Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2.  Інвестиційна діяльність      банків : Банківські операції : Бібліотека для студентів

7.2.  Інвестиційна діяльність      банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

на ринку цінних паперів

Важливим напрямом функціонування комерційних ба-нків на ринку цінних паперів України є діяльність, пов'язана зі здійсненням банківських інвестицій.

128          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів (РЦП) забез-печує збільшення прибутковості банківських операцій, підви-щення ліквідності банків та захист їхніх фінансових ресурсів від інфляційного знецінення.

Під банківськими інвестиціями передусім розуміють інвес-тиції, які здійснюються комерційними банками як суб’єктами ін-вестиційної діяльності. Але таке визначення можна вважати ву-зьким з огляду на специфічну роль банківської установи в інвестиційному процесі.

Практика функціонування вітчизняного ринку цінних паперів свідчить про недостатню активність банківських установ як інве-сторів цього ринку, незначні обсяги їхніх вкладень у фондові цінності. Така позиція банків, з одного боку, гальмує розвиток українського РЦП, а з іншого — обмежує доходи від операцій з цінними паперами.

Прямі банківські інвестиції класифікують наступним чином:

1.             Інвестиції у власну діяльність. Це, насамперед, інвестиції у власні основні фонди та інші вкладення, які збільшують вартість власних активів банку.

2.             Інвестиції в інші види діяльності. Ці інвестиції здійсню-ються:

а)             за рахунок коштів банку. Вони спрямовуються на ство-

рення підприємств чи участь у їхній діяльності (крім купівлі

акцій), які передусім є елементами інфраструктури банківської

діяльності;

б)            за рахунок кредитних ресурсів. Кредитування клієнтів бан-

ку на інвестиційні потреби здійснюється як за рахунок кредитних

ресурсів, залучених власними силами банку, так і за рахунок об-

слуговування цільових кредитних ресурсів на інвестиційні цілі

зовнішнього походження.

Основні цілі банківських інвестицій — забезпечувати збере-ження коштів, тобто безпеку вкладень, дохідність, ліквідність, a також нарощування вкладень.

У банківській практиці інвестиційні операції передбачають вкладення коштів у цінні папери підприємств на відносно трива-лий термін. Сукупність цінних паперів, придбаних банком у про-цесі здійснення фінансових вкладень, становить його інвестицій-ний портфель.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Під безпекою вкладень розуміють їхню невразливість від по-трясінь на фондовому ринку й стабільність в одержанні доходу. Безпеки, як правило, досягають на шкоду дохідності й розширен-ня вкладів, оскільки найбезпечнішими вважають вкладення в об-лігації державних позик, що їх забезпечують економічна вага і платоспроможність держави.

Під дохідністю вкладень розуміють одержання максимально можливих дивідендів на акції й доходів на облігації та інші бор-гові зобов'язання. Комерційні банки, як і решта інвесторів, розв'язують проблеми дохідності й безпеки. Оптимального спів-відношення дохідності й безпеки досягають ретельною періодич-ною перевіркою і добором цінних паперів до банківського порт-феля.

Ліквідність вкладень — це швидке і беззбиткове для їхніх вла-сників перетворення цінних паперів з банківського портфеля в готівкові чи безгот