Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Телекомунікаційні технології створення і передавання документів : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

5.2. Телекомунікаційні технології створення і передавання документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Сучасні інформаційні технології спрямовані на значне підвищення ефективності роботи менеджера в процесі накопи-чення і переробки інформації як в індивідуальному режимі, так і в колективній роботі. До сучасних електронних інформацій-них технологій створення і передачі інформації, в тому числі документованої, можна віднести:

♦          інтегровані персональні комп’ютери (електронна пошта);

♦          засоби телекомунікаційного зв’язку (телеграфний, теле-тайпний, телексний зв’язок):

♦          факсимільний зв’язок.

Електронні повідомлення (листи) - це документи, що пе-редаються в електронній формі за допомогою електронної по-шти. Електронна пошта дозволяє здійснювати обмін даними між користувачами персональних комп’ютерів (ПК), а також аналізувати, обробляти і зберігати одержану або створену і відправлену інформацію. Електронну пошту використовують як для пересилання повідомлень користувачами комп’ютерної мережі в межах певної організації, так і для її передачі іншим

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

організаціям, що мають необхідні засоби електронного зв’яз-ку. Відповідно до Закону України “Про електронні докумен-ти та електронний документообіг” датою і часом відправлен-ня електронного документа вважається дата і час його передавання відправником (певною особою або спеціальною службою). Електронний документ вважається одержаним ад-ресатом з моменту надходження авторові відповідного елект-ронного повідомлення. Якщо попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу не визначено поря-док підтвердження факту одержання електронного докумен-та, воно може бути здійснено в будь-якому порядку автома-тизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі паперового документа. Таке підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного докумен-та і про відправника цього підтвердження. В разі неотриман-ня автором підтвердження вважається, що електронний доку-мент не одержаний адресатом.

Адресат одержує зображення документа (електронне по-відомлення) на екрані персонального комп’ютера або у виг-ляді копії на першому носії, яка роздруковується за допомо-гою друкарського пристрою - принтера. Встановлення цілісності електронного документа полягає в перевірці елек-тронного цифрового підпису при наявності у адресата про-грамного забезпечення для його ідентифікації. Право засвід-чення ідентичності електронного підпису встановлюється чинним законодавством.

Таким чином, електронна пошта надає можливість листуван-

ня з іншими абонентами мережі або з абонентами міжнародних

мереж (Internet, Wnet, BINET, Compu Serse та інш.), a також:

забезпечує взаємодію через електронні поштові скринь-

ки і дошки оголошень. Кожному абоненту надається

індивідуальна “поштова скринька” на одному з серверів

електронної пошти з унікальним ідентифікатором - ад-

ресою електронної пошти. Обмін електронними по-

відомленнями здійснюється через систему серверів

електронної пошти;

Розділ 5. Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку

♦          уможливлює оперативний доступ до нормативної та іншої інформації, що зберігається в базах даних певної системи;

♦          дає змогу обмінюватись повідомленнями з абонентами інших мереж.<