Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.1. Економічна сутність та види інвестицій : Банківські операції : Бібліотека для студентів

7.1. Економічна сутність та види інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визна-чає інвестиції як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиції відіграють велику роль у розвитку й ефе-ктивному функціонуванні економіки. Для того, щоб визначити цю роль, розглянемо валові й чисті інвести-ції.

Валові інвестиції являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.

Чисті інвестиції - це сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань у пев-ному періоді.

Існує досить багато чинників, що впливають на об-сяг інвестицій. Насамперед він залежить від розподілу одержуваного прибутку на споживання і заощадження. В умовах низьких середніх прибутків на одну особу основна їх частина витрачається на споживання. Зрос-тання доходів викликає підвищення їхньої частки, що спрямовується на заощадження, тобто слугує джере-лом інвестиційних ресурсів. Іншими словами, зростан-ня частки заощаджень викликає відповідне зростання обсягу інвестицій, і навпаки.

Значний вплив на обсяг інвестицій справляє очіку-вана норма чистого прибутку. Це пов'язано з тим, що прибуток є основним спонукальним мотивом інвести-цій. Чим вища очікувана норма чистого прибутку, тим, відповідно, вищим буде й обсяг інвестицій, і навпаки.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Істотний вплив на обсяг інвестицій має також ставка позичкового процента. Річ у тому, що в процесі інвестування використовуєть-ся не тільки власний, а й позичковий капітал. Якщо очікувана но-рма чистого прибутку перевищує ставку позичкового процента, то за інших рівних умов інвестування виявиться ефективним. Тому зростання ставки позичкового процента викликає зниження обсягу інвестицій, і навпаки.

Серед чинників, що істотно впливають на обсяг інвестицій, слід зазначити також очікуваний темп інфляції. Чим вищий цей показник, тим більшою мірою знецінюватиметься майбутній приток від інвестицій і відповідно менше стимулів буде до наро-щування обсягів інвестицій (особливу роль цей чинник відіграє в процесі довгострокового інвестування). На обсяг інвестицій впливають й інші чинники.

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійсню-ються в різноманітних формах. 3 метою врахування, аналізу й планування інвестиції класифікуються за такими ознаками (рис. 3).

Класифікація інвестицій

±

За об'єктами вкладень:

■S реальні ■S фінансові

За характером

участі в інвестуванні:

■S прямі ■S непрямі

За періодом інвестування:

 

короткострокові Sдовгострокові

 

За формами власності інвесторів:

■S приватні S державні S іноземні S спільні

За регіональною ознакою:

■S інвестиції всередині

країни

* інвестиції за кордо-

ном

Рис.З. Класифікація інвестицій

126          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

1.             За об’єктами вкладень коштів виділяють реальні і фінан-

сові інвестиції.

Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у ре-альні активи — як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним про-гресом, характеризуються як інноваційні інвестиції, або інновації).

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільшу частку становлять вкладення коштів у цінні папери.

2.             За характером участі в інвестуванні виділяють прямі й

непрямі інвестиції.

Під прямими інвестиціями розуміють особисту участь інвес-тора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні коштів. Пряме ін-вестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об'єкт інвестування і добре ознайомлені з механізмом інвестування.

Непрямі інвестиції являють собою інвестування, що опосе-редковується іншими особами (інвестиційними або іншими фі-нансовими посередниками). He всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування і на-ступного керування ними. У цьому випадку вони одержують цін-ні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінан-совими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і інвестиційних компаній). Зібрані в такий спосіб інвестиційні кошти ці посередники розміщують на свій розсуд: вибирають найефективніші об'єкти інвестування, беруть участь у керуванні ними, а отримані прибутки розподіляють по-тім серед своїх клієнтів.

3.             За періодом інвестування розрізняють короткострокові й

довгострокові інвестиції.

Короткострокові іпвестнції — це вкладення капіталу на період не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внес-ки, купівля короткострокових ощадних сертифікатів тощо).

Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період понад один рік. Цей критерій застосовують у практиці обліку, але, як показує досвід, він потребує подальшої деталізації. Інвестиційні компанії довгострокові інвестиції дета-лізують у такий спосіб: а) до двох років; б) від двох до трьох ро-ків; в) від трьох до п'яти років; г) понад п'ять років.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

4.             За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції

приватні, державні, іноземні й спільні.

Приватні інвестиції - це вкладення коштів, здійснювані громадянами, а також підприємствами недержавних форм влас-ності, