Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ IV Управління в галузі охорони навколишнього середовища § 1. Понятгя та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Розділ IV Управління в галузі охорони навколишнього середовища § 1. Понятгя та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Шд управлінням у галузі охорони навколишнього природного середовища слід розуміти вреґульований нормами екологічного права вид діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування й об'єднань громадян, спрямований на забезпечення суспільних відносин по використанню та охороні об'єктів екологіч-ного права й дотримання державними органами, юридичними та фізичними особами й органами само-врядування встановлених еколого-правових норм.

Це управління здійснюється на засадах, передба-чених Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", природоресурсними й іншими актами екологічного за-конодавства, а також законодавства, яким реґулю-ється діяльність органів державного, самоврядного та громадського управління в цілому.

Відповідно до Закону України "Про охорону навко-лишнього природного середовища" метою управління у даній галузі є реалізація екологічного законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки,

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного се-редовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища (ст.16).

Органами управління, які здійснюють указані функції, є: Кабінет Міністрів України, центральні op-rat™ виконавчої влади та їх територіальні підрозділи, місцеві державні адміністрації, органи виконавчої влади сільських, селищних і міських рад, яким делего-вані певні повноваження органів державного управління в галузі охорони навколишнього природно-го середовища, а також громадські об’ єднання й ор-ганізації, якщо така діяльність передбачена їх стату-тами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.

Діяльність органів управління в галузі охорони на-вколишнього природного середовища базується на принципах, які відбивають вихідні положення щодо організації управління в даній сфері, що визначені в законах та інших нормативно-правових актах, які ре-ґулюють відносини у сфері взаємодії суспільства та природи. Узагальнюючи ці вихідні положення можна виділити основні принципи управління в даній сфері суспільних відносин, а саме: забезпечення законності при здійсненні управління у даній сфері; поєднання комплексного та диференційованого підходів в управ-лінні охороною навколишнього природного середови-ща; поєднання державного управління із самоврядним і громадським управлінням у даній сфері; впрова-дження басейнового управління; програмно-цільове забезпечення розробки та реалізції заходів у галузі охо-рони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раці-онального використання природних ресурсів.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

Принцип законності при здійсненні держав-ного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Він означає, що органи управління в даній сфері, їх посадові особи в процесі своєї діяльності мають керуватися приписами законо-давства, що визначають їх повноваження, порядок прийняття відповідних управлінських рішень (щодо реалізації проектів господарської дільності, зупинення чи припинення екологічно небезпечної виробничої та іншої господарської діяльності, організації заповід-ників тощо), надання управлінських послуг екологіч-ного характеру (надання екологічної інформації за за-питами громадян; організації та здійснення лабора-торного визначення показників складу та властиво-стей проб, відібраних з об'єктів довкілля, скидів, ви-кидів, відходів; підготовки документації щодо прове-дення акредитації вимірювальних лабораторій під-приємств; підготовки документації щодо дотримання екологічних вимог об'єктами, що приватизуються то-що) та екологічні вимоги щодо заходів, які вони (орга-ни державного управління) мають розробляти з метою забезпечення охорони довкілля, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів. За-конність у цій сфері державного управління забезпе-чується судовим захистом екологічних прав юридич-них і фізичних осіб, у разі їх порушення органами ви-конавчої влади чи їх посадовими особами, притягнен-ням посадових осіб органів виконавчої влади до юри-дичної відповідальності за порушення еколого-правових вимог та інших приписів законодавства, що реґламентує дільність органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середови-ща.

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

Принцип поєднання комплексного та дифе-ренційованого підходів в управлінні охороною навколишнього природного середовища. Запро-вадження цього принципу обумовлено, з одного боку, тим, що взаємозалежність природних ресурсів, нероз-ривність екозв'язків у природних процесах потребує проведення в даній сфері єдиної науково-технічної політики, координації зусиль усіх органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян у розробці та здійсненні заходів щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів, забезпечення еко-логічної безпеки; комплексність передбачає й всебічне врахування всіх чинників (екологічних, економічних, технічних, соціальних та інш.), що можуть вплинути на ефективність природоохоронних заходів, а, з другого боку, притаманна окремим природним ресурсам особ-ливість (екологічна, репродуктивна тощо) обумовлює необхідність виділення спеціалізованого управління щодо їх охорони та використання. Відповідно до цього принципу в Україні існує Міністерство охорони навко-лишнього природного середовища, що здійснює ком-плексне управління охороною навколишнього природ-ного середовища, та центральні органи виконавчої влади, що відповідальні за організацію охорони та ви-користання окремих природних ресурсів (Держвод-госп України, Держкомзем України, Держлісгосп Ук-раїни, Укррибдержгосп).

