Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6fb6688f965278a5bd678d92ed743f03, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Конституція України й нормативні акти екологіч-ного законодавства (хоч і з різним ступенем конкрети-зації) визнають громадське управління природокорис-туванням і охороною навколишнього природного сере-довища важливим конституційним принципом еколо-гічного права. Він ґрунтується на декількох конститу-ційних нормах. По-перше, природні багатства України є об'єктами права власності Українського народу, a кожний громадянин має право користуватися цими природними об'єктами відповідно до закону (ст. 13). По-друге, кожен має право на безпечне для життя і ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

здоров'я довкілля та на відшкодування завданої пору-шенням цього права шкоду (ст. 50). По-третє, громадя-ни зобов'язані у свою чергу не заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані ними збитки (ст. 66). По-четверте, громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для захисту своїх прав і свобод та задово-лення інтересів (ст. 36), у тому числі й екологічних. Отже, наведені норми свідчать, що кожний громадя-нин вправі та зобов'язаний робити свій особистий вне-сок у раціональне природокористування й охорону до-вкілля, діючи самостійно або в складі громадського об'єднання екологічного напряму.

Екологічна ситуація та зростання свідомості й ак-тивності населення обумовили те, що в Україні існує понад 20 екологічних організацій, асоціацій і груп на-ціонального рівня та понад 300 - місцевого. Серед них Українське товариство охорони природи, Українське товариство мисливців і рибалок, асоціація «Зелений світ», ботанічні, орнітологічні, географічні, гідроеколо-гічні товариства. Національний екологічний центр, Українська екологічна академія наук, Всеукраїнська екологічна ліга й ін. Для взаємодії ними при Мінекоре-сурсів створено Громадську екологічну раду.

Для досягнення своїх статутних цілей і завдань, за-лучення широких верств населення до охорони довкіл-ля та формування належної екологічної свідомості від-повідні громадські організації мають право:

-          вільного доступу до інформації про стан довкіл-ля, джерела його забруднення, захворюваність насе-лення. Ці відомості ніким не можуть бути засекречені (ст. 50 Конституції України);

-          розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми;

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

-          брати участь у розгляді радами, іншими орга-

нами місцевого самоврядування питань охорони на-

вколишнього природного середовища, використання

природних об’єктів і забезпечення екологічної безпеки

або виступати з ініціативою винесення цих питань на

місцеві та всеукраїнський референдуми;

проводити громадську екологічну експертизу в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, і публічні слухання або відкриті засі-дання щодо оцінки екологічної безпеки об’єктів експер-тизи;

виконувати за власні кошти та з трудовою уча-стю членів організацій роботи по охороні та відгво-ренню природних ресурсів, збереженню й покращен-ню стану навколишнього природного середовища;

брати участь у проведенні державними орга-нами спеціальної компетенції перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадя-нами екологічного законодавства й попередження від-повідних правопорушень. Громадський екологічний контроль здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного Положення, затвердженого Мін-екоресурсів 5 липня 1999 року, яким інспектори наді-лені певними контрольними функціями;

-          пред’являти до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення екологічного законодавства, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських об’єднань;

-          здійснювати співробітництво з міжнародними й іноземними неурядовими екологічними організація-ми, які, до речі, відіграють значну роль і мають вели-кий вплив на суспільні процеси в розвинутих країнах.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВОWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6fb6688f965278a5bd678d92ed743f03, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0