Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 5 Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку 5.1. Оформлення електронних документів : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 5 Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку 5.1. Оформлення електронних документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Електронні технології обробки і поширення інформації посту-пово змінюють традиційні форми її носіїв. Сьогодні значні обся-ги повідомлень, довідок та інших документів інформаційного характеру зберігаються в пам’яті комп’ютерів і передаються ко-ристувачам на великі відстані і в найкоротший час. Документу-вання управлінської діяльності орієнтоване на нові інформаційні технології, що передбачають заміну паперового документа ма-шинним носієм - так званим електронним документом. Законом України “Про електронні документи та електронний документо-обіг” (№851-IV 22.05.2003; ВВР.-2003.-№36.-Ст.275) визначені організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Державне регулювання в даній сфері спрямоване на:

♦          реалізацію єдиної державної політики щодо електронно-го документообігу;

♦          забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів елект-ронного документообігу;

♦          нормативно-правове забезпечення процесів обробки, створення, передавання, одержання, зберігання, викорис-тання та знищення електронних документів.

Під електронним документом слід розуміти документ, у яко-му інформація зафіксована у вигляді електронних даних, вклю-чаючи обов’язкові реквізити документа. Склад і порядок розмі-щення обов’язкових реквізитів електронних документів визначаються законодавством. Зокрема, для організаційно-роз-порядчих документів, створених в електронному режимі, цей порядок визначається положеннями ДСТУ 4163-2003 “ДержавРозділ 5. Електронні документи і засоби телекомунікаційного зв’язку

на уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлю-вання документів”.

Складання і оформлення документа з використанням ком-п’ютера розпочинається з виклику тієї форми, на базі якої він має бути виготовлений. Це може бути уніфікована і затвердже-на на будь-якому рівні уніфікації (міжнародному, державному, галузевому, локальному) форма документа чи бланк установи або навіть чистий аркуш.

У нашій країні для оформлення управлінських документів прийнято використовувати формати паперу А4 і А5. У комп’-ютерні ж програми навіть локалізовані, закладені як базові такі формати і розміри берегів, що не відповідають вітчизняним стандартам. Розпочинаючи роботу в MS Word, необхідно вста-новити розміри аркуша - А4 210х297мм і А5 148х210мм. Після цього на встановлених форматах слід визначити береги:

♦          лівий - 30мм;

♦          правий - не менше 10мм;

♦          верхній і нижній - по 20мм.

Для документів формату А5 нижнє поле може бути змен-шене до 15мм.

Встановлені параметри аркуша закріплюються за всіма до-кументами, що надалі оформлятимуться в даній організації.

Таким чином, будь-який новий документ, створюваний у текстовому редакторі типу MS Word, базується на певній ос-нові - шаблоні. Носії інформації, або шаблони, повинні бути не тільки зручними для фіксації інформації, але й добре присто-сованими для забезпечення:

♦          комунікативної функції, а саме для передавання інфор-мації в часі й просторі;

♦          технологічності і зручності в роботі, тобто відповідати рівню організації і розподілу праці в суспільстві;

♦          збереженості інформації протягом тривалого часу, для виконання функції історичного джерела.