Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні питання : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.             Які види резервів формують комерційні банки з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи?

2.             Що являє собою фінансова звітність банку?

3.             Яку структуру має банківський баланс?

4.             Який вигляд має структура банківських доходів?

5.             Які можливості має банк для збільшення свого чистого доходу?

6.             Вкажіть основні показники прибутковості банку.

7.             Як розраховується процентна маржа банку?

8.             Хто здійснює регулювання діяльності комерційних бан-ків?

9.             Що являє собою банківський нагляд?

10. Які основні завдання банківського нагляду?

202          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

1. Назвіть, що не відноситься до напрямків роботи банків-

а)             загальний нагляд;

б)            відомчий нагляд;

в)            інтенсивний нагляд;

г)             нагляд високого ступеня.

2. Вкажіть нормативне значення нормативу платоспро-можності комерційного банку:

а)             не менш 8 %;

б)            не менш 16 %;

в)            не більше 8 %;

г)             не більше 16 %.

3. Назвіть, які функції виконує Департамент реєстрації та

а)             реєстрація банків, представництв банків нерезидентів, які

створюються на території України;

б)            перевірка стійкості фінансового стану банку;

в)            ведення Книги реєстрації банків, валютних бірж та інших

фінансово-кредитних установ;

г)             перевірка достовірності поданої банком звітності.

4. Основними етапами банківського нагляду являються:

а)             реєстрація та ліцензування банку;

б)            здійснення безвиїзного моніторингу банку;

в)            застосування заходів впливу до банків, що порушили

чинне банківське законодавство;

г)             усі відповіді правильні;

д)            правильних відповідей немає.

5. Яшй показник прибуткоеості банку характеризує спіе-відношення чистого прибутку (прибутку після оподатку-вання) й активів банку:

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    203

а)             прибутковість банківських активів (ROA);

б)            прибутковість акціонерного капіталу банку (ROE);

в)            процентна маржа (SPRED)?

6. Які еиди резереіе формують комерційні банки для по-крит:я можливих втрат від проведення активних опе-

а)             резервний фонд комерційного банку;

б)            резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними

операціями банків;

в)            правильних відповідей немає?

7. Які витрати становлять найбільшу частку в загальній сумі витрат банку:

а)             витрати на виплату процентів за залученими банком ре-

сурсами;

б)            витрати на валютні операції;

в)            витрати на операції з цінними паперами;

г)             сплачена комісія?

8. Bid чого залежать обсяги доходу від інвестиційних опе-рацій банку:

а)             розміру інвестиційного портфеля;

б)            структури інвестиційного портфеля;

в)            дохідності різних видів цінних паперів;

г)             усі відповіді правильні;

д)            правильних відповідей немає?

9. Норматив платоспроможності банку— це:

а)             відношення капіталу до загальних активів банку, зменше-

них на створені відповідні резерви (резерви на відшкоду-

вання можливих втрат від активних операцій);

б)            співвідношення капіталу банку й сумарних активів,

зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ри-

зику;

в)            співвідношення суми коштів на кореспондентському ра-

хунку та в касі до поточних рахунків.

204          a '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

10. До основних завдсть бстківського регулювстня ma нагля-ду належать:

а)             захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в

банках, від неефективного управління банками та шахрайст-

ва;

б)            забезпечення стабільності та надійності банківської сис-

теми;

в)            забезпечення відкритості політики і діяльності банківсь-

кого сектора в цілому та в кожному банку окремо;

г)             усі відповіді правильні;

д)            правильних відповідей немає.