Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_175abe12066949f50f982e3d6641ca47, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Правові вимогта щодо безпеки продуктів : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 3. Правові вимогта щодо безпеки продуктів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Базові положення щодо безпеки продуктів містять-ся у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред. від 15.12.1993 p.). Так, визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну. У разі відсутності нормативних документів, що містять обов’язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого може завдати шкоди життю, здоров’ю споживача, навколишньому природному середовишу, а також майну споживача, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов’язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів (виконання робіт,

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

надання послуг). На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений термін є небезпечним для життя, здоров'я споживача, навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду майну споживача, встановлюється термін служби (термін придатності). Ці вимоги можуть поширюватись як на виріб у цілому, так і на окремі його частини. Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про наявність терміну служби (придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов'язкові умови його викорис-тання та можливі наслідки в разі їх невиконання, a також про необхідні дії після закінчення цього терміну. Якщо для безпечного використання товарів (робіт, послуг), їх зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержувати спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, a продавець - до споживача. Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими норма-тивними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я спожи-вачів, їх майна, навколишнього природного середо-вища, підлягають обов'язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються. Підставою для дозволу на ввезення таких товарів на територію України є поданий до митних органів сертифікат відповідності, виданий або визнаний уповноваженими на те органами. Відповіда-льність за порушення вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг), передбачених цим пунктом, визна-чається цим Законом та іншими законодавчими актами.

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

Якщо встановлено, що при додержанні спожива-чем правил використання, зберігання чи транспор-тування товарів (наслідків робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров'ю, майну споживача чи навколишньому природному середо-вишу, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках -ужити заходів до вилучення їх з обороту та відкликання від споживачів. Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо, виробник (виконавець) зобов'яза-ний зняти такі товари (роботи, послуги) з виробниц-тва, вилучити із обороту, відкликати від споживачів. У разі невиконання цих обов'язків зняття товарів (робіт, послуг) з виробництва, вилучення з обороту та відкли-кання від споживачів провадиться за приписом органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за безпекою товарів (робіт, послуг). Виробник (викона-вець) зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі зав-дані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням товарів (робіт, послуг).

Створюючи новий (модернізований) товар, роз-робник повинен подати технічну документацію відповідному органу для проведення державної експертизи на його відповідність вимогам щодо безпеки життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища. Виробник (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару (роботи, послуги) за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.

Важливе значення законодавство надає правовому реґулюванню безпеки харчових продуктів. Реґламен-туючи це питання, Закон України "Про якість та безпе-ку харчових продуктів і продовольчої сировини (від ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

23.12.1997 p.) установив, що будь-який харчовий про-дукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без докумен-тального підгвердження їх якості та безпеки.

Документами, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини та су-путніх матеріалів, є: 1) декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або: 2) сертифікат відповідності чи свідоц-тво про визнання відповідності, що видаються на:

а)         харчові продукти та супутні матеріали, призначені

для реалізації на внутрішньому ринку України;

б)         продовольчу продукцію вітчизняного виробництва,

призначену для експорту (якщо це передбачено умо-

вами контракту чи міжнародною угодою, у якій бере

участь Україна); 3) висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну

реєстрацію, гігієнічний сертифікат, що видаються:

а) висновок державної санітарно-епідеміологічної

експертизи на нові харчові продукти, харчові продук-

ти та продовольчу сировину промислового виробниц-

тва, супутні матеріали; б) свідоцтво про державну

реєстрацію на спеціальні харчові продукти;

в)         гігієнічний сертифікат на кожну партію плодоово-

чевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, виро-

щеної в Україні та призначеної для реалізації на

внутрішньому ринку чи подальшої промислової пере-

робки, на кожну партію харчових продуктів, продо-

вольчої сировини та супутніх матеріалів, призначену

для експорту (якщо це передбачено умовами контрак-

ту чи міжнародною угодою, у якій бере участь

Україна); 4) ветеринарні документи (ветеринарна

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сер-тифікат), що видаються: а) ветеринарна довідка на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчо-вих продуктів тваринного походження (щодо їх вете-ринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах адміністративного району;

б)         ветеринарне свідоцтво на кожну партію (тушу) про-

довольчої сировини та харчових продуктів тваринного

походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та

безпеки), призначених для реалізації в межах України;

в)         ветеринарний сертифікат (міжнародний ветеринар-

ний сертифікат) на кожну партію продовольчої сиро-

вини та харчових продуктів тваринного походження,

призначену для експорту; 5) сертифікат якості та ка-

рантинний дозвіл, що видаються на: а) зерно та про-

дукти його переробки; б) картоплю, овочі, плоди, ягоди

й баштанні культури (крім харчових продуктів зазна-

ченої групи промислового виробництва).

Відповідні вимоги щодо якості продукції визначені й Законом України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (від 06.02.2003 p.).

Порядок поводження з неякісною, небезпечною продукцією реґламентується й Законами України "Про вилучення з обігу, переробку, угилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної про-дукції" (14.01.2000 p.), "Про відходи" (05.03.1998 р.), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-луччя населення" (24.02.1994 p.), "Про охорону навко-лишнього природного середовища" (25.06.1991 р.) та іншими нормагивно-правовими актами.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВОWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_175abe12066949f50f982e3d6641ca47, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0