Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Інші органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 4. Інші органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Державне управління в галузі охорони навколиш-нього природного середовища, як зазначалося, здійс-нюється й іншими центральними органами виконавчої влади, завданням яких є забезпечення реалізації дер-жавної політики в окремих галузях економіки чи сфе-рах управління. Повноваження таких центральних ор-ганів виконавчої влади в галузі охорони навколишньо-го природного середовища можуть мати галузевий ха-рактер, тобто поширюватися на певну сферу економі-ки (промисловість, енергетику, сільське господарство, транспорт тощо), або функціональний характер, тобто спрямовані на здійснення певної державної функції (статистичного обліку, розробки стандартів, управлін-ня фінансами, організації науки тощо) з правом у ме-жах своєї спрямованості координувати діяльність ін-ших органів державного управлінняі.

Галузевий характер, зокрема, мають повноважен-ня Міністерства палива й енергетики України, Мініс-терства аґрарної політики України, Міністерства про-мислової політики України, Міністерства транспорту України, Державного комітету України з будівництва й архітектури, Державного комітету України з енерго-збереження, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. У положеннях про ці органи визначається їх статус як головних (про-відних) органів у системі центральних органів вико-навчої влади з певних питань і в контексті з основни-

і Див.: Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони на-вколишнього природного середовища в Україні). - К., 2001. -С. 204. ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

ми завданнями повноваження зазначених органів у галузі охорони навколишнього природного середови-ща.

Так, у Положенні про Міністерство палива й енер-гетики України, що затверджено Указом Президента України від 14 квітня 2000 p., встановлено, що це Мі-ністерство (Мінпаливенерго України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямову-ється та координується Кабінетом Міністрів України. Мінпаливенерго України є головним (провідним) орга-ном у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугіль-но-промисловому та нафтогазовому комплексах (далі -паливно-енергетичний комплекс). Основними завдан-нями Мінпаливенерго України є: державне управління паливно-енергетичним комплексом; забезпечення реа-лізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі; забезпечення енергетичної безпеки держа-ви; розроблення пропозицій щодо вдосконалення еко-номічних важелів стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу; участь у формуванні, регу-люванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетич-них ресурсів. При реалізації цих завдань Міністерство має забезпечувати у межах своєї компетенції реаліза-цію проведення державної політики у сфері ядерної, радіаційної та пожежної безпеки й охорони довкілля, здійснювати методичне керівництво й організовувати контроль з цих питань за діяльністю підприємств па-ливно-енергетичного комплексу; координувати вико-нання робіт з перетворення об'єкта "Укриття" в еколо-гічно безпечну систему; організовувати функціонуван-ня державної системи обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів і безпечне поводження 3 ними на підприємствах, в установах та організаціях, що наВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

лежать до сфери його управління, до передачі радіоак-тивних відходів на захоронення; здійснювати органі-заційно-методичне забезпечення та координацію робіт, пов’язаних із розробленням і виконанням комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також програм поводження з відпрацьованим ядерним пали-вом, тимчасового та довгострокового зберігання радіо-активних відходів, зняття з експлуатації реакторних установок та інших об’єктів ядерно-промислового комплексу тощо.

У Положенні про Міністерство промислової політи-ки України, що затверджено Указом Президента Укра-їни від 21 вересня 2001 p., наголос зроблено на тому, що це Міністерство забезпечує відповідно до законо-давства проведення у промисловому секторі економіки України єдиної науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики; організовує виконання робіт з комплексної утилізації непридатних боєприпа-сів, утилізації рідинних компонентів і твердого ракет-ного палива й інших токсичних речовин на підприєм-ствах і в організаціях, що належать до сфери управ-ління Міністерства.

Ретельно визначені повноваження в галузі охорони навколишнього природного середовища Міністерства транспорту України в Положенні про нього, що за-тверджено Указом Президента України від 11 травня 2000 р. Це Міністерство, зокрема, має вживати заходів до зменшення шкідливого впливу функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну без-пеку на транспорті; здійснювати в межах своїх повно-важень правове реґулювання екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України й контроль за станом профілактики та попередженням правопорушень, до-держанням законодавства України (включаючи еколоЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

гічне законодавство), підприємствами галузі та вико-нанням міжнародних договорів (у тому числі з питань охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки); організовувати в межах своїх повноважень роботу пі-дприємств галузі під час ліквідації наслідків стихійно-го лиха й інших надзвичайних ситуацій.

3 урахуванням особливостей таких сфер як будів-ництво, промисловість будівельних матеріалів, архітек-тура та містобудування; управління якими поклада-ється на Державний комітет України з будівництва й архітектури (Держбуд України), визначені повнова-ження цього Комітету в галузі охорони довкілля в По-ложенні про нього, що затверджено Указом Президен-та України від 20 серпня 2002 року. Держбуд України, зокрема, має аналізувати стан планування територій, вживати заходів для формування повноцінного жит-тєвого середовища, підвищення архітектурно-плану-вального й інженерно-технічного рівня забудови та благоустрою населених пунктів; забезпечувати ство-рення нормативно-методичної бази для проектування, будівництва й експлуатації об’єктів у складних інже-нерно-геологічних умовах, а також розроблення нових і вдосконалення існуючих методів та засобів інженерного захисту територій, будівель і споруд від небезпечних техногенних і природних процесів; брати участь у роз-робленні нормативно-правових актів з питань сейсмі-чного районування, впорядкування промислової забу-дови й інженерної інфраструктури територій і населе-них пунктів, а також захисту навколишнього природ-ного середовища під час будівництва; здійснювати в межах своєї компетенції науково-технічне й експерт-но-нормативне супроводження будівельних робіт на об’єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС; брати, у межах своєї компетенції, участь у розробленні та здійсненні інженерно-технічних заходів щодо запобігання виникВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

ненню надзвичайних ситуацій техногенного та приро-дного характеру й реаґування на них; організовувати проведення науково-дослідних і дослідно-конструк-торських робіт з питань будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудуван-ня, збереження традиційного характеру середовища й історичних ареалів населених місць, пам'яток архітек-тури та містобудування тощо.

Відповідним чином визначені повноваження й центральних органів виконавчої влади (Мінфіну Укра-їни, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань технічного реґулювання та споживчої політики, Державного комітету інформа-ційної політики, телебачення та радіомовлення Украї-ни, Державного комітету статистики України та ін.), що утворені для реалізації певної функції управління, забезпечують у сферах своєї компетенції координацію інших органів виконавчої влади, у тому числі з питань охорони навколишнього природного середовища.