Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ III Правове забезпечення екологічної безпеки § 1. Понятгя екологічної безпеки : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Розділ III Правове забезпечення екологічної безпеки § 1. Понятгя екологічної безпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Україн-ського народу є обов' язком держави (стаття 16 Кон-ституції України). Це конституційне положення є одним із ключових, адже торкається самого існування Українського народу. Основним у ньому є поняття екологічної безпеки. Під нею розуміється такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я лю-дей (стаття 50 Закону України "Про охорону навко-лишнього природного середовища").

Критерії безпечного стану навколишнього природ-ного середовища визначаються системою екологічних нормативів, технічних, санітарно-гігієнічних, будіве-льних та інших норм і правил, що містять вимоги щодо охорони довкілля. Відповідно до них здійснюються: розміщення, проектування, будівництво, реконструк-ція, введення в дію та експлуатація підприємств, спо-руд та інших об' єктів, застосування засобів захисту ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

рослин, мінеральних добрив, токсичних хімічних речо-вин, вирішення питань охорони довкілля від акустич-ного, іонізуючого й іншого шкідливого впливу фізич-них чинників, від забруднення радіоактивними, вироб-ничими, побутовими відходами тощо.

Дотримання нормативів і правил екологічної без-пеки забезпечується державою за допомогою: ство-рення системи екологічного законодавства, яка, з одного боку, спрямована на охорону сфер, де виявля-ються негативні наслідки антропогенної діяльності (земля, вода, тваринний і рослинний світ, надра, атмо-сферне повітря, природне середовище у цілому), а з іншого - на сфери, де виникають екологічні проблеми (промисловість, енергетика, сільське господарство, транспорт тощо); формування системи управління охороною навколишнього природного середовища, яка включає до себе як органи загальної компетенції, так і спеціально уповноважені органи виконавчої влади, на які покладається здійснення екологічного контролю та інших управлінських функцій у галузі охорони довкіл-ля; впровадження економічного механізму природоко-ристування (плати за забруднення довкілля, спеціальне природокористування, фінансування природоохорон-них заходів за рахунок коштів бюджетів та інших джерел тощо); сприяння участі громадськості у вирі-шенні екологічних проблем (забезпечення вільного дос-тупу до екологічної інформації, визначення правових засад здійснення громадської екологічної експертизи, формування об'єднань громадян, що мають за мету охорону довкілля, надання права на подання до суду позовів про відшкодування шкоди внаслідок негатив-ного впливу на довкілля діяльності підприємств, уста-нов, громадян та окремих громадян тощо).

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН