Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навко-лишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки. Під нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної без-пеки розуміються критерії, вимоги й умови забезпе-чення безпеки під час використання ядерної енергії. Вони приймаються з урахуванням рекомендацій між-народних організацій у сфері використання ядерної енергії. Дотримання норм, правил і стандартів з ядер-ної та радіаційної безпеки є обов'язковим при здійс-ненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Із врахуванням зазначених норм, правил і стандар-тів визначаються заходи щодо забезпечення: а) захис-ту населення, середовища їх перебування, персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випроміню-вання від радіаційного впливу; б) радіаційної безпеки

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

при поводженні з ядерними матеріалами й експлуата-ції ядерних установок; в) безпеки при поводженні з радіоактивними відходами.

Безпосередньо ці заходи на законодавчому рівні ви-значаються в Законах України "Про використання ядер-ної енергії та радіаційну безпеку" (від 08.02.1995 р.), "Про поводження з радіоактивними відходами (від 30.06.1995 p.), "Про захист людини від впливу іонізуючо-го випромінювання" від 14.01.1998 р.), "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (від 11.01.2000 p.), "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших дже-рел іонізуючого випромінювання" (від 19.10.2000 p.), "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фі-нансове забезпечення" (від 13.12.2001 p.), "Про впоряд-кування питань, пов’ язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (від 24.06.2004 p.).

Захист населення, середовища їх перебування, персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання від радіаційного впливу. Згідно статті 3 Закону України "Про захист людини від впли-ву іонізуючого випромінювання" кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території Укра-їни, має право на захист від впливу іонізуючого ви-промінювання. Встановлено також (стаття 5 Закону), що основна дозова межа індивідуального опромінення населення не повинна перевишувати 1 мілізіверта ефективної дози опромінення за рік, при цьому серед-ньорічні ефективні дози опромінення людини, відне-сеної до критичної групи, не повинні перевишувати встановлених цією статтею основних дозових меж опромінення незалежно від умов і шляхів формування цих доз.

Основна дозова межа індивідуального опромінен-ня персоналу об’єктів, на яких здійснюється практичВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

на діяльність, введених в експлуатацію після набрання чинності цим Законом, не повинна перевишувати 20 мілізівертів ефективної дози опромінення на рік, при цьому допускається її збільшення до 50 мілізівер-тів за умови, що середньорічна доза опромінення про-тягом п’яти років підряд не перевишує 20 мілізівертів. Основна дозова межа індивідуального опромінення персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність, введених в експлуатацію