Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Органами державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища спеціальної компетенції є центральні органи виконавчої влади й урядові органи державного управління із підпорядко-ваними їм територіальними підрозділами, для яких за-безпечення реалізації екологічної політики на загальЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

нодержавному та місцевому рівнях є єдиним, голов-

ним призначенням. Такими органами є: Міністерство

охорони навколишнього природного середовища Ук-

раїни; Державний комітет природних ресурсів Ук-

раїни; Державний комітет України по земельних

ресурсах, Державний комітет України по водному

господарству; Державний комітет лісового господар-

ства України, а також урядові органи державного

управління із спеціальними повноваженнями: Держав-

на        екологічна      інспекція        Держекоінспекція);

Державна служба заповідної справи; Державна гідрометеорологічна служба Держгідромет); Державний департамент рибного господарства (Укрдержрибгосп).

Спеціальні повноваження в даній галузі мають і Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката-строфи; Державний комітет ядерного реґулювання України.

Серед цих органів слід виділити Міністерство охо-рони навколишнього природного середовища України, яке було утворено внаслідок реорганізації Міністерства екології та природних ресурсів України відповідно до Указу Президента України від 15.09.2003 р. "Про захо-ди щодо підвищення ефективності державного управ-ління у сфері охорони навколишнього природного се-редовища та використання природних ресурсів".

Відповідно до Положення про Міністерство охоро-ни навколишнього природного середовища, що за-тверджено Указом Президента України від 10 лютого 2004 року, Мінприроди України є спеціально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади з пи-тань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної ді-яльності.

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

Основними завданнями Мінприроди України є:

-          забезпечення реалізації державної політики у

сфері охорони навколишнього природного середови-

ща, раціонального використання природних ресурсів

(земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосфер-

не повітря, ліси й інша рослинність, тваринний

світ, морське середовище та природні ресурси

територіальних вод, континентального шельфу і

виключної (морської) економічної зони України), еколо-

гічної та в межах своєї компетенції радіаційної

безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності,

створення екологічних передумов для сталого розвитку

України;

-          здійснення комплексного управління та реґулю-вання у сфері охорони навколишнього природного се-редовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в ме-жах своєї компетенції радіаційної безп