Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

1.         Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996 -XIV (зі змінами та доповненнями).

2.         Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 № 108/95 - ВР (зі змінами та доповненнями).

3.         Про відпустки: Закон України від 15.11.96 № 504/96 - ВР (зі змінами та доповненнями).

4.         Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26. 06.1997 р. № 400/97 - ВР (зі змінами та доповненнями).

5.         Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 № 1105 - XIV (зі змінами та доповненнями).

6.         Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробітгя: Закон України від 02.03.2000 № 1533 - III (зі змінами та доповненнями).

7.         Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та вихованням: Закон України від 18.01.2001 № 2240 - III.

8.         Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02.2001 № 2272 - III.

9.         Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352.

 

10.       Про затвердження типових форм первинного обліку документів з обліку сировини і матеріалів: Наказ Мінісгерства статистики України від 21.06.96 № 193.

11.       Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 № 144.

12.       План рахунків бухгалтерського обліку акгивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємсгв і організацій: Наказ Міністерсгва фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями).

13.       Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.99 № 291.

14.       Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 № 69.

15.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

16.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

17.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати": Наказ Міністерсгва фінансів України від 31.03.99 № 87.

18.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Про власний капітал": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

19.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби": Наказ МіністерствафінансівУкраїни від 28.07.2000 № 181

20.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, 18.10.99 № 242 (із змінами і доповненнями).

21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси": Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.

22.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237.

23.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ Міністерства фінансів України від. 31.01.2000 № 20.

24.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601.

25.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати робітникам": Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.

26.       Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Наказ Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (із змінами і доповненнями).

27.       Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник. - К. : Знання, 2004.

28.       Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К: Знання, 2005. - 471с.

29.       Усач Б.Ф., Шурпінкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К: Знання, 2004. - 301с.

30.       Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. 2-ге вид. -К.:3нання, 2004. - 444 с.

in

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЖАДЬКО Костянтин Степанович

СЕМЕНЮТА Валентина Василівна

ОЛІЙНИК Людмила Шарифівна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

у схемах і таблицях

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактори – Г.Б. Клименко, В.В. Савельєва

Коректори – Г.Б. Клименко, В.В. Савельєва

Технічний редактор – Т.Г. Пунтус

Дизайн обкладинки – О.С. Молчанова

Наклад - 1000 прим.

Підписано до друку 12.10.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 7.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006