Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.1. Фінансова звітність банку : Банківські операції : Бібліотека для студентів

9.1. Фінансова звітність банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Звітність як складова методу бухгалтерського обліку є його завершальним етапом. Фінансова звітність являє собою сис-тему взаємопов'язаних узагальнених показників, що відобража-ють фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період. Вона складається за допомогою підрахування, групування і спеціального оброблення даних поточного бухгалтерського об-ліку.

Складання фінансової звітності, як і ведення фінансового об-ліку, регулюється міжнародними стандартами та чинним законо-давством України. Фінансова звітність грунтується на даних ана-літичного й синтетичного обліку.

До складу фінансової звітності включають бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки.

Банківський баланс — це бухгалтерський баланс, який відби-ває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну дату. Актив і пасив балансу поділяються за окремими статтями балансу. Кожна стаття характеризує окремий вид гос-подарських засобів або джерел їх формування. Статті балансу групуються за економічним змістом і розміщуються згори донизу в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення стро-ків зобов'язань (пасивні рахунки).

Баланс містить лише залишки (сальдо) рахунків бухгалтерсь-кого обліку на певну дату, тому в банківській практиці його на-зивають сальдовим. Крім сальдових та обігово-сальдових балан-сів (місячний баланс з інформацією про обіги та вихідні залишки за балансовими та позабалансовими рахунками) комерційні бан-ки складають місячний балансовий звіт. Він характеризує фінан-совий стан банку, відбиває його активи, зобов'язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату. Усі суми в балансово-му звіті розподіляються за ознаками резидентності та виду валюти.

Фінансові результати діяльності комерційного банку відбива-ються у квартальній звітності про прибутки та збитки. Інформа-ція про доходи та витрати наводиться у двох колонках: перша де-талізує доходи або витрати за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком, а друга — за відповідний період мину-лого року.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Звіт про прибутки та збитки ґрунтується на концепції грошо-вих потоків за доходами та витратами, які групуються за їхнім економічним характером.

Розподіл прибутку, отриманого за рік, відбувається на зборах акціонерів банку, але, як правило, правління банку для фінансу-вання поточної діяльності банку протягом звітного року викорис-товує отриманий прибуток, а на зборах тільки затверджують фак-тичний розподіл прибутку. Такий порядок можливий тоді, коли комерційний банк спроможний спрямувати кошти на формуван-ня резервного фонду та резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. Вимоги НБУ щодо обов'язкового форму-вання банками необхідних розмірів резервів для покриття мож-ливих втрат від активних операцій змушують останніх приділяти їм постійну увагу та скоригувати розмір прибутку у разі невідпо-відності фактично створених резервів їх розрахунковим сумам.