Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Класифікація комерційних банків та характеристика банківських операцій : Банківські операції : Бібліотека для студентів

1.2. Класифікація комерційних банків та характеристика банківських операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Комерційні банки — це багатопрофільні кредитні уста-нови, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичко-вих капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економі-ки та населення.

Комерційні банки можна класифікувати за такими ознаками:

1)            за формою власності:

а)             унітарні банки мають одного власника в особі держави чи при-

ватної особи, у цей час їх в Україні два — Ощадбанк і Укрексімбанк,

статутний капітал яких утворений за рахунок державних коштів;

б)            колективні банки повинні мати не менш трьох осіб засновників

(розмір статутного фонду обмежений 35 % на одного засновника).

2)            за походженням капіталу:

а)             банки з вітчизняним капіталом;

б)            банки з участю іноземного капіталу;

в)            банки з стовідсотковим іноземним капіталом.

3)            за набором виконуваних операцій:

а) універсальні — банки, які виконують майже всі банківські операції і обслуговують широке коло клієнтів.

Найбільш важливі функції спеціалізованих банків:

—            прийняття коштів від юридичних та фізичних осіб як вкла-ди та їхнє розміщення;

—            надання кредитів усіх видів за рахунок власних і залучених коштів;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

—            відкриття та ведення рахунків клієнтів і банків-кореспон-дентів та здійснення розрахунків за дорученням клієнтів;

—            купівля-продаж іноземної валюти у готівковій та безготів-ковій формі та монетарних металів;

—            проведення операцій з касового обслуговування клієнтів.

В останній час комерційні банки дедалі більше здійснюють нетипові для них операції, серед яких: операції з цінними папе-рами, лізингові, факторингові, трастові тощо.

б) спеціалізовані банки принципово не відмовляються від на-дання універсального набору послуг, але концентрують зусилля на проведенні обмеженного кола операцій чи обслуговування обмеженої кількості клієнтів.

4)            за територіальною ознакою:

а)             міжнародні — обслуговують клієнтів у різних країнах;

б)            міжрегіональні (національні) — функціонують у межах од-

нієї країни;

в)            регіональні (локальні) — обслуговують певний регіон ьфаїни.

5)            за організаційною формою:

а)             акціонерні банки відкритого та закритого типу формують свій

капітал за рахунок внесків засновників, а також учасників за рахунок

розміщення акцій банку, вони становлять більшу частину загальної

кількості банків України. Власником капіталу виступає банк, тобто

акціонери, як правило, не мають права вимагати від банку повернення

своїх внесків. Тому ці банки вважаються більш стійкими і надійними;

6)            пайові банки формують свій капітал за рахунок паїв (внес-

ків грошових коштів у статутний фонд). Банк не є власником ка-

піталу, тобто за кожним з учасників зберігається право власності

на його частку капіталу. Банки, статутний капітал яких форму-

ється за рахунок паїв, організовуються на принципах товариств з

обмеженою відповідальністю;

б)            за розміром активів:

а)             малі;

б)            середні — активи понад 10 млн грн, на банківському ринку

України більшість банків — середні;

в)            найбільші — активи понад 1 млрд грн: Приватбанк -

14 241,58 млн грн, банк «Аваль» — 9719,22 млн грн, Укрсоцбанк

- 5039,68 млн грн. Ці банки утворюють питому вагу активів ба-нківської системи України від загальної кількості, що свідчить про високу концентрацію банківського капіталу.

12            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

За даними Національного банку України в Україні за станом на 01.07.2004 р. зареєстровано 181 банк. Станом на 1 липня 2004 р. обсяг активів банківської системи становив 125 452,6 млн грн.

За станом на 01.07.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд: 62,5 % — кредитний портфель та лізинг; 11,5 % — корра-хунки в інших банках; 7,0 % — інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,4 % — де-позити та кредити в інших банках; 1,6 % — дебіторська заборгова-ність; 6,2 % — матеріальні та нематеріальні активи; 3,7 % — готів-ка, чеки та банківські метали; 0,2 % — інвестиції капіталу.

Структура кредитного портфеля за об'єктами кредитування за станом на 01.07.2004 р. була такою: кредити юридичним особам - 73,4 %; кредити та депозити іншим банкам — 11,2 %; кредити фізичним особам — 15,4 %.

За станом на 01.07.2004 р. структура «чистих» зобов'язань мала такий вигляд: 33,1 % — кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 43,5 % — строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 13,6 % — залучені строко-ві кошти банків; 3,1 % — кредиторська заборгованість; 2,8 % — ко-ррахунки інших банків; 1,8 % — кредити міжнародних організацій; 0,8 % — цінні папери власного боргу; 1,4 % — інші.

