Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 3. Форми власності на природні ресурси : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 3. Форми власності на природні ресурси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Законодавством передбачено три форми власності на природні ресурси: державну, комунальну, приват-ну.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

У приватній власності за чинним законодавством можуть знаходитися:

-          об’єкти тваринного світу, вилучені із стану при-родної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом (стаття 7 Закону України "Про тваринний світ");

-          замкнені природні водойми загальною площею до 3 гектарів (частина 2 статті 59 Земельного кодексу України);

-          замкнені земельні ділянки лісового фонду загаль-ною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств, а також земельні ділянки деградованих і малопродуктивних земель, на-бутих для залісення (частини 2, 3 статті 56 Земельного кодексуУкраїни);

-          окремі території та об’єкти природно-заповідного фонду, землі рекреаційного призначення (стаття 4 За-кону України "Про природно-заповідний фонд", стаття 52 Земельного кодексу України);

-          об’єкти Червоної книги України, надані відповід-но до закону з дозволу спеціально уповноваженого ор-гану у приватну власність, розведені (отримані) у шту-чних умовах від законно набутих у приватну власність об’єктів Червоної книги України, а також ввезені в Україну з-за кордону або набуті в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці об’єкти (стат-тя 7 Закону України "Про Червону книгу України" (2002));

-          земельні ділянки сільськогосподарського призна-чення; земельні ділянки, призначені для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських буді-вель і гаражного будівництва; земельні ділянки житло-во-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних коо-перативів, багатоквартирних жилих будинків, землі

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

історико-культурного призначення, землі промислово-сті й транспорту, землі зв’ язку й енергетичної системи (статті 22, 40-42, 54, 66, 67, 75, 76 Земельного кодексу України).

Законодавство забороняє приватизувати ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, створе-ні до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд" (16.06.1992 p.).

Також у приватну власність, відповідно до частини 3 статті 83 Земельного кодексу України, не можуть пере-даватися наступні землі комунальної власності: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження й утилізації відходів тощо); б) землі під залізницями, ав-томобільними дорогами, об’єктами повітряного і тру-бопровідного транспорту; в) землі під об’єктами при-родно-заповідного фонду, історико-культурного й оздоровчого призначення, що мають особливу еколо-гічну, оздоровчу, наукову, естетичну й історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено зако-ном; г) землі лісового фонду, крім випадків, визначе-них Земельним кодексом України; ґ) землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним коде-ксом України; д) земельні ділянки, які використову-ються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

Земельний кодекс України (частина 4 статті 84) забороняє передавати у приватну власність землі й пе-вні категорії земель державної власності, а саме: а) зе-млі атомної енергетики та космічної системи; б) землі під державними залізницями, об’єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту; в) землі оборони; г) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного й оздоровЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

чого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну й історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом; ґ) землі лісового фонду, крім випадків, визначених цим Ко-дексом; д) землі водного фонду, крім випадків, визна-чених цим Кодексом; е) земельні ділянки, які вико-ристовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мініст-рів України, інших органів державної влади, Націо-нальної академії наук України, державних галузевих академій наук; є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними за-кладами.

У державній і комунальній власності перебувають природні об’ єкти, що не знаходять у приватній влас-ності. Віднесення природних об’ єктів до комунальної чи державної власності відбувається відповідно до за-кону.

Так, підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені в природних ємностях, є об’єктами права державної власності (стаття 40 За-кону України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 p.).

Об’єкти Червоної книги України (рідкісні й такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тва-ринного і рослинного світу, які постійно або тимчасо-во перебувають (зростають) у природних умовах у ме-жах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони), які утриму-ються (зберігаються) підприємствами, установами й організаціями державної або комунальної форми вла-сності, є об’єктами права відповідно державної або комунальної власності (стаття 6 Закону України "Про

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

Червону книгу України). Також інші об’єкти тваринно-го світу, які утримуються (зберігаються) підприєм-ствами, установами й організаціями державної або комунальної форми власності, є об’єктом права дер-жавної або комунальної власності (стаття 6 Закону України "Про тваринний світ").

Детально здійснено розмежування права держав-ної та комунальної власності у Земельному кодексі України та Законі України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 05.02.2004. Так, у комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності (частина 2 статті 83 Земельного кодексу). У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності (час-тина 1 статті 84 Земельного кодексу України). До земель державної власності, які не можуть пере-даватись у комунальну власність, належать: землі атомної енергетики та космічної системи; землі оборо-ни, крім земельних ділянок під об’єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення; землі під об’єктами природно-заповідного фонду й історико-культурними об’єктами, що мають націо-нальне та загальнодержавне значення; землі під вод-ними об’єктами загальнодержавного значення відпові-дно до законодавства України, а також землі під бере-говими смугами водних шляхів, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони об’єктів водного фонду загальнодержавного значення за межами населених пунктів; земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верхо-вної Ради України, Президента України, Кабінету Мі-ністрів України, інших органів державної влади, НаЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

ціональної академії наук України, державних галузе-вих академій наук; земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; землі лісового фонду за межами населе-них пунктів; землі під казенними підприємствами (стаття 6 Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності).