Створення та організація діяльності комерційного банку 1.1. Порядок реєстрації комерційного банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Комерційні банки — основна ланка кредитної сис-теми країни, у яку входять кредитні установи, що здій-снюють різноманітні банківські операції для своїх клі-єнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, a й залучений фінансовий капітал у вигляді внесків, де-позитів, міжбанківських кредитів і інших джерел. При-чому позикові кошти, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

Порядок створення і реєстрації комерційних банків регламентується ст. 22 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також законами України «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про підприємництво», «Про аудит», «Про іноземні інвестиції» та ін.

В Україні комерційні банки створюються з дозволу Національного банку України, відповідно у Державно-му реєстрі банків робиться запис.

Засновниками, акціонерами (учасниками) комер-ційних банків можуть бути як українські, так і іноземні юридичні та фізичні особи, за винятком Рад народних депутатів усіх рівнів, їх виконавчих органів, політич-них і профспілкових організацій, союзів і партій, гро-мадських фондів, комерційних банків. Ними також не можуть бути громадяни таких категорій: військовос-лужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного но-таріату, органів державної влади та управління, покли-каних здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Засновниками банків не можуть бути особи, яким заборо-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

нено займатися підприємницькою діяльністю до закінчення тер-міну, установленого вироком суду, та особам, що мають суди-мість за злодійство, хабарництво та інші корисливі злочини.

Юридичні та фізичні особи, що бажають заснувати комерцій-ний банк, насамперед повинні проаналізувати ринок позичкових капіталів і ступінь задоволення підприємницьких структур та на-селення в банківських послугах, щоб визначити конкурентоспро-можність нового банку.

Засновники банку (незалежно від того, у вигляді якого товарист-ва він створюється) повинні укласти між собою договір, що визнає порядок здійснення ними спільної діяльності, відповідальності пе-ред особами, що підписалися на акції. Засновники несуть також від-повідальність із зобов'язань, що виникли до реєстрації банку Націо-нальним банком України. Насамперед, ця відповідальність настає в тому випадку, якщо комерційний банк не буде зареєстрований. То-му в зазначеному договорі необхідно передбачити обов'язок всіх засновників, витрати на їх виконання і точний облік цих витрат.

Статутний капітал банку згідно зі ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» формується за рахунок власних коштів засновників, акціонерів, учасників із підтверджених дже-рел і тільки у грошовій формі. Забороняється використання для формування статутного капіталу бюджетних коштів за винятком державних банків та коштів, отриманих у кредит. Частка будь-якого з учасників не повинна перевищувати 35 % статутного ка-піталу; тобто число засновників не може бути менше трьох.

Внески у статутний капітал здійснюються виключно у гривнях для резидентів та у гривнях або у вільно конвертованій валюті для нерезидентів. Перерахування внесків в національну валюту здійснюється за офіціальним курсом на день укладення установ-чого договору.

Розмір статутного капіталу визначається засновникам банку, але не може бути меншим за законодавчо встановленні вимоги та вимоги НБУ.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяль-ність» мінімальний рівень статутного капіталу на момент реєст-рації банку не може бути меншим:

S 1 млн євро — для місцевих кооперативних банків;

S 3 млн євро — для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області;

g              Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

•S 5 млн євро — для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України.

До подання документів про реєстрацію повинна бути зібрана сума коштів відповідно до установчого договору, але не менше, ніж це передбачено законодавством (ст.ст. 30, 31, 52 закону «Про господарські товариства«). Усі ці кошти кожний заснов-ник вносить на тимчасовий рахунок, відкритий в установі Наці-онального банку за місцем створення комерційного банку. Під-ставою для відкриття тимчасового рахунку є установчий договір засновників. Після реєстрації банку кошти з тимчасового рахун-ку перераховують у статутний фонд на кореспондентський ра-хунок, який відкривається в установі Національного банку України. Майно та майнові права, за узгодженою оцінкою, відо-бражаються на балансі комерційного банку. При відмові у ре-єстрації банку кошти з тимчасового рахунку повертаються за-сновникам за їх заявою.

Реєстрацію комерційних банків веде Національний банк України шляхом їх внесення до Республіканської книги реєстра-ції, тільки після цього вони набувають статусу юридичної особи і можуть виконувати свої функції.

Для реєстрації банку в Національний банк України необхідно подати такі документи:

1.             Заяву про реєстрацію банку.

2.             Установчі документи, тобто договір зборів засновників, ста-тут, протокол про прийняття статуту і призначення керівних ор-ганів банку.

3.             Економічне обґрунтування створення банку, включаючи

розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і при-

бутку на кінець першого року діяльності.

4.             Бухгалтерські баланси акціонерів (учасників).

5.             Висновок аудиторської організації, яка має ліцензію НБУ, про фінансовий стан засновників.

При відсутності аудиторських організацій перевірку здійснює обласне управління НБУ.

6.             Відомості про професійну придатність голови правління і

головного бухгалтера банку, рекомендованих засновниками (у

вигляді виписки із трудової книжки і диплому: про вищу еконо-

мічну освіту і стаж роботи в банківській системі не менше 3-х

років).

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

7.             Копію платіжного документа про попередню сплату за ре-єстрацію банку.

8.             Копію звіту про проведення відкритої підписки на акції, прийнятого Мінфіном України, а також список акціонерів банку.

9.             Довідку про наявність і технічний стан приміщень банку, договір про його оренду не менше як на 5 років;

10. Висновки обласного Управління НБУ за місцем розміщення банку про достовірність наданих документів і відомостей.

Строк розгляду документів, які надійшли на реєстрацію до НБУ, не повинен перевищувати одного місяця. У випадку його перевищення без поважних причин НБУ виплачує засновникам 0,01 % від статутного фонду за кожний день прострочення реєст-рації.

Поважні причини прострочки реєстрації обумовлені в ст. 22 закону «Про банки і банківську діяльність». Основні з них — по-рушення порядку створення банку, неякісно, неповно надані до-кументи, незадовільний фінансовий стан засновників, професійна нездатність керівництва банку і т. ін.

Після прийняття Національним банком України відповідного рішення комерційному банку видається свідоцтво про реєстра-цію. Рішення про реєстрацію банку доводиться до відома ради (спостережної ради) банку й територіального управління Націо-нального банку України за місцем розташування банку листом за підписом директора Управління реєстрації та ліцензування бан-ків з доданням статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена печаткою Національного банку України і підпи-сом заступника Голови правління. Статут банку прошивається і засвідчується на звороті печаткою Управління справами Націо-нального банку України.

Після реєстрації комерційного банку в територіальному управлінні Національного банку України за його місцезнахо-дженням відкривається кореспондентський рахунок, на який із тимчасового рахунку перераховуються зібрані кошти, що утво-рюють статутний капітал комерційного банку.

Національний банк України може відмовити в реєстрації ко-мерційному банку в разі порушення порядку створення банку, невідповідності установчих та інших документів, необхідних для реєстрації комерційного банку, законодавству України, незадові-льного фінансового стану засновників (акціонерів, учасників), що

Ю            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

загрожуватиме інтересам кредиторів банку, а також у разі профе-сійної непридатності рекомендованого керівництва банку, відсу-тності угоди про надання банку приміщення або договору оренди приміщення, придатного для розташування в ньому банківської установи.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахун-ку повертаються засновникам, акціонерам (учасникам) банку за їх заявою у тижневий строк.

Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржено в судовому порядку.