Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Облік необоротних активів : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.4. Облік необоротних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

План вивчення теми

8.4.1.   Понятгя, класифікація, оцінка та облік необоротних активів:

-          основних засобів;

-          нематеріальних активів;

-          інших необоротних матеріальних активів.

8.4.2.   Облік амортизації (зносу) необоротних активів

8.4.1. Поняття, класифікація, оцінка та облік необоротних активів

Необоротні активи - всі активи, що

не є оборотними, не змінюють своєї форми у процесі розширеного

відтворення і переносять свою вартість на собівартість готової

продукціїчастинами

 

'           г                      '           г

Матеріальні (основні засоби й

інші необоротні матеріальні

активи)                      Нематеріальні (довгострокові

фінансові вкладення в об’єкти

промислової та інтелектуальної

власності)

АКТИВ ШДПРИЄМСТВА

 

Необоротний

 

Очікуваний строк корисного використання більший за один рік (операційний цикл, якщо він більше одного року)

 

Оборотний

 

Очікуваний строк корисного використання менший за один рік (операційний цикл, якщо він більше одного року)

 

Основні засоби

Осноені засоби - це матеріальні активи, які підприємство утргшує з метою еикористаиия гх у процесі виробнщтва, або постачаннятоварів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здшсиеиия адміністратшних і соціально-культурних фунщій, очгкуеаиий строк корисиого еикористаиия (ексшуатації) яких бгльше одного року (або оперщгйного циклу якщо він довшийзарік)

 

Основні засоби

V

г-         Оцінка

 

}

 

Класифікація в бухгалтерському обліку

-          Земельні ділянки (рахунок 101)

-          Капітальні витрати для поліпшення земель (рахунок 102)

-          Будинки, споруди та передавальні пристрої (рахунок 103)

-          Машини та обладнання (рахунок 104)

-          Транспортні засоби (рахунок 105)

-          Інструменти, прилади та інвентар, меблі (рахунок 106)

-          Робоча і продуктивна худоба (рахунок 107)

-          Багаторічні насадження (рахунок 108)

-          Інші основні засоби (рахунок 109)

 

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів на суму грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів                       Застосовується для оцінки ОЗ при їх надходженні до підприємства

 

                       

 

Залишкова (балансова) вартість - первісна вартість за вирахуванням зносу (знос ОЗ - це втрата ними своїх споживчих якостей, а отже, і вартості; величина зносу відповідає сумі нарахованої амортизації)                Застосовується при відображенні статті “Основні засоби” в балансі

 

                       

 

Справедлива вартість - сума, яка дозволить здійснити обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами              Застосовуєіься при визначенш пфвісної вартосгі ОЗ, що оіримані безоплашо та внесені до стаіушого капіталу

 

                       

 

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки                   Відображається на ржунках та у звітносгі як первісна варгісіь після проведення переощнки

 

                       

 

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією)                 Використовується під час розрахунку річної та місячної амортизації

 

                       

 

62

 

            НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ          

                                              

            у власність                 -          купівля

-          безоплатне отримання

-          внесення до статутного капіталу

-          переведення з оборотних активів

-          отримання в обмін на подібні

об'єкти

-          отримання в обмін на неподібні

об'єкти

-          виготовлення власними силами

 

           

                       

 

                                  

 

                       

            в оренду                     -          оперативну

-          фінансову

 

           

                       

 

                                  

 

                       

            у лізінг                        - оперативну

           

                       

 

                                   - фшансову    

 

Формування первісної вартості основних засобів |

купівля           вартість придбання

безоплатне отримання         справедлива вартість

внесення до статутного капіталу    погоджена засновниками справедлива вартість

переведення з оборотних активів   справедлива вартість

отримання в обмін на подібний об'єкт      залишкова вартість переданого об'єкта

отримання в обмін на неподібний об'єкт  справедлива вартість переданого об'єкта

 

Витрати,        що       безпосередньо           пов'язані із

доведенням   IX        до стану, у якому       вони придатні

для використання відповідно до    запланованої

мети                          

He включаються до первісної вартості основних засобів:

-витрати на сплату відсотків за користування кредитом, отриманим на

придбання (створення) основних засобів; - витрати на підтримку основних засобів у робочому стані; -інші витрати, які безпосередньо не по’язані з доведенням основних засобів

до стану, в якому вони придатні для використання відповідно запланованої

мети.

СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ

 

Дт 63,46 Кт

 

Дт 152,151 Кт

 

Дт

 

10

 

Кт

 

купівельна справедлива вартість та інші витрати пов’язані з придбанням

Дт 20,22 Кт

вартість матеріалів на виготовлення та будівництво

 

під час введення в експлуатацію на загальну суму витрат, пов’язаних із придбанням, виготов-леннямтабудівництвом

 

Дт 66,65 Кт

витрати на оплату праці з нарахуванням до фондів соціального захисту

Дт 13,68 Кт

інші витрати, пов’язані з придбанням, виготов-ленням та будівництвом

 

Фінансовий результат від вибуття об’єкта основного засобу

Доход від вибуття основного засобу

залишкова вартість

непрямі податки

витрати, пов'язані із вибутгям основного засобу

СХЕМА ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Дт 10 Кт

 

Дт 13 Кт

 

сума накопиченого зносу на дату вибутгя основних засобів

 

залишкова вартість засобу, що вибуває

 

Дт976, 972, 917 Кт

 

Дт 66, 65 Кт

витрати на оплату праці з нарахуваннями до фондів соціального захисту, пов’язані з вибутгям основних засобів

Дт 20, 63 Кт

НЕМАТЕРІАЛЬНІАКТИВИ

Нематеріальні активи - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більшого за один рік (або за один операційний цикл, якщо він перевшцує одинрік) для виробнщтва, торгівлі, в адміністративних цілях, або надання в оренду іншіш особам

 

Нематеріальні активи (НА)

V

,—       Оцінка

 

^>

 

Класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку:

-          П21ава користування природними ресурсами (рахунок

-          П2ава на об'єкти промислової власності (рахунок

-          Авторські та суміжні з ним права (рахунок 125)

-          Інші нематеріальні активи (рахунок 127)

 

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів на суму грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів

 

Застосовується для оцінки НА під час їх надходження на підприємство

 

Залишкова (балансова) вартість - первісна вартість за вирахуванням зносу (знос ОЗ - це втрата ними своїх споживчих якостей, а отже, і вартості; величина зносу відповідає сумі нарахованої амортизації)

 

Застосовується при відобра-женні статгі "Нематеріальні активи"у балансі

 

Справедлива вартість - сума, яка дозволяє здійснити обмін активу або оплату зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

 

Застосовується при визна-ченні первісної вартості НА, що отримані без-оплатно та внесені до статутного капіталу

 

Відображаєіься на рахунках та у звітносгі як первісна варгість після проведення переощнки

 

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією)

67

 

Формування первісної вартості нематеріальних активів

Придбаних     Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торгівельних знижок): мито, непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню, інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням НА та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Безоплатно отриманих        Справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11П(с)Б0 8

Внесених до статутного капіталу    Визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(с)БО 8

Самостійно

стеорених

підприємстеом          Прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього НА та приведенням його до стану, придатного для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо)

Отриманих е обмін на подібний НА          Залишкова вартість переданого НА. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевишує його справедливу вартість, то первісною вартістю НА, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду

Придбанихе обмін на неподібні об'єкти    Справедлива вартість переданого НА, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну

Отриманих енаслідок об'єднання підприємсте    Справедлива вартість НА

He включаються до первісної вартості нематеріальних активів:

-          витрати на сплату відсотків за користування кредитом, що отримані на придбання (створення) НА.

