Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Навчальний посібник, що пропонується, призначе-ний для використання при вивченні курсу екологічно-го права. Ця дисципліна викладається в усіх вузах, де готують фахівців із вищою юридичною освітою.

Потреба у вивченні екологічного права зумовлю-ється багатьма обставинами. По-перше, екологічне право, норми якого трансформують у себе наукові знання та практичний досвід вирішення екологічних проблем, свідчить про те, що в державі добре розумі-ють значення екологічних проблем (антропогенний тиск спотворює обличчя планети, природне середови-ще існування людини несе загрозу глобальної екологіч-ної кризи). Екологічне право концентрує всю інфор-мацію про екологічну політику держави, шляхи усу-нення неґативного антропогенного тиску на довкілля, є важливим джерелом отримання екологічних знань, які необхідні сьогодні кожній людині. По-друге, еколо-гічне право взаємодіє з адміністративним, господар-ським, конституційним, фінансовим та іншими галу-зями права, а тому його вивчення дозволяє вдоскона-лити теоретичні знання та практичні навички щодо застосування відповідних норм і в цілому поглибити знання про право завдяки ознайомленню з особливос-тями його застосування у сфері взаємодії людини та природи. Це, зокрема, стосується права власності на природні ресурси, права природокористування, юриВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

дичної відповідальності за екологічні правопорушення тощо. По-третє, еколого-правові заборони, обмеження звернути до сфер (промисловість, сільське господарст-во, енергетика, транспорт тощо), де виникають еколо-гічні проблеми, до видів діяльності, що чинять неґати-вний вплив на довкілля. Додержання цих заборон та обмежень є обов'язком, а отже, їх слід знати суб'єктам господарювання і, безумовно, юристам, які повинні готувати документи, рішення з питань, що прямо чи опосередковано пов'язані із впливом на довкілля, спо-живанням ресурсів природи. Знати екологічне право повинні й ті, на кого покладено забезпечення закон-ності в державі.

У навчальному посібнику в концентрованому ви-гляді викладено основні, ключові положення екологіч-ного права (визначення екологічного права, система екологічного права, принципи екологічного права, право власності на природні ресурси, право природо-користування, правове забезпечення екологічної без-пеки, юридична відповідальність за екологічні право-порушення тощо). Значну увагу приділено управлінню в галузі охорони навколишнього природного середо-вища, оскільки від нього значною мірою залежить ефективність реалізації екологічної політики в держа-ві, а також певним напрямкам забезпечення екологіч-ної безпеки, які набули особливого значення останнім часом (правовому забезпеченню поводження з відхо-дами, небезпечними речовинами; захисту населення від шуму; від використання генетично змінених орга-нізмів тощо).

У цілому посібник має на меті допомогти зорієнту-ватися в особливостях екологічного права, у значному обсязі нормативно-правових актів, що реґулюють від-носини у сфері взаємодії людини та природи.