Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 8. Правове реіулювання відносин, що виникають у зв' язку з надзвичайними екологічними ситуаціями : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 8. Правове реіулювання відносин, що виникають у зв' язку з надзвичайними екологічними ситуаціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Надзвичайні екологічні ситуації, що виникають унаслідок різного роду причин (господарської чи будь-якої іншої діяльності, аварій, катастроф, стихійних лих), негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є фактором утворення еколо-гічної небезпеки для людини. Трансформування цього явища у юридичну категорію було забезпечено Зако-ном України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Законом України "Про зону надзви-чайної екологічної ситуації" (2000 p.), які дали визна-чення "надзвичайної екологічної ситуації", "зони над-звичайної екологічної ситуації", уреґулювали інші пи-тання, пов' язані із ліквідацією наслідків надзвичай-них екологічних ситуацій.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про зону над-звичайної екологічної ситуації" надзвичайна екологіч-на ситуація - це надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навко-лишньому природному середовищі, що потребують за-стосування надзвичайних заходів з боку держави.

Правові норми, що забезпечують правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації, містяться в більш як 200 нормативно-правових актах різного рів-ня та юридичної сили - у Конституції та законах Укра-їни, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, актах центральних органів вико-навчої влади. При цьому найбільша реґулююча роль і питома вага у відповідній сфері належить норматив-но-правовим актам Кабінету Міністрів України.

Аналіз правових норм, що реґулюють суспільні від-носини у сфері попередження та ліквідації надзвичай-ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

них екологічних ситуацій, свідчить про те, що вони утворюють складний комплексний правовий інститут, якому притаманні певні риси, що потребують поглиб-леного аналізу. Особливістю його є те, що дія його пра-вових норм розповсюджується на всі сфери економі-ки, види виробничої та іншої господарської діяльності, де можуть виникнути техногенні інциденти з небезпе-чними для навколишнього природного середовища, здоров’я людей наслідками. Відповідні правові норми містяться в Законах "Про транспорт" (1994 p.), "Про трубопровідний транспорт" (1996 p.), "Про пестициди і агрохімікати" (1995 p.), "Про поводження з радіоакти-вними відходами" (1995 p.), "Про електроенергетику" (1997 p.), "Про захист рослин" (1998 p.), "Про меліора-цію земель" (2000 p.), "Про перевезення небезпечних вантажів" (2000 р.) тощо.

Характерною рисою даного правового інститугу є й поширення його правового реґулювання на всі орга-ни державної влади, органи місцевого самоврядуван-ня, підприємства, установи, організації, громадяни, що мають забезпечувати організацію та реалізацію за-ходів щодо реаґування на надзвичайні ситуації із не-безпечними для довкілля та здоров’я населення наслід-ками. Таке правове реґулювання забезпечується, зок-рема, Конституцією України (статті 85, 106), Законами "Про міліцію" (1990 p.), "Про Збройні сили України" (1991 p.), "Про службу безпеки України" (1992 p.), "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" (1992 p.), "Про ветеринарну медицину" (1992 p.), "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 p.), "Про Верховну Раду Автономної Респ