Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Порядок регулювання діяльності банків : Банківські операції : Бібліотека для студентів

9.3. Порядок регулювання діяльності банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

На створення необхідних умов для стабільної діяльно-сті банків спрямована система економічних нормативів регулю-вання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов’язко-вою для всіх комерційних банків.

Найважливішими економічними нормативами, які характери-зують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати бі-льшість інших нормативів, є нормативи капіталу, зокрема норма-тив адекватності регулятивного капіталу (Н2), норматив адекват-ності основного капіталу (Н3).

Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності) (Н2) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій гро-шового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її при-ймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюєть-ся для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредито-рів/вкладників банку.

Значення показника адекватності регулятивного капіталу ви-значається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зваже-них за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму ство-рених відповідних резервів за активними операціями.

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи поділяються на п’ять груп за ступенем ризику та під-сумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження.

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків не може бути меншим, ніж 8 відсотків.

Для банків, що розпочинають операційну діяльність, цей нор-матив має становити:

• протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання лі-цензії) — не менше 15 відсотків;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

♦              протягом наступних 12 місяців — не менше 12 відсотків;

♦              надалі — не менше 8 відсотків.

Норматив адекватності основного капіталу (НЗ) встанов-люється з метою визначення спроможності банку захистити кре-диторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може за-знати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Показник адекватності основного капіталу банку розрахову-ється як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку.

Для розрахунку нормативу адекватності основного капіталу загальний розмір основного капіталу коригується (зменшується) на суму:

♦              недосформованих резервів під можливі збитки за активними операціями банків;

♦              нематеріальних активів за мінусом суми зносу;

♦              капітальних вкладень у нематеріальні активи;

♦              збитків минулих років і збитків минулих років, що очікують затвердження;

♦              збитків поточного року.

При розрахунку нормативу адекватності основного капіталу сума загальних активів відповідно зменшується на розрахункову суму резервів за всіма активними операціями банку, на суму не-амортизованого дисконту за цінними паперами та зносу основних засобів.