-          інші витрати, що здійснюються для підтримки HA у придатному для використання стані й отримання первісно - визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його використання

СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ

АКТИВІВ

 

Дт 63,46 Кт

 

Дт 154 Кт

 

Дт 12 Кт

 

купівельна (справедпива) вартість та інші витрати, пов’язані із придбанням

Дт 20 Кт

 

оприбуткування акгиву на загальну суму витрат, пов’язаних із придбанням або виготовленням

 

вартість матеріалів на виготовлення активу

 

Дт 66, 65 Кт  

                       

 

            витрати на оплату праці з нарахуваннями до фондів соціального захисту, пов’язані з формуванням первісноївартості     

 

                       

Дт 63, 13 Кт  

                                  

            інші витрати, пов’язані з придбанням та виго-товленням         

 

                        h

 

                                  

ВИБУТТЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

-          продаж

-          безоплатна передача

-          неможливість отримання підприємством у подальшому економічних вигід від використання НА

-          внесення до статутного капіталу

Фінансовий результат від вибутгя нематеріального активу

Дохід від вибутгя нематеріального активу

-          залишкова вартість

-          непрямі податки

-          витрати, пов'язані з вибутгям нематеріального активу

ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІАКТИВИ

Інші необоротні матерітьні актиеи - це матеріальні активи, які використовуються впродовж періоду більшого за один рік (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які не входять до складу основних засобів

Малоцінні необоротні матеріальні актиеи - це необоротні матеріальні активи, які відповідають критеріям "малоцінності", установленим підпршмством.

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

Класифікація для цілей бухгалтерського обліку:

-          бібліотечні фонди (рахунок 111);

-          малоціннінеоборотніматеріальні активи (рахунок 120);

-          тимчасові (нетитульні) споруди (рахунокПЗ);

-          природні ресурси (рахунок 114);

-          інвентарна тара (рахунок 115);

-          предмети прокату (рахунок 116);

-          інші необоротні матеріальні активи(рахунок117)

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНВАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ

Оцінка Інших необоротних матеріальних активів:

-          первісна вартість придбаних ІНМА;

-          собівартість виготовлення ІНМА;

-          справедлива вартість безоплатно отриманих ІНМА;

-          погоджена засновниками справедлива вартість ІНМА, внесених до статутного капіталу;

-          вартість поліпшення ІНМА (модернізація, реконструкція, добудова);

-          дооцінкаІНМА

СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

Дт 63,46 Кт

 

Дт 153 Кт

 

Дт 11 Кт

 

купівельна (справедлива) вартість та інші витрати, пов’язані з придбанням

 

Дт 20,22 Кт                          

            вартість матеріалів на виготовлення та будівництво      

 

                       

Дт 66,65 Кт   

                       

 

            витрати на оплату праці з нарахуваннями до фондів соціального захисту, пов’язані з формуванням первісноївартості     

 

                                              

 

під час уведення в експлуатацію на загальну суму витрат, пов’язаних із придбанням, виготов-ленням та будівництвом

 

Дт 13, 68 Кт

шші витрати, пов’язані з придбанням, виготов-леннямтабудівництвом

 

ПЕРЕОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 

            "                      '           .          

Дооцінка                    Уцінка

                                                                      

            У разі, якщо залишкова вартість суттєво

відрізняється від справедливої вартості

на дату балансу        

Індекс переоцінки визначають за формулою:

справедлива вартість необоротних активів

-          І           І           і

I переоцінки

залишкова вартість необоротних активів

 

Сума дооцінки

 

Первісна вартість х I переоц. - первісна

вартість Знос х I переоц. - знос      —»      Включають удодатковий капітал

 

Напрям витрат на ремонт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 

Для підтримки об'єкта в робочому стані

 

Збільшують витрати підприємства Дт 91,92,93,

 

На збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта

 

Збільшують первісну

вартістьоб'єктаДт

151,152,