Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Оцінка прибутковості банку : Банківські операції : Бібліотека для студентів

9.2. Оцінка прибутковості банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Прибутковість як елемент банківської стабільності за-лежить від співвідношення доходів і витрат.

У світовій практиці спостерігається постійне зростання як бан-ківських активів, так і рівня дохідності за ними. I хоча збільшується частка доходів, отриманих у вигляді комісійної винагороди від на-дання банківських послуг, проценти, отримані від кредитних опера-цій банку, становлять основну частку банківських доходів. Ця тен-денція спостерігається і в Україні. При цьому внаслідок слабкого розвитку ринку банківських послуг основна маса банківських дохо-дів одержується у вигляді процентів за користування кредитними коштами, що були надані банком платоспроможним клієнтам.

Доходи від кредитування складаються з процентів за банків-ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержують-ся при обліку векселів. Близько 70 % доходів банки отримують саме від надання позик.

Важливе значення для зростання дохідності банків має інвес-тиційний портфель цінних паперів банку. Обсяги доходу з цього джерела залежать від розміру й структури інвестиційного порт-феля, а також дохідності різних видів цінних паперів.

182          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму-ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове об-слуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів стано-влять незначну частку в загальному обсязі доходів через нероз-виненість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лізин-гові та ін.

До інших видів доходу від комісійних операцій належать:

1)            комісія за надання гарантій та порук;

2)            плата за акцептні операції банку;

3)            плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвес-тиційні послуги;

4)            комісійні за здійснення валютних операцій;

5)            комісійна винагорода за консалтинговими послугами.

Найбільшу частку в загальній сумі витрат банку становлять

витрати на виплату процентів за залученими банком ресурсами (виплати за депозитами, за рахунками до запитання, за депозит-ними сертифікатами тощо). Ці виплати набагато перевищують виплати за іншими статтями і становлять більш як половину опе-раційних витрат.

Банківські менеджери повинні здійснювати щомісячний аналіз рівня доходів та витрат банку як у цілому, так і за статтями з ме-тою мінімізування витрат та отримання прибутку.

Банки заінтересовані в збільшенні чистого доходу, і для цього в їхньому розпорядженні є такі можливості:

І.Шдвищення рівня дохідності від використання кожної скла-дової активів.

2.3дійснення перерозподілу активів на користь тих, що дають найбільший дохід.

З.Зменшення процентних та непроцентних витрат.

Оцінювання прибутковості здійснюється за допомогою систе-ми відповідних показників. Найпоширенішими показниками прибутковості банку є:

•              прибутковість банківських активів (ROA);

•              прибутковість акціонерного капіталу банку (ROE);

•              процентна маржа (SPRED).

ROA — це показник, що характеризує співвідношення чисто-го прибутку банку (прибутку після оподаткування) й активів бан-ку. Він показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку. ROA — показник ефективності роботи менеджерів банку,

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

він показує, як вони справляються із завданням отримання чисто-го прибутку з активів банківської установи.

ROE — показник, що характеризує відношення чистого при-бутку до акціонерного капіталу. Иого значення особливо ціка-вить акціонерів банку, оскільки воно приблизно дорівнює розмі-ру чистого прибутку, який отримуватимуть акціонери від інвестування свого капіталу, тобто рівню дивідендів.

SPRED — показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки го-стра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є уста-нова банку. Посилення конкуренції зумовлює скорочення різниці між доходами за активами та витратами за пасивами. Цей показ-ник визначається за формулою:

 Процентні доходи

SPRED —             

Дохідні активи

Процентні витрати

Пасиви, за якими сплачуються проценти

При аналізі прибутковості банку використовуються також такі показники, як чистий прибуток на одну акцію (ЧПа) та чиста процентна маржа (ЧПМ).

ЧПМ — це відношення процентної маржі (SPRED) до активів ба-нку. На розмір процентної маржі впливають такі чинники, як склад та обсяг залучених коштів, розмір кредитних та інших вкладень. Крім того, розмір процентної маржі залежить від співвідношення кредит-них вкладень та джерел їх утворення за термінами платежів, а також за ступенем терміновості перегляду процентних ставок.

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності банку, оскіль-ки досягнення задовільного рівня прибутку дає змогу поповнювати капітал, формує основу життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам. Але рівень прибутковості безпосередньо пов'язаний з рівнем ризику.

Вищий рівень ризику відкриває потенційні можливості отри-мання підвищеного прибутку, але не виключає можливості втрат. Мінімізація рівня ризику дає змогу отримати невисокий, але ста-більний прибуток. Тому балансування між прибутковістю та ри-зиком, пошук оптимального їх співвідношення є одним із важли-вих і складних завдань управління банком.

184          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко