Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Документаційне забезпечення менеджменту : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

1.2. Документаційне забезпечення менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Усвідомлення ролі інформації в управлінській діяльності невіддільне від з’ясування ролі документа в розвитку економі-ки та суспільства в цілому.

В історії людства виділяють два принципово відмінні між собою етапи розвитку інформаційних технологій: доіндустріаль-ний та індустріальний. Якщо перша інформаційна революція пов’язана з винайденням друкарського верстата, то друга – з появою в середині XX ст. ЕОМ як підсилювача інтелектуаль-них можливостей людини. Одним із знакових елементів ново-го інформаційного суспільства став комп’ютер і створене за його участю віртуальне середовище. Входження людства у ХХІ ст. характеризується переходом від традиційного інформаційного простору, де носієм соціальної інформації виступав матеріаль-ний об’єкт (глина, папірус, пергамент, папір, плівка тощо), в нове технологічне середовище – віртуальний простір.

Всі ці зміни привели до революційних перетворень як у технології документування інформації, так і в підході до само-го документа. Основні параметри, за якими визначається доку-мент як соціокультурний феномен, є інформація, матеріальний носій і технології фіксування інформації з її наступною іденти-фікацією на рівні користувачів. Усі ці складові, і перш за все інформаційна, дають підстави розглядати документ як джерело знань, відповідним чином зафіксованих і оброблених у прий-нятну для споживачів форму, тобто – як інформаційний ресурс.

Інформаційний ресурс суттєво відрізняється від усіх інших ресурсів, оскільки не підпадає під категорію рідкісних або об-межених. Навпаки: інформація має властивості безмежні, що опосередковано характеризує її на споживчому рівні. Так, відо-мий американський дослідник у галузі теорії і практики менед-жменту П. Друкер зазначає: “Якщо я продаю певний предмет, наприклад, книгу, то після продажу у мене його більше немає. Якщо я продаю інформацію, вона, як і раніше, залишається у мене. Більше того, інформація стає тим ціннішою, чим більше людей володіє нею. Інформація “не прив’язана” до жодного

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

виду виробництва або підприємницької діяльності. Інформація не має чітко означеної форми кінцевого використання, так само як жоден вид кінцевого використання не потребує специфіч-ного виду інформації і не залежить від будь-якого конкретного інформаційного джерела. Значення цього факту для економістів потребує кардинального перегляду економічної теорії, мало того, це означає, що ключові положення менеджменту теж потребу-ють негайного перегляду” [29].

Інформація виконує в менеджменті досить важливу роль. Хоч і вважається, що менеджер приймає рішення стосовно яко-гось конкретного випадку, в дійсності він приймає рішення на основі інформації про цей випадок. Управлінська інформація має своєю метою забезпечення інтегрованої системи взаємодії, яка дає кожному рівню управління “потрібну” інформацію в “потрібний” час. При цьому рішення повинні базуватись на кращій з наявної інформації в тих межах, в яких забезпечення такою інформацією виправдане економічно.

Управлінська діяльність може бути представлена як цілісна система менеджменту. Система менеджменту - це комплекс наукових підходів і методів, що сприяють прийняттю і реалі-зації конкурентоспроможних рішень [54].

Основними складовими системи менеджменгу є керуюча і ке-рована підсистеми. Керуюча підсистема - це підсистема, в якій відбуваєгься регламентація вимог щодо якості управлінських рішень і організовується процес управління персоналом для досягнення цілей і завдань системи. Компонента