Операції комерційного банку знаходять своє відображення в його балансі. Баланс банку надає можливості отримати загальні показники про стан банку. Він містить відомості про розміщення коштів (актив), а також про джерела їхнього утворення (пасив) (табл. 1).

Таблиця 1

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

Актив     Пасив

1              Каса

2              Коррахунки

3              Інвестиційні операції

4              Кредити

5              Основні фонди      1              Власні кошти (капітал)

2              Залучені кошти (вклади)

3              Запозичені ресурси

Залежно від цього усі банківські операції поділяються на ак-тивні та пасивні.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Пасивні операції — операції, за допомогою яких банки фор-мують свої грошові ресурси для проведення активних операцій. Ресурсами комерційних банків називають сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовують-ся для виконання певних операцій. У залежності від виду банків-ських ресурсів розрізняють операції з формування власних ре-сурсів, вони становлять третину усіх ресурсів, а також залучених і позичених, які становлять сімдесят відсотків.

Для мобілізації власних ресурсів банки використовують такі операції:

•              операції з формування статутного капіталу, який утворюєть-ся за рахунок мобілізації комерційним банком коштів від випуску й розміщення власних акцій, роль акціонерного капіталу полягає в тому, що він є основним джерелом коштів для забезпечення ви-трат в процесі створення банку, а також виступає гарантією пла-тежів банку за своїми зобов'язаннями;

•              операції з формування резервного фонду, резервний капітал (фонд) комерційного банку утворюється за рахунок щорічних відрахувань від його прибутку, розмір яких визначається загаль-ними зборами акціонерів банку. Основним призначенням резерв-ного фонду є покриття втрат, які виникають у процесі діяльності банку;

•              операції з формування страхових фондів;

•              операції з формування фондів спеціального призначення, цей фонд призначається для покриття збитку від активних опера-цій, а також для соціального розвитку банку, та формується за рахунок прибутку.

Для мобілізації залучених ресурсів банки використовують па-сивні депозитні операції, які складаються з поточних рахунків і вкладів. Поточний рахунок дає можливість клієнту вносити й отримувати необхідні суми в будь-який час. 3 метою розпоря-дження поточним рахунком банк видає клієнту-власнику рахун-кову чекову книжку. За допомогою чеків клієнт може не тільки знімати з рахунку необхідну суму й отримувати п, а й розрахову-ватися з третіми особами. Відсоток, що отримує клієнт, залежить від розміру залишку на рахунку та відсоткової ставки. Другий вид депозитних операцій пов'язаний із прийманням вкладів.

14            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Вклади бувають строкові та до запитання (безстрокові). Строко-вий вклад може бути отриманий тільки після закінчення встанов-леного строку, а вклад до запитання у будь-який час. За вкладом банк видає клієнту особливий документ — вкладне свідоцтво, пі-сля подання якого банк повертає вклад власнику.

Операції із залучення грошових коштів на вклади називаються депозитними.

Існують різноманітні ознаки класифікації депозитних операцій.

1)            у залежності від вкладника депозитні операції поділяються на:

—            депозитні операції із залучення вільних коштів фізичних осіб;

—            депозитні операції із залучення вільних коштів юридичних осіб;

2)            у залежності від строку й порядку зняття депозитні операції

поділяються на:

—            депозити до запитання;

—            строкові депозити;

3)            з точки зору мети депозити поділяються на:

—            депозити до запитання;

—            строкові депозитні операції;

—            заощаджувальні депозитні операції.

Вклади до запитання призначені для забезпечення поточних розрахунків. Вони розміщуються у комерційних банках на розра-хункових і поточних рахунках і можуть бути в будь-який момент частково або повністю зняті або ж поповнені.

Строкові вклади — це кошти, які розміщуються в банках на обумовлений строк.

Строкові вклади можуть бути двох видів:

♦              власне строкові вклади;

♦              строкові вклади з попереднім повідомленням про зняття. Однією з форм строкових вкладів є депозитний сертифікат. Депозитний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про

внесення грошових коштів, яке дає право вкладнику на отриман-ня після закінчення встановленого строку суми депозиту й відсо-тків з нього. Депозитні сертифікати бувають іменні (не можуть продаватися і купуватися) та на пред’явника (купуються і прода-ються).

