Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Органи державного управління загальної компетенції : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 2. Органи державного управління загальної компетенції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Органами загальної компетенції, тобто органа ми, для яких повноваження з питань охорони навко-лишнього природного середовища є лише складовими загальних повноважень щодо вирішення питань еко-номічного та соціального розвитку держави й окремих реґіонів, є Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміні-страції, виконавчі органи сільських, селищних, місь-ких рад у межах делегованих повноважень органів державного управління в галузі охорони навколишньо-го природного середовища.

1. Кабінет Міністрів України. Він є вищим орга-ном у системі органів виконавчої влади, відповідальВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

ним перед Президентом України та підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України (стаття 113 Кон-ституції України). Відповідно до свого статусу Кабінет Міністрів України здійснює різноманітні функції, які поширюються на сферу охорони навколишнього при-родного середовища. У загальних рисах ці функції ви-значені у статті 116 Конституції України та конкретизо-вані в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища"(стаття 17) та в земельному, водному, лісовому кодексах, кодексі про надрах, зако-нах про тваринний світ, про рослинний світ, про при-родно-заповідний фонд про зону надзвичайної еко-логічної ситуації та в інших нормативно-правових ax-Tax.

Відповідно до законодавства Кабінет Міністрів України в галузі охорони навколишнього природного середовища:

а)         здійснює реалізацію екологічної політики;

б)         забезпечує розроблення державних рес-

публіканських, міждержавних і реґіональних еко-

логічних програм;

в)         координує діяльність міністерств, відомств,

інших установ та організацій України в питаннях охо-

рони навколишнього природного середовища;

г)         встановлює порядок утворення та використання

Державного фонду охорони навколишнього природно-

го середовища у складі Державного бюджету України

та затверджує перелік природоохоронних заходів;

ґ) встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природ-них ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навко-лишнє природне середовище, розміщення відходів;

д)         встановлює порядок визначення збору та ії гра-

ничних розмірів за користування природними ресур-

сами, забруднення навколишнього природного середоЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

вища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього;

е) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержав-ного значення;

є) організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;

ж) приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств, установ і орга-нізацій, незалежно від форм власності та під-порядкування, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

з) керує зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища. Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України реалізує свої повнова-ження різномантними засобами. Насамперед, це здійснюється шляхом прийняття постанов і розпоряд-жень із ключових питань управління в даній сфері та розробки законопроектів екологічної спрямованості та внесення їх на розгляд до Верховної Ради України. Та-кож важливим напрямком роботи Кабінету Міністрів є забезпечення розвитку міжнародно-правового співро-бітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, Кабінет Міністрів України укла-дає міжнародні договори, які стосуються різноманіт-них напрямів (охорони окремих природних ресурсів, збереження біологічної різноманітності, запобігання та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій тощо) і форм (обмін інформацією, організація конференцій, робочих нарад, консультацій тощо) співробітництва України з іншими країнами. Міжурядові угоди з пи-тань охорони довкілля, забезпечення екологічної безВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

пеки Україна має з Росією, США, Німеччиною, Данією, Польщею, Угорщиною, Грузією та іншими країнами.

2. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" Рада Мініст-рів Автономної Республіки Крим: здійснює реалізацію законодавства України та Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середо-вища; організує розроблення екологічних програм; встановлює порядок утворення та використання респу-бліканського фонду охорони навколишнього природ-ного середовища у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим; погоджує розміщення підприємств, установ і організацій; визначає в устано-вленому порядку нормативи збору та розміри зборів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів; затверджує за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу ви-конавчої влади з питань охорони навколишнього при-родного середовища для підприємств, установ і орга-нізацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення, скидів забруднюючих речовин у навколиш-нє природне середовище, за винятком скидів, що при-зводять до забруднення природних ресурсів загально-державного значення, навколишнього природного се-редовища за межами території Автономної Республіки Крим, ті ліміти на утворення та розміщення відходів; організує проведення державної екологічної експерти-зи об’єктів, що створюються або функціонують на те-риторії Автономної Республіки Крим; організує лікві-дацію екологічних наслідків аварій, залучає до її про-ведення підприємства, установи, організації, незалеж-но від підпорядкування та форм власності, і громадян; забезпечує систематичне й оперативне інформування

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного середовища. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим може здійсню-вати й інші повноваження, що не входять до компетен-ції республіканських органів державного управління України.

