Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Функція управління в галузі охорони навколишньо-го природного середовища - це визначений у законо-давчих та інших нормативно-правових актах напря-мок діяльності суб’ єкта чи групи суб' єктів щодо орга-нізації охорони довкілля, забезпечення екологічної без-пеки, раціонального використання, відтворення при-родних ресурсів.

До основних фукцій управління в галузі охорони навколишнього природного середовища відносяться: планування у галузі охорони навколишнього природ-ного середовища; екологічний моніторинг; державний облік у галузі охорони навколишнього природного сере-довища; екологічне нормування, лімітування, ліцензу-вання; екологічна експертиза; екологічний аудит; кон-троль у галузі охорони навколишнього природного се-редовища.

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

Планування заходів щодо охорони довкілля та використання природних ресурсів здійснюється у складі програм, прогнозів соціально-економічного роз-витку та на основі екологічних програм, що розробля-ються на загальнодержавному, міжреґіональному та місцевому рівнях.

Загальнодержавними екологічними програмами визначається єдина політика у галузі охорони довкілля, передбачаються заходи щодо стабілізації та поліпшен-ня стану довкілля в Україні чи окремих його складових (прикладами таких програм є: Загальнодержавна про-грама формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затверджена Законом України від 21.09.2000 p.; Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами, затверджена Законом України від 14.09.2000 p.; Загальнодержавна програма розвитку водного господарства, затвердже-на Законом України від 17.01.2002 p.; Загальнодер-жавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, затверджена Законом України від 22.03.2001 р. тощо). Міжреґіональні еко-логічні програми визначають заходи щодо вирішення екологічних проблем, спільних для двох і більше облас-тей України. Місцеві програми (обласні, районні, міські, селищні, сільські) розробляються із врахуван-ням заходів, що передбачені загальнодержавними та міжреґіональними екологічними програмами, та при-родних особливостей і рівня техногенного наванта-ження на довкілля у відповідних місцевостях.

В екологічних програмах із врахування вимог еко-логічного законодавства та міжнародних договорів у галузі охорони довкілля висвітлюються такі питання: необхідність і стисле обґрунтування доцільності розро-блення програми; основна мета програми й термін її реалізації; характеристика сучасного стану проблеми,

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

на розв'язання якої спрямована програма; основні (пріоритетні) напрями дій для досягнення кінцевої ме-ти програми; етапи вирішення завдань програми й тер-міни їх виконання; комплекси заходів, що мають здій-снюватися на кожному з етапів; орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та джерела її фінансу-вання; очікувані результати реалізації заходів програ-ми та їх відповідність головній меті; прогнозна харак-теристика стану навколишнього природного середо-вища за етапами реалізації програми; ме