Заощаджувальні вкладні операції призначені для накопичення коштів з певною метою. Для цих вкладів характерним є повільне і поступове зростання.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Особливістю заощаджувальних вкладів є те, що їх власникам видається свідоцгво про наявність вкладу у формі ощадної книжки.

Для мобілізації позичених ресурсів банки використовують не-депозитні пасивні операції, якими можуть виступати: міжбанків-ські кредитні операції, а також операції з цінними паперами на вторинному фондовому ринку — пасивні інвестиційні операції.

Міжбанківські кредитні операції — це операції комерційного банку, пов'язані з отриманням кредитів на міжбанківському рин-ку. Отже комерційні банки України можуть отримувати кредити у інших банків на умовах, визначених у кредитному договорі, a також можуть звернутись за кредитом у НБУ. НБУ може здійс-нювати продаж кредитів через кредитні тендери, проводити опе-рації з переобліку комерційних векселів, що раніше були обліко-вані комерційним банком, а також видавати кредити овернайт, згідно з чинним законодавством.

Пасивні інвестиційні операції — це операції, пов'язані з випу-ском і розміщенням власних незабезпечених боргових зо-бов язань. Комерційні банки можуть емітувати облігації, які по-повнюють банківські ресурси коштами інвесторів.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Активні операції полягають у діяльності, пов'язаній з роз-міщенням і використанням власного капіталу, залучених і по-зичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтримання ліквідності.

До активних операцій комерційних банків відносяться: актив-ні кредитні операції та активні інвестиційні операції, а також ін-ші активні операції.

Кредитні активні операції пов'язані з наданням банком пози-чок, здійснених відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості та платності кредиту. Рішення про на-дання кредиту приймається колегіально. Кредити надаються в межах наявних ресурсів з урахуванням кредитоспроможності, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності позичальни-ка. Загальний розмір кредитів не може перевищувати восьмикра-тного розміру власних коштів банку. Для одержання кредиту по-зичальник звертається до банку з кредитною заявкою, що

15            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

входить до складу певного пакету документів. У кредитному до-говорі передбачаються: мета, сума, строк, порядок, форма видачі й погашення кредиту, процентна ставка, порядок і форма сплати процентів та основного боргу, права, зобов'язання, відповідаль-них сторін щодо надання і погашення кредиту тощо. Банк креди-тування здійснює із застосуванням таких позичкових рахунків, як: простий (на ньому може бути тільки активне сальдо), спеціа-лізованих (застосовується в окремих випадках: при кредитуванні позичальника під заставу векселів; він є формою обліку позичок до запитання), контокорентний (це активно-пасивний рахунок, на якому обліковані всі операції банку з клієнтом). Активні кредитні операції включають строкові та безстрокові позики, які банк на-дає своїм клієнтам. Строкові позики мають бути погашені після закінчення певного строку (місяця, року, трьох років і т. д.), за безстроковими позиками банк має право вимагати від клієнта по-вернення грошей у будь-який час. За своїми об’єктами кредитні операції банків поділяються на вексельні, підтоварні, фондові, бланкові. Вексельні операції - - це купівля банками векселів у компаній і видача позик під векселі. Підтоварні операції банків являють собою видачу позик під заставу товарів й товарних до-кументів.

Окрім цих позик банки надають також бланкові позики, тобто позики, що не мають певного забезпечення. Такі позики нада-ються, передусім, великим підприємствам, із якими банки тісно пов'язані й у платоспроможності яких вони впевненні. Ці креди-ти, як правило, отримують клієнти, які здійснюють свої операції через даний банк.

Активні інвестиційні операції означають вкладення коштів у цінні папери підприємств на відносно тривалий період часу. Ін-вестиційні цінні папери — боргові зобов'язання у вигляді акцій, облігацій, векселів, сертифікатів тощо. Функції банківських інве-стицій полягають у створенні вторинних резервів для задоволен-ня потреби у коштах. Здійснюючи активні інвестиційні операції, банки мають на меті: додержуватись безпеки грошових коштів, забезпечуючи їх диверсифікацію, доход та ліквідність.

До активних операцій банку можна також віднести:

♦              розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;

♦              касові операції з приймання і видавання коштів;

♦              фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

♦              валютні операції купівлі-продажу іноземної валюти на внут-рішньому та міжнародному валютних ринках;

♦              операції з купівлі-продажу банківських металів на внутріш-ньому та міжнародному валютних ринках;

♦              операції з придбання основних засобів і т. ін.

Крім пасивних та активних операцій комерційні банки здійснюють комісійно-посередницькі опрації, що проводяться за дорученням клієнта за певну плату.