3. Місцеві державні аджіністрації. Відповідно до статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміні-страції"(1999 р.) виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів вико-навчої влади. Місцева державна адміністрація в ме-жах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій у сфері екології та природокористування є забезпечення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

1)         виконання положень Конституції України, за-

конів України, актів Президента України, Кабінету

Міністрів України, інших органів виконавчої влади

вищого рівня з питань охорони довкілля, забезпечення

екологічної безпеки та природокористування;

2)         законності та правопорядку у сфері екології та природокристування, додержання екологічних прав громадян;

3)         виконання державних і реґіональних програм охорони довкілля;

4)         підготовки та виконання відповідних бюджетів, у тому числі в частині, що стосується охорони

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

довкілля, забезпечення екологічної безпеки та приро-докористування;

5)         звіту про виконання відповідних бюджетів і програм;

6)         взаємодії з органами місцевого самоврядуван-ня з питань охорони довкілля, забезпечення еко-логічної безпеки та природокористування;

7)         реалізації інших наданих державою, а також

делеґованих відповідними радами повноважень у га-

лузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпе-

ки та природокористування.

Із урахуванням цих завдань Законом України "Про місцеві державні адміністрації" (стаття 21) визнача-ються повноваження місцевих державних адмі-ністрацій у галузі використання й охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Так, місцева державна адміністрація: 1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності; 2) подає пропозиції відповідним радам і здійснює заходи щодо реалізації їх рішень про приватизацію земель та їх вилучення для державних потреб; 3) розробляє, подає на затвердження відповід-ної ради та забезпечує виконання реґіональних еко-логічних програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропо-зиції щодо державних екологічних програм; 4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної пору-шенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями та грома-дянами; 5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; 6) інформує населення про екологічно неЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

безпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення; 7) організовує роботу по ліквідації наслідків еко-логічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян; 8) вносить пропозиції в установленому за-коном порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил; 9) розробляє та забезпечує дотримання правил користування водозабірними спо-рудами, призначеними для задоволення питних, побу-тових та інших потреб населення, зони санітарної охо-рони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у проми-слових цілях.

Місцеві державні адміністрації здійснюють також повноваження, делеговані їм обласними та районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 p.). Зокрема, до таких повноважень відносяться: 1) визначення від-повідно до закону розміру відрахувань підприємства-ми, установами й організаціями, що надходять на роз-виток шляхів загального користування в області; 2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими рада-ми питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища; 3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захи-сності, а також про поділ лісів за розрядами такс у ви-падках і порядку, передбачених законом; 4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборо-ну використання окремих природних ресурсів загальВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

ного користування; 5) визначення відповідно до зако-нодавства режиму використання територій рекреа-ційних зон; 6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у до-вкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, пе-редбачених законом.

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських pad. Вони, відповідно до Конституції України та Зако-ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", створюються сільськими, селищними, міськими, ра-йонними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місце-вого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами. Виконавчі органи місцевих рад по-єднують самоврядне управління із державним управ-лінням (у межах делеґованих повноважень органів державного управління в галузі охорони навколишньо-го природного середовища) охороною довкілля, забез-печенням екологічної безпеки та природокористуван-ням. На виконавчі органи місцевих рад покладається:

а) вирішення відповідно до власних (самоврядних) повноважень (стаття 33 Закону України "Про місцеве самоврядування е Україні") наступних питань:

1) підготовка та внесення на розгляд ради пропози-цій щодо встановлення ставки земельного податку, ро-змірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм влас-ності за забруднення довкілля й інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальниЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

ми та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

2)         підготовка та подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і реґіональних програм охорони довкілля;

3)         підготовка та внесення на розгляд ради пропози-цій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороня-ються законом;

4)         справляння плати за землю;

б) здійснення делегованих повноважень органів державного управління:

здійснення контролю за додержанням земель-ного та природоохоронного законодавства, викорис-танням і охороною земель, природних ресурсів загаль-нодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

-          реєстрація суб’єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують пра-во власності та право користування землею;

-          організація та ведення земельно-кадастрової док-ментації;

погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загально-державного значення;

вирішення земельних спорів у порядку, вста-новленому законом;

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

-          здійснення необхідних заходів щодо ліквідації

наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епі-

демій, епізоотій, інших надзвичайних сшуацій, інфор-

мування про них населення, залучення в установлено-

му законом порядку до цих робіт підприємств, установ

та організацій, а також населення;

визначення території для складування, збері-гання або розміщення виробничих, побутових та ін-ших відходів відповідно до законодавства;

-          підготовка висновків щодо надання або вилу-

чення в установленому законом порядку земельних ді-

лянок, що проводиться органами виконавчої влади й

органами місцевого самоврядування;

погодження проектів землеустрою;

-          здійснення контролю за виконанням проектів і

схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського

землеустрою.

Окрім зазначених делегованих повноважень, до ві-дання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад належить також координація на відповідній території діяльності місцевих землевпо-рядних органів, а також спеціально уповноважених державних органів управління з питань охорони на-вколишнього природного середовища.