Принцип поєднання державного управління із самоврядним і громадським управлінням у галузі охорони навколишнього природного середовища. Таке поєднання обумовлено характером екологічних проблем, вирішення яких потребує узгоджених ДІЙ 3 боку органів державного управління й органів місцевого самоврядування. Так, органи місцевого са-моврядування й органи громадського управління не

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

можуть бути сторонніми спостерігачами того, як вико-ристовуються на їх територіях природні ресурси не тільки місцевого, але й загальнодержавного значення, стан яких впливає на екологічні умови життєдіяльності населення відповідної території. Необхідність сбалан-совоного підходу до врахування місцевих і загально-державних інтересів виникає й при вирішенні питан-ня будівництва на певній території підприємств зі знешкодження побутових і виробничих відходів, елек-тростанцій та інших господарських об'єктів, діяльність яких створює загрозу для довкілля. За таких обставин створюється правовий механізм взаємодії органів державного управління й органів місцевого самовря-дування та органів громадського управління при прийнятті на територіальному рівні рішень з певних питань охорони навколишнього природного середови-ща, забезпечення екологічної безпеки.

Принцип басейнового управління. Його запро вадження викликано екологічним і економічним зна-ченням річкових басейнів, які можуть охоплювати те-риторію декількох адміністративно-територіальних одиниць. У межах річкових басейнів замикаються кру-гообіги речовин, розповсюджуються та акумулюються забруднюючі речовини, здійснюється розміщення об'єктів виробництва. Метою запровадження басейново-го управління є створення умов для управління річковим басейном як єдиним цілим, забезпечення економічної цілісності басейнового водогосподарського комплексу, створення належних умов для збалансова-ності використання, охорони і відтворення водних ре-сурсів, запобігання порушенню умов формування вод-ного стоку, прояву шкідливої дії вод. Басейновий принцип покладено в основу організації діяльності Державної інспекції охорони Азовського моря та Дер-жавної інспекції охорони Чорного моря, які є териВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

торіальними органами Мінприроди України та мають взаємодіяти в процесі здійснення своїх повноважень із органами виконавчої влади, органами місцевого само-врядування різних областей України (Херсонської, Ми-колаївської, Запорізької, Донецької областей) та Авто-номної Республіки Крим. Зазначений принцип знахо-дить відображення і в організації діяльності Держвод-госпу України, у системі якого утворено басейнові управління водних ресурсів. Подальше впровадження басейнового управління у сфері водного господарства передбачено Концепцією розвитку водного господар-ства України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14 січня 2000 року.

Принцип програмно-цільового забезпечення розробки та реалізції заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раці-онального використання природних ресурсів. Цей принцип є ключовим у даній сфері державного управління, дозволяє пов’язати цілі та завдання охоро-ни довкілля на перспективний період із спрямованими на їх виконання конкретними заходами організа-ційного, технічного, наукового й іншого характеру, ре-сурсним (фінансовим, матеріально-технічним) забез-печенням цих заходів, а також із відповідальними за їх розробку та реалізацію органами. Програмно-цільовий принцип реалізується шляхом підготовки державних екологічних програм, розділів з питань екологічної безпеки, охорони довкілля у складі дер-жавних програм економічного та соціального розвитку держави та в інших програмних документах (зокрема, в: Загальнодержавній програмі розвитку водного гос-подарства, затвердженій Законом України від 17 січня 2002 p.; Загальнодержавній програмі формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженій Законом України від

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

21 вересня 2000 p.; Національній програмі екологіч-ного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затвердженій Постановою Верхов-ної Ради України від 27 лютого 1997 p.; Програмі перс-пективного розвитку заповідної справи в Україні ("За-повідники"), затвердженій Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 p.).