Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО Розділ I Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права § 1. Понятгя екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об'єкти екологічного права. Суб'єкти екологічного права : Екологічне право : Бібліотека для студентів

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО Розділ I Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права § 1. Понятгя екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об'єкти екологічного права. Суб'єкти екологічного права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Навколишнє природне середовище служить умо-вою і засобом існування людини, територією, на якій він проживає, просторовою межею здійснюваної дер-жавної влади, місцем для розміщення об'єктів культу-рно-побутового призначення й іншою базисною умо-вою людської життєдіяльності. Таким чином, навко-лишнє природне середовище утворює складне понят-тя, у рамках якого історично одержали розвиток дві форми взаємодії суспільства та природи. Перша -споживання природи людиною, використання приро-ди для задоволення людиною своїх матеріальних і ду-ховних потреб. Ця форма може бути названа еконо-мічною формою взаємодії. Другою формою взаємодії стала охорона навколишнього природного середовища з метою збереження людини як біологічного й соціальВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

ного організму та його природного середовища. Ця форма одержала назву екологічної форми.

Екологічне право - самостійна галузь права, що ре-ґулює відносини у сфері взаємодії суспільства та лю-дини з навколишнім природним середовищем з метою охорони життя та здоров'я громадян, захисту їх еколо-гічних прав і свобод, раціонального природокористу-вання й забезпечення якості навколишнього природ-ного середовища на користь теперішнього часу та майбутнього поколінь людей.

Самостійність екологічного права обумовлюється наявністю власного предмета реґулювання й особли-вих завдань, які не можуть бути вирішені іншими га-лузями права (забезпечення права людини на безпечне довкілля, збереження біологічного різноманіття, стало-го природокористування тощо).

3 приводу предмета екологічного права висловлю-ються різні думки. Так, В.В. Петров на початку 80-х років XX ст. визначав екологічне право як сукуп-ність правових норм, призначену реґулювати комп-лекс суспільних відносин у сфері взаємодії суспільства і природи в національному та міжнародному масштабі. Потім він уточнив це визначення: екологічне право -це сукупність норм, регулюючих суспільні (екологічні) відносини у сфері взаємодії суспільства і природи в інтересах збереження й раціонального використання навколишнього природного середовища.

О.Л. Дубовик розглядає екологічне право як самос-тійну, комплексну галузь права, що реґулює відносини у сфері взаємодії людини та природи. Комплексність екологічного права він пояснює тим, що воно і вклю-чає в себе власне екологічні норми - ядро права, і за-лучає для вирішення відповідних завдань норми інших галузей права, як фундаментальних (кримінального,

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

цивільного, конституційного й адміністративного), так і вторинних (трудового, земельного, водного і т.ін).

Як комплексну галузь розглядає екологічне право й В.І. Ан