Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.1. Визначення цін на підставі витрат виробництва : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

14.1. Визначення цін на підставі витрат виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Суть цього методу розрахунку цін полягає в наступному: ви-робник товару визначає витрати виробництва і додає до них ба-жану суму прибутку, яку розглядає як винагороду за вкладений капітал. Оптові і роздрібні продавці при визначенні своїх цін ви-ходять з витрат, пов’язаних з придбанням товарів (оптовими продавцями – у виробника, роздрібними – в оптових продавців або безпосередньо у виробника) і націнок (оптових, роздрібних), що встановлюються продавцями за їх бажанням (якщо, звичай-но, націнки не регламентуються державою) і повинні забезпечити покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю й одержанням бажа-ного прибутку. Розмір націнок залежить від багатьох факторів: характеру товару, розмірів його продажу, положення продавців на ринку, величин націнок, що склалися на ринку, бажань про-давців, державного втручання у ціноутворення.

Розділ ІІ. Цінова політика

Визначення цін на базі витрат виробництва здійснюється на підставі повних і змінних витрат. При розрахунку цін за повними витратами виробництва беруть до уваги змінні і постійні витрати. При визначенні цін за змінними витратами, постійні витрати не вра-ховуються. Прибуток у цьому випадку додається до змінних витрат.

Нагадаємо, що змінні витрати – це витрати, що мають пряме відношення до виготовлення виробу (їх загальна сума прямо за-лежить від змін обсягу виробництва), але які в розрахунку на оди-ницю виробу практично не змінюються. Постійні витрати при існу-ючих умовах виробництва не залежать від обсягів виробництва. Дуже непросто правильно обчислити суму витрат виробництва, розділити їх на змінні і постійні. Разом з тим це дуже важливо для прийняття рішення про рівень ціни, аналіз прибутковості роботи підприємства і прийняття фірмою інших рішень.

Методу обґрунтування цін на підставі витрат виробництва притаманні такі недоліки.

1.         Ціна може виявитися вищою або нижчою від тієї ціни, що покупці готові заплатити за даний товар, тому що при обґрунту-ванні ціни не беруться до уваги фактори попиту на товар.

2.         Виробники ігнорують те, що ціна може не знаходитися у прямій залежності від витрат виробництва, що з метою задово-лення ринку можуть бути зміненими.

3.         Виробники частіше будують ціни на підставі незмінних, а повних витрат виробництва, не на основі очікуваних, а поточних витрат. Побудова цін на основі змінних витрат виробництва дає можливість виробникам розширити обсяги продаж (за рахунок меншого рівня ціни). Використання очікуваних витрат замість по-точних правомірне не тільки під час інфляції, а й при вході на ринок з новим товаром. При виході на широкий ринок з новим товаром, як правило, виявляються приховані витрати, що при збуті спробної партії не можуть бути виявленими. Побудова цін на базі поточних витрат може поставити виробника в скрутне становище.

4.         Виробники ігнорують питання сегментації ринку і ставлення покупця до ціни.

5.         При ціноутворенні на підставі витрат виробництва вироб-ники не дуже зацікавлені в розробленні нової продукції, посилаю-чись на необхідність відшкодувати витрати на науково-дослідні роботи і вихід товару на ринок вже на первісній стадії.

«Ціноутворення»

6.         Виробники не використовують ціну як ефективний комерц-ійний засіб і тим самим сковують свою свободу дій.

7.         Метод обґрунтування цін на базі витрат виробництва більше придатний для визначення нижньої межі ціни (вона повинна відпо-вісти на запитання: можна чи не можна виходити з новим това-ром на ринок, припинити або продовжити виробництво старого товару), ніж для визначення продажної ціни.

Встановлення цін на базі витрат виробництва, на думку бага-тьох економістів, – застарілою і неефективна стратегія ціноутво-рення, хоча її й часто використовують.

До методу ціноутворення на базі витрат вдаються монополії, великі олігополії, дрібні продавці.

Популярність методу визначення цін на підставі витрат зумов-люється низкою причин. Цей метод відзначається простотою. Інформація про витрати виробництва більш доступна, ніж про попит. Вважається, якщо до цього методу визначення цін звер-таються всі фірми галузі, то їх ціни будуть схожими, і в цьому випадку цінова конкуренція зводиться до мінімуму. Крім того, багато хто вважає метод розрахунку цін «середні витрати вироб-ництва плюс прибуток» більш справедливим щодо покупців і про-давців. При високому попиті продавці не наживаються за раху-нок покупців і разом з тим є можливість одержати справедливу норму прибутку на вкладений капітал.

Розподіл повних витрат на змінні і постійні є ефективним інструментом при прийнятті інших рішень, у яких наявна ціна.