Додаток 1 Тести для самоконтролю одержаних знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

А1. Якого принципу не треба додержуватись при проекту-ванні документаційного забезпечення менеджменту

а)         варіантності;

б)         функціональності;

в)         оперативності?

А2. Яка властивість управлінського документа є найважли-вішою:

а)         зовнішній вигляд;

б)         інформативна ємність;

в)         зручність у сприйнятті?

А3. Яка ознака управлінського документа є ресурсною:

а)         юридичне засвідчення;

б)         форма представлення;

в)         інформативність?

А4. Документоване управлінське рішення – це:

а)         план дій, що потребує реалізації;

б)         визначення мети, що потребує досягнення;

в)         процес, що потребує оперативного управління.

А5. Складовими інформаційно-пошукової системи по доку-ментах установи є:

а)         особові справи;

б)         картотеки;

в)         бланки документів.

 

Додаток 1

А6. Процес прийняття управлінського рішення не потребує:

а)         прогнозування і планування розвитку об’єкта управлін-

ня;

б)         проведення ситуаційного аналізу;

в)         підбору і призначення кадрового персоналу.

А7. Який з видів робіт не здійснюється в процесі контролю за виконанням документа:

а)         затвердження;

б)         реєстрація;

в)         підписання?

А8. Сутність уніфікації управлінських документів полягає:

а)         у приведенні до однаковості за певними ознаками;

б)         у роздруку типових форм документів;

в)         в забороні окремих документних форм.

А9. Чи потребують телефонограма і телефонограма передан-ня адресату оригінального підпису керівника:

а)         обов’язково потребують;

б)         не потребують;

в)         потребують у разі наявності конфіденційної інформації?

А10. Лист-презентація обов’язково містить:

а)         подяку за співпрацю;

б)         номер рахунку в банку;

в)         відомості про діяльність установи.

811.     Який вплив на документаційне забезпечення управл-

іння мав промисловий розвиток суспільства ХІХ століття:

а)         формувалась канцелярська еліта;

б)         з’являлась нова оргтехніка;

в)         скорочувалась кількість канцелярій?

812.     Що таке інструкція з діловодства установи:

а) розділ посадової інструкції фахівця;

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

б)         схеми проходження документів;

в)         комплекс вимог і правил?

813.     Актом юридичного засвідчення управлінського доку-

мента є:

а)         друкарське оформлення;

б)         підписання;

в)         погодження.

814.     Що таке стандартний аркуш паперу з нанесеними об-

меженнями всіх реквізитів:

а)         бланк документа;

б)         форма документа;

в)         формуляр-зразок?

815.     Оперативні документи обмеженого користування після

опрацювання підлягають:

а)         знищенню в установі;

б)         збереженню в держархіві;

в)         вивезенню до спеціальних сховищ.

816.     Яка підстава вважається підґрунтям для актування

управлінських дій:

а)         рішення суду;

б)         вимоги трудового колективу;

в)         наказ керівника?

817.     Комерційний лист обов’язково містить:

а)         звернення з повагою;

б)         питання попиту і пропозиції;

в)         фінансові розрахунки.

818.     Які бувають терміни виконання документів:

а)         науковообгрунтовані;

б)         типові;

в)         вирішує канцелярія?

Додаток 1

819.     Який документ потребує обов’язкового затвердження:

а)         протокол;

б)         статут;

в)         вказівка?

820.     Кінцевим результатом уніфікації управлінських доку-

ментів є:

а)         наказ про закінчення робіт;

б)         звіт про затвердження досліджень;

в)         стандарт.

С21. Який документ установи визначає склад організацій-но-розпорядчих документів:

а)         штатний розклад;

б)         положення;

в)         інструкція?

С22. Що таке канцеляризм:

а)         зрозуміле слово;

б)         зайве слово;

в)         слово, яке не можна використовувати?

С23. Які види бланків для оформлення управлінських до-кументів бувають:

а)         формулярні;

б)         загальні;

в)         тарифні?

С24. Службове листування забороняється:

а)         між фірмами-конкурентами;

б)         між установами різних рівнів управління;

в)         між структурними підрозділами.

С25. Що таке заголовок до тексту документа:

а)         короткий зміст документа;

б)         назва документа;

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

в) звернення до адресата?

С26. Яка позначка проставляється на документі, що містить конфіденційну інформацію:

а)         таємно;

б)         конфіденційно;

в)         для службового користування.

С27. Розповсюдження паперу як основного матеріалу для писання припадає на:

а)         ХХ століття;

б)         ХІІ століття;

в)         ХVІ століття.

С28. Логотип може вважатись офіційною емблемою фірми, якщо:

а)         є бажання керівника;

б)         затверджений загальними зборами колективу;

в)         зареєстрований органами виконавчої влади.

С29. Електронний документ – це:

а)         форма закріплення інформації;

б)         форма збереження інформації;

в)         засіб передачі інформації.

С30. Який документ потребує обов’язкового проставлення печатки:

а)         посвідчення про відрядження;

б)         лист-запрошення;

в)         розпорядження?

Д31. Який документ регламентує документаційне забезпе-чення управління в сучасній установі:

а)         Положення про установу;

б)         Інструкція з діловодства;

Додаток 1

в) бізнес-план?

Д32. Яка система документації забезпечує організаційно-адміністративні дії керівництва:

а)         діловодна;

б)         комерційна;

в)         організаційно-розпорядча?

Д33. Який підрозділ сучасної установи відповідає за доку-ментаційне забезпечення:

а)         бухгалтерія;

б)         режимно-секретний відділ;

в)         канцелярія?

Д34. Який документ відносять до системи ОРД:

а)         авансовий звіт;

б)         посвідчення;

в)         постанова?

Д35. Скільки визначено обов’язкових реквізитів на органі-заційно-розпорядчому документі:

а)         10;

б)         32;

в)         29?

Д36. Факсимільний зв’язок у менеджменті використовуєть-ся як засіб:

а)         прискорення одержання інформації;

б)         збереження конфіденційності;

в)         підтвердження оригінальності.

Д37. Що таке дублікат:

а)         копія документа;

б)         повторно оформлений документ;

в)         примірник документа?

236

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

Д38. Який період діловодства більш досконалий:

а)         колежський;

б)         полкових канцелярій;

в)         письмоводний.

Д39. Яку особливість оформлення мають службові листи:

а)         обов’язково мають звернення з повагою;

б)         обов’язково оформлюють на окремому бланку;

в)         обов’язково розміщені на одній сторінці?

Д40. Що таке реквізит організаційно-розпорядчого докумен-та : а)показник;

б)         обов’язковий елемент;

в)         символ?