Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 8. Правове реіулювання відносин, що виникають у зв' язку з надзвичайними екологічними ситуаціями : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 8. Правове реіулювання відносин, що виникають у зв' язку з надзвичайними екологічними ситуаціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Надзвичайні екологічні ситуації, що виникають унаслідок різного роду причин (господарської чи будь-якої іншої діяльності, аварій, катастроф, стихійних лих), негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є фактором утворення еколо-гічної небезпеки для людини. Трансформування цього явища у юридичну категорію було забезпечено Зако-ном України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Законом України "Про зону надзви-чайної екологічної ситуації" (2000 p.), які дали визна-чення "надзвичайної екологічної ситуації", "зони над-звичайної екологічної ситуації", уреґулювали інші пи-тання, пов' язані із ліквідацією наслідків надзвичай-них екологічних ситуацій.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про зону над-звичайної екологічної ситуації" надзвичайна екологіч-на ситуація - це надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навко-лишньому природному середовищі, що потребують за-стосування надзвичайних заходів з боку держави.

Правові норми, що забезпечують правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації, містяться в більш як 200 нормативно-правових актах різного рів-ня та юридичної сили - у Конституції та законах Укра-їни, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, актах центральних органів вико-навчої влади. При цьому найбільша реґулююча роль і питома вага у відповідній сфері належить норматив-но-правовим актам Кабінету Міністрів України.

Аналіз правових норм, що реґулюють суспільні від-носини у сфері попередження та ліквідації надзвичай-ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

них екологічних ситуацій, свідчить про те, що вони утворюють складний комплексний правовий інститут, якому притаманні певні риси, що потребують поглиб-леного аналізу. Особливістю його є те, що дія його пра-вових норм розповсюджується на всі сфери економі-ки, види виробничої та іншої господарської діяльності, де можуть виникнути техногенні інциденти з небезпе-чними для навколишнього природного середовища, здоров’я людей наслідками. Відповідні правові норми містяться в Законах "Про транспорт" (1994 p.), "Про трубопровідний транспорт" (1996 p.), "Про пестициди і агрохімікати" (1995 p.), "Про поводження з радіоакти-вними відходами" (1995 p.), "Про електроенергетику" (1997 p.), "Про захист рослин" (1998 p.), "Про меліора-цію земель" (2000 p.), "Про перевезення небезпечних вантажів" (2000 р.) тощо.

Характерною рисою даного правового інститугу є й поширення його правового реґулювання на всі орга-ни державної влади, органи місцевого самоврядуван-ня, підприємства, установи, організації, громадяни, що мають забезпечувати організацію та реалізацію за-ходів щодо реаґування на надзвичайні ситуації із не-безпечними для довкілля та здоров’я населення наслід-ками. Таке правове реґулювання забезпечується, зок-рема, Конституцією України (статті 85, 106), Законами "Про міліцію" (1990 p.), "Про Збройні сили України" (1991 p.), "Про службу безпеки України" (1992 p.), "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ У