Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкціі, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкціі, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Виробничі й інші господарські об’ єкти є основни-ми джерелами негативних фізичних, хімічних і біоло-гічних впливів на довкілля. Тому з метою забезпечення безпеки цих об’єктів Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991), "Про основи містобудування" (1992), "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" (1994), "Про екологічну експертизу" (1995), "Про планування і забу-дову територій" (2000), та іншими нормативно-правовими актами, включаючи санітарні та будівельні правила й стандарти, встановлюються спеціальні ви-моги.

Передбачено, зокрема, що при проектуванні, роз-міщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконст-рукції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових техно-логічних процесів та устаткування, а також у процесі експлуатації цих об’єктів має забезпечуватися екологі-чна безпека людей, раціональне використання приро-дних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

цьому повинні передбачатися вловлювання, утиліза-ція, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охо-рони навколишнього природного середовища та здо-ров'я людей.

У законодавстві робиться спеціальний акцент на тому, щоб підприємства, установи й організації, діяль-ність яких пов'язана зі шкідливим впливом на навко-лишнє природне середовище, незалежно від часу вве-дення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкід-ливих факторів, а також приладами контролю за кіль-кістю і складом забруднюючих речовин та за характе-ристиками шкідливих факторів.

Важливою законодавчою вимогою є включення до проектів господарської та іншої діяльності матеріалів оцінки 'ґї впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. Оцінка повинна здійснюватися з урахуванням вимог законодавства про охорону навко-лишнього природного середовища, екологічної ємності даної території, стану навколишнього природного се-редовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-еко-номічного розвитку реґіону, потужності та видів сукуп-ного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навко-лишнє природне середовище.

Закон також вимагає, щоб підприємства, установи й організації, які розмішують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди й інші об'єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природно-го середовища, подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань охоВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

рони навколишнього природного середовища та його органам на місцях спеціальну заяву про це. Забороня-ється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі до-держання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та реконст-рукцію (розширення та технічне переоснащення).

У процесі експлуатації підприємств, здійснення їх виробничої діяльності мають здійснюватися заходи щодо забезпечення дотримання еколого-правових ви-мог щодо: безпеки продукції; поводження з небезпеч-ними речовинами; утилізації відходів та щодо інших умов виробничої діяльності, пов’язаної з впливом на довкілля.