Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 4 Термінологічний словник найбільш вживаних слів визначень і понять : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Додаток 4 Термінологічний словник найбільш вживаних слів визначень і понять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

А

Авізо (італ. awiso) – комерційний документ-повідом-лення про переказ грошових коштів контрагентів, зміни у взаєморозрахунках, залишки на рахунках, відкриття акредитиву тощо.

Автентичний текст – справжній, оригінальний текст документа.

Автор документа – установа або особа, якими ство-рено текст документа.

Авторське право – особисті немайнові і майнові пра-ва авторів та їх правонаступників, пов’язані зі ство-ренням та використанням результатів науково-дос-лідної і конструкторської діяльності або творів літератури і мистецтва.

Адресат документа – установа чи особа, яким адре-совано документ.

Адресант документа – установа чи особа, яка надси-лає документ.

Акредитив – 1) один із видів цінних паперів; 2) до-кументна форма банківсь-кого рахунку, що вико-рис-товується в розрахунках за комерційними опе-раціями.

Акцепт – 1) комерційний документ, позитивна відповідь на пропозицію (оферту); в міжнародно-му праві – одностороння заява про прийняття умов договору;2) прийняття платником (трасатом) за векселем (тратті) обов’язку оплатити вексель у вказаний термін;3) згода банку гарантувати випла-ту суми, вказаної в переказному векселі;4) форма безготівкових розрахунків між контрагентами.

Акт – документ, складений кількома особами, що підтверджує (констатує) встановлені факти і дії.

Акція – цінний папір, що засвідчує факт конкретного внеску (паю) його власника в підприємство (акціо-

 

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

нерне товариство) і надає йому право на одержан-ня частки прибутків у вигляді дивідендів.

Анкета – документ (різновид уніфікованого тексту), який містить постійну інформацію у вигляді запи-тань (показників) і змінну – у вигляді відповідей (відомостей).

Анонімний документ – документ, який не містить відомостей про автора.

Архів – спеціалізована установа (структурний підрозділ), призначена для забезпечення потреб суспільства в ретроспективній інформації, що організовує зберігання архівних документів і кори-стування ними.

Архівний документ – документ, що припинив вико-нування своєї основної соціальної функції, заради якої був створений, але через його історичну, нау-кову, культурну цінність і важливість як джерела інформації зберігається в архіві або підлягає архів-ному зберіганню.

Архівознавство – наукова дисципліна, що вивчає істо-рію, теорію і практику архівної справи, її правові та економічні засади.

Архітектура – в інформаційному менеджменті – орган-ізаційна структура системи, що включає інтерфей-си, апаратне і програмне забезпечення.

Атрибуція документів – встановлення авторства, часу і місця створення документів.

Аудіовізуальний документ – документ, який містить зображувальну і звукову інформацію.

Б

Бізнес-план – документ, що складається автором інно-ваційного проекту і містить у стислій або розгор-нутій формі основні характеристики і переваги даного проекту.

Бланк документа – стандартний аркуш із попередньо відтвореною на ньому постійною інформацією і місцем, відведеним для внесення змінної інформації.

Бренд – зареєстрована торговельна марка, що нале-жить певній організації і представляє її як юридич-ну особу на ринку товарів і послуг.

Додаток 4

В

Вид документа – класифікаційний ряд документів, по-будований на основі будь-якої з їх спільних ознак.

Відпуск документа – копія вихідного документа, що залишається у адресата.

В