Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Ліцензування комерційних банків : Банківські операції : Бібліотека для студентів

1.3. Ліцензування комерційних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Новостворений банк повинен отримати ліцензію на здійснення банківських операцій. Ліцензія видається комерцій-ним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, яка надає дозвіл на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству Украї-ни та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Умови видачі ліцензій регламентуються Положенням про порядок видачі бан-кам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України 181, зареєс-трованою в Міністерстві юстиції України 10 червня 1998 р. №373/2813 , зміни затверджені постановою Правління НБУ від 10.02.99 р. №56 та постановою Правління НБУ від 22.10.99 р. №516.

Комерційний банк повинен дотримуватися умов, які надають новоствореному банку право отримати ліцензію на здійснення банківських операцій. До таких умов відносяться:

♦              зареєстрований статутний капітал банку повинен бути по-вністю сплачений;

♦              високий професійний рівень керівних осіб банку;

♦              наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банків-ські операції, та підрозділу внутрішнього аудиту;

♦              забезпеченість необхідним банківським обладнанням, ком-п’ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відпові-дають вимогам Національного банку України, для здійснення і

18            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

обліку банківських операцій та складання щоденного балансово-го звіту банку;

•              відповідність приміщення банку вимогам Національного ба-

нку України, наявність документа на право власності на примі-

щення або угоди на оренду приміщення з його власником на

строк не менше 5 років, а також інші документи.

Дотримання цих умов перевіряється на підставі поданих до-кументів:

•              клопотання банку про видачу ліцензії на здійснення банків-ських операцій за підписом Голови Правління банку;

•              бізнес-план банку на перші три роки його діяльності (на ко-жен рік — окремо) має містити:

•              відомості, що підтверджують високий професійний рівень керівних осіб та керівників відповідних підрозділів, які повинні відповідати кваліфікаційним вимогам;

•              відомості про забезпеченість банку необхідним банківсь-ким обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційни-ми засобами, що відповідають вимогам Національного банку України;

•              відповідні внутрішні положення банку, що регламентують здійснення ним банківських операцій.

Цей пакет документів надається територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку для отримання ліцензії. Разом із пакетом документів комерційний банк подає до територіального управління Національного банку України прохання про надання висновку щодо їх відповідності встановленим вимогам. При отриманні пакета документів тери-торіальне управління перевіряє його комплектність, а також до-стовірність інформації, викладеної в поданих банком документах. У двотижневий строк із дня отримання повного пакета докумен-тів територіальне управління розглядає його на предмет дотри-мання банком вимог, за результатами розгляду готує висновок щодо можливості видачі банку ліцензії на виконання перелічених у клопотанні банківських операцій та готовності банку до їх здій-снення. Після розгляду пакета документів банку на отримання ліцензії територіальне управління Національного банку України в триденний строк разом зі своїм висновком надсилає його по-штою до Національного банку України на адресу Управління ре-єстрації та ліцензування банків.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Управління реєстрації та ліцензування банків Національного банку України розглядає отримані від територіального управлін-ня Національного банку України документи комерційного банку разом із висновком територіального управління Національного банку України на предмет їх відповідності до чинного законодав-ства, нормативних актів Національного банку України, вимог, на підставі яких здійснюється ліцензування.

Протягом одного місяця з дня отримання Національним бан-ком України клопотання про видачу ліцензії та подання банком усіх документів, необхідних для її отримання, Управління реєст-рації та ліцензування банків готує висновок щодо можливості видачі банку ліцензії на здійснення певних операцій (з їх перелі-ком) і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії для прийняття остаточного рішення.

Національний банк України приймає рішення про видачу лі-цензії на здійснення банківських операцій новоствореним бан-кам. Територіальне управління Національного банку України приймає рішення про розширення ліцензії на здійснення банків-ських операцій за умов, визначених Комісією.

Управління реєстрації та ліцензування банків, у разі необ-хідності, за участю інших департаментів та управлінь Націона-льного банку України готує висновок щодо можливості видачі (розширення) ліцензії на здійснення банківських операцій і подає його на розгляд заступнику Голови Правління Націона-льного банку України, який за розподілом обов’язків між чле-нами Правління здійснює загальне керівництво Управлінням реєстрації та ліцензування банків, для прийняття остаточного рішення.

У разі прийняття рішення про видачу (розширення) ліцензії на здійснення банківських операцій Управління реєстрації та ліцен-зування банків надсилає територіальному управлінню Націона-льного банку України за місцем розташування комерційного бан-ку відповідним чином оформлену ліцензію із супровідним листом для видачі представнику комерційного банку. Ліцензія на здійснення банківських операцій видається представнику комер-ційного банку на підставі відповідним чином оформленої довіре-ності, надання копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за видачу (для новостворених банків) або розширення (для діючих банків) ліцензії на здійснення банківських операцій і

20            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

за бланк ліцензії, а також повернення оригіналу раніше наданої ліцензії.

Національний банк України може відмовити банку у видачі ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета докуме-нтів, надано недостовірну або неповну інформацію, якщо здійс-нення операцій може негативно вплинути на діяльність банку або якщо банк не виконав встановлені умови. Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється банку в письмовій формі із зазна-ченням причин відмови.

На підставі отриманої ліцензії комерційні банки можуть здій-снювати такі банківські операції:

1.             Касове обслуговування клієнтів.

2.             Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація гро-шових коштів.

3.             Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.

4.             Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

5.             Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанків-ському ринку.

6.             Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лі-зинг.

7.             Факторинг.

8.             Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

9.             Залучення депозитів юридичних осіб.

10.Залучення депозитів фізичних осіб.

11. Емісія цінних паперів.

12.Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

13. Неторговельні операції з валютними цінностями.

14.Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

15.Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у г16ошовій одиниці України.

.Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

17.Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезиде-нтах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    21

18.3алучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

19.           Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнарод-них ринках.

20.           Валютні операції на міжнародних ринках.

21.           Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

22.           Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

23.           Фінансування капітальних вкладень за дорученням влас-ників або розпорядників інвестованих коштів.

24.           Видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

25.           Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

26.           Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

27.           Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

28.           Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

29.           Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

Здійснення банківських операцій без ліцензії Національного банку України тягне за собою відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України та нормативних актів Національ-ного банку України.

\ Визначення окремих термінів до розділу 1

Активні операції банків — операції, за допомогою яких банки розміщу-ють наявні у них грошові ресурси (видача позик, купівля цін-нихпаперівтаін.).

Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ве-дення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

22            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ве-дення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України, на підставі якого банки мають право здійснювати банківськудіяльність.

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у ва-люті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на ви-значений строк зберігання або без зазначення такого строку й підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Державний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національним бан-

ком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх

банків. Державна реєстрація банку — надання банку статусу юридичної особи

відповідно до вимог глави 3 Закону України «Про банки і

банківськудіяльність». Депозит — грошова сума або цінні папери (акції, облігації), розміщені

для зберігання у банківських установах. Депонент — фізична чи юридична особа, що внесла кошти на депозит

банківськоїустанови.

Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування

всіх його зобов’язань. Капітал підписний — величина капіталу, на яку отримано письмові зо-

бов’язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів

за підпискою на акції (паї).

Пасивні операції банків — операції, внаслідок яких формуються ресур-си банків, тобто залучаються кошти в розпорядження банків (приймання вкладів, випуск банкнот).

Статутний капітал — початкова сума капіталу підприємств, фірм, акціоне-рних товариств у різних галузях економіки, в тому числі банків, що передбачена статутом або угодою про їхнє заснування. Ос-новною формою статутного капіталу є акціонерний капітал.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