Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Як специфічний продукт управлінська документація має такі особливості: : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Як специфічний продукт управлінська документація має такі особливості:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

♦          виступаючи на певному етапі менеджменту продуктом праці, на наступному етапі вона є її предметом;

♦          має тривале і багаторазове використання, не втрачаючи при цьому своїх споживчих властивостей;

♦          має здатність до накопичення;

♦          є змінюваною в ціні без будь-якої якісної або кількісної зміни початкового зразка;

♦          забезпечує можливість тиражування (копіювання) і одно-часного використання в багатьох місцях.

Функціональна різноманітність управлінських документів обумовлює велику кількість класифікаційних ознак, покладених в основу їх групування. Головне завдання вивчення управлінсь-ких документів як об’єктів класифікації полягає в тому, щоб вид-ілити їх характерні особливості і дати їм правильне тлумачення і оцінку. Так, відомий український документознавець С.Г. Кулєшов доводить, що “є, так би мовити, прості класифікації, що не мають більше одного рівня поділу, тобто в яких відсутні класифікаційні ряди. Процес диференціації гуг можна назвати групуванням, а його результатом - виокремлення груп документів” [38].

Так, зокрема, управлінські документи, що перебувають в обігу в межах установи, можуть бути згруповані за такими оз-наками:

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

♦          послідовність створення: оригінал, дублікат, копія, витяг із документа (оригінал - примірник службового докумен-та, що першим набуває юридичної сили; дублікат - по-вторно оформлений службовий документ замість втраче-ного чи пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну силу; копія - документ, що містить точне зна-кове відтворення змісту чи документної інформації іншо-го документа і - в окремих випадках - деяких його зовнішніх ознак; витяг з документа - засвідчена копія частини тексту службового документа);

♦          рівень доступу: загальнодоступні в межах установи, для службового користування (документи, що містять конфі-денційну інформацію), секретні (документи, що містять таємну інформацію);

♦          юридична сила: ті, що мають юридичну силу, і ті, що її не мають (ще не набули, не можуть мати, втратили юридич-ну силу).

Наведені прості класифікації є однорівневими, тобто виді-лені групи документів не мають подальшого поділу на якісь види. При групуванні управлінських документів установи мо-жуть бути розроблені дворівневі класифікації, де групи (класи) документів поділяються на підгрупи (підкласи) і види. Видами документів у даному випадку виступають номінали (акт, про-токол, наказ) або - ще частіше - їх різновиди (наприклад, акт приймання-здачі робіт, протокол засідання колегії міністерства, наказ про заохочення).

В межах класифікації управлінських документів за способом організації процесу їх обігу на вхідні, вихідні і внутрішні можна виділити ще дві групи - ті, що підлягають реєстрації, і ті, що їй не підлягають. Дворівневу структуру має і класифікація номі-налів управлінських документів, які поділяються на види, a ос-танні - на документи, що підлягають і не підлягають затверджен-ню, засвідчуються і не засвідчуються гербовою печаткою, a групуються за терміном виконання (безстрокові, термінові, дуже термінові) і зберігання (постійного, тимчасового) [38].

Розділ 1. Документ у сфері управління

Різноманітність документів, використовуваних суспільством у процесі його життєдіяльності, в тому числі й у сфері управл-іння, не дозволяє при їх класифікації виходити з якоїсь однієї озна