Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
За допомогою факсимільного зв’язку можна передавати тексти: : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

За допомогою факсимільного зв’язку можна передавати тексти:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

♦          зв’язний літературний;

♦          уніфікований (анкети, таблиці);

♦          трафаретний (довідки, зведення);

♦          графіки;

♦          малюнки;

♦          креслення;

♦          фотографії.

Всі тексти повинні бути надруковані чітким контрастним шрифтом (як виняток припускається їх написання кульковою ручкою або тушшю темного кольору).

Факс використовується переважно як засіб оперативного листування між діловими партнерами, організаціями, установа-ми. Службові листи та інші управлінські документи, одержані через факсимільний зв’язок, які містять важливу інформацію і призначені для тривалого використання, підлягають копіюван-ню засобами оперативної поліграфії або переведенню на інші носії. Це пов’язано з необхідністю мати документну інформа-цію на якісному паперовому носії, бо, як відомо, для факсів використовують дуже тонкий і тому недостатньо міцний папір. Крім того, документ може бути сканований і введений у локальРозділ 5. Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку

Приклад

 

ARAB BRITISH ENGINE COMPANY "ABECO

TELEFAX

 

DATE  9/3/2005          FROM

Attention          S. KONONOV          Title

Company         AIRIMPEX,UKRAINE         

Fax No.           3 8 0 (44) 490-56-22  C.C

No. of pages    2          FAX.

Message No.              

 

ARABY HASSAN MOHAMED СОММERCIAL DIRECTOR

MR. MOHAMED SHEHATA 202-5725SUBJECT: OUR INQUIRY NO. AB 4915

REFERENCE CONTRACT NO. CAIRO/ABECO/AIRIMPEX/2004/3 DATED 12/12/2004 YOU ARE KINDLY REQUESTED TO PROVIDE US WTTH AN OFFER FOR CQMPLETE SETS OF

SERVICEABLE COMPRESSOR BLADES FROM STAGE 1 TO STAGE 10 COATED WITH

WEAR

RESISTANCE COATING SUFFICIENT FOR 30 ENGINES AS MENTIONED IN THE

ATTACHED

ANNEXES.

THE OFFER INCLUDES THE FOLLOWING:

UNIT PRICE AND TOTAL PRICE CIP CAIRO AIRPORT.

THE EARLIEST DELIVERY TIME.

WE HOPE RECEIVING YOUR REPLY URGENTLY.

THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION

REGARDS

ARABY HASSAN MOHAMED

P.O. Box.71 Helwan , Egypt Tel.: 5563329 - 785029 – 5563079 Fax: (202)5548351

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

ну електронну мережу, де виведення його на паперовий носій здійснюватиметься за допомогою друкарського пристрою -принтера.

При отриманні документа-факса адресат одержує додаткові відомості, що друкуються на араксі автоматично (код відправ-ника, дата і час передачі документа, номер телефакса (апарату), з якого він переданий). Такі дані вміщуються на бланку відпо-відно до правила оформлення певного виду документа.

Однак по телефону не можуть бути передані телеграми із складним текстом, зокрема у вигляді таблиць анкет, формул, розрахунків і т.ін. Для їх передачі використовується факсиміль-ний зв’язок, електронна пошта. Вони підлягають також безпо-середньому пересиланню поштою.

Телефонограма. Текст телефонограми передається усно ка-налами телефонного зв’язку і записується адресатом (одержу-вачем). Сутність такої передачі документів полягає в необхід-ності швидкого доведення їх основної інформації (змісту) до користувача або виконавця. Ініціативний документ може бути задокументований установою-автором у встановленому поряд-ку. Якщо передаванню підлягає усне управлінське рішення, то воно фіксується на будь-якому носії (папір, аудіоплівка) з по-дальшим його оформленням на стандартному аркуші паперу відповідного формату (А4, А5) або в журналі телефонограм із зазначенням таких реквізитів:

♦          назва виду документа (якщо телеграма оформляється на звичайному аркуші паперу);

♦          дата, реєстраційний номер телеграми;

♦          час передачі;

♦          текст телеграми;

♦          посада (з зазначенням назви установи), прізвище та ініціали особи, від імені якої передана телеграма;

♦          посада, прізвище та ініціали особи, що передала текст те-леграми (з зазначенням номера телефону);

♦          посада, прізвище та ініціали особи, що прийняла телегра-му.

Розділ 5. Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку

Приклад 27

 

            ТЕЛЕФОНОГРАМА

15.09.2004 № 118-07                        Начальнику відділу виставок і реклами Решетняк А.Д.

Виставка-реклама споживчих товарів „Осінь-2004” відбудеться

23 вересня 2004 року           в головному   Держвиставковому павільйоні

за адресою …                       

Відкриття виставки о           10 годині.      

Голова Спілки                      

підприємців України                        Б.В.Іваненко

Передав: секретар Спілки підприємців України О.Марчук Тел.269 68 98                    Прийняв:

референт заст. голови Держспожив-захисту України С.Віденська тел.417 11 53

Час передачі 12.10               

Телефонограми обов’язково документуються одержувачем і фіксуються у відповідних реєстраційно-контрольних формах обліку вхідних документів. Реєстрації підлягають такі дані:

♦          реєстраційний індекс вихідного документа, наданий теле-грамі установою-відправником;

♦          прізвище і посада особи, якою переданий текст те-леграми;

♦          прізвище і посада особи, якою прийнятий текст те-леграми;

♦          реєстраційний індекс вхідного документа, наданий теле-грамі установою-одержувачем.

Дотримання цих процедур визначає юридичну силу до-кументної інформації, одержаної установою у вигляді теле-фонограми.

Телеграма може бути прийнята за допомогою засобів зву-козаписуючої техніки (магнітофон, диктофон, автовідповідач) або шляхом стенографування.

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

Точність передачі змісту документа в телефонограмі вели-кою мірою залежить від особистісних якостей передавача і одержувача. Відомий український науковець у галузі теорії і практики менеджменту В. І. Терещенко відводив значну роль в організації менеджменту на підприємствах телефонному спілкуванню [51]. Тому при створенні підприємства слід по-чинати із складання організаційної схеми і налагоджування системи телефонного обслуговування, як це робиться, зокре-ма, в США.

В Японії навчання управлінського персоналу передбачає спецкурс (кілька лекцій і тренінг) з правильного користування телефоном. Його слухачам пропонується, наприклад, передати текст розпорядження. Дослівний його переказ займає 15 хви-лин. Ставиться завдання: передати розпорядження по телефо-ну за 5 хвилин. Це досягається чіткістю формулювань, розбір-ливістю мови, відповідними інтонаціями і вмінням вичленити основну змістову сутність тексту. Щоб оволодіти цією технікою, необхідно запам’ятати кілька найважливіших правил спілку-вання по службовому телефону.

Перше. Якщо ви телефонуєте незнайомій людині або в якусь установу, слід відрекомендуватися, назвавши своє прізвище, ім’я, по батькові, посаду (або сказати кого ви представляєте), після чого запитати ім’я, по батькові і прізвище свого співроз-мовника. Вимова має бути неспішною, розбірливою, щоб мож-на було за вами записувати.

Друге. Закінчує розмову завжди той, хто телефонує, а не той, до кого звертаються. Це пов’язано з тим, що у вас може бути кілька питань (інформацій), а іноді після того, як перше питан-ня вичерпане, на другому кінці зв’язку можуть покласти труб-ку. Це змусить Вас дзвонити повторно.

Третє. Вимова повинна бути чіткою, формулювання – стис-лими. Диктуючи текст телефонограми, слід переконатись у пра-вильності фіксування її змісту одержувачем. Для цього слід заздалегідь продумати цю розмову і в ході її мати перед собою оригінал документа, який передається, а також чіткий план (по-рядок) одержання необхідної інформації від абонента.

Розділ 5. Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку