Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b299c66b215172cb3edb26c7f0af787a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До задачі 10 : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

До задачі 10


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Підставляємо показники нового виробу у формулу регресійної залежності діючих цін від параметрів якості виробів усього пара-метричного ряду:

-48,5+0,37-110+0,67-80=38,9 грн.

До задачі 11

Для визначення ціни необхідно розрахувати питому ціну базового товару. При ринковій ціні базового товару питома ціна становить 10 грн (100:10). Тоді ціна нового товару буде 500 грн (50-10). У данном випадку ціна зростає пропорційно зростанню якості. Ринкова економіка висуває до нових товарів певні вимоги: зростання на ціни повинне відставати від зрос-тання якості. Для цього вводяться спеціальні коефіцієнти - ко-ефіцієнти гальмування. У нашому випадку коефіцієнт гальму-вання - 10%.

Тому ціна на новий виріб становитиме 500-10%=450 грн.

Список використаної та рекомендованої літератури

Афонин А.С. Ценообразование в бизнесе. – К.: МАУП, 1994.

Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №6. – С. 31–34.

Бень Т. Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисло-вості: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: ДМетАУ, 1997. – 151 с.

Богулов В. М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 1996. – 52с.

Дерябин А. А., Салинжанов И. К. Цена – инструмент управле-ния экономикой. – М.: Знание, 1985. – 160 с.

Евдокиева Т. Г., Ковалевский Д. Ф. Ценообразование на то-вары народного потребления.– М.: Финансы и статистика, 1987.

Ерухимович И. А. Ценообразование. – К., 1999. – 108 с.

Есинова В. Цены и ценообразование: Учеб. для вузов. – СПб., 1999. – 254 с.

Н. Желтякова И.А., Маховикова Г. А., Пузыня Н. Ю. Цены и ценообразование – С.Пб.: Питер, 1999. – 112 с.

Иваниенко В. В, Чечетов М. В. Ценообразование: Учебное по-собие для вузов. Изд. 3, доп. – Харьков: ИНЖЄК, 2004. – 221с.

Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001. – 257с.

Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ./ Общ. Ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – Новосибирск: Наука, 1992. – 736с.

Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование – М.: ББК, 1997.

Лисовицкий В. Н. Микроэкономика. – Харьков: РИП «Ориги-нал», 1993. – 132с.

«Ціноутворення»

Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. Посіб. Для студентів вищ. Навч. Зал. - 2-ге вид. - К.: МАУП, 2003. - 240 с, іл. - Бібліогр.: с.235-236.

Лушин С.И. Плановое ценообразование.- М.: Вьісшая шк., 1986. - 279 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической екомики. Т 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1983. - 905 с.

Макконнелл К. Р., Брю С.Л. Зкономикс: Принципьі, проблемьі и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1992. -399 с.

Моисеева Н.К. Ценообразование: Курс лекций. - М.: МИЗТ, 1997. - 50 с.

Петенко І. В. Ціноутворення: Підруч. для вузів- Донецьк: Дон-ГАУ, 1999.

Цены и рьшочная коньюнктура: Учебн. пособие. - СПб.: „Пи-тер”, 1999.

Проблемы планового ценообразования. - М.: Зкономика, 1971.

Пунин Е. И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рьіночной зкономики- М.: Международ-ньіе отношения, 1993.

Реформа ценообразования: Цели, пути реализации.-М.: Зко-номика, 1991. - 366 с.

Слепов А. В., Николаева Т. Е. Ценообразование: Учебн. посо-бие / Под. ред. А. В. Слепова. - М.: ИДБК - Пресс, 2000. - 152 с.

Цацулин А.Н. Ценьі и ценообразование в системе маркетин-га: Учеб. пособие. - М.: Филинь, 1998.

Цены и ценообразование: Учеб. для вузов / Под. ред. А. А. Дерябина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансьі и ста-тистика, 1985. - 187 с.

Цены и ценообразование в СССР: Учебн. пособие для вузов / Под. ред. А. А. Дерябина. - М.: Финансьі, 1978. - 192 с.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b299c66b215172cb3edb26c7f0af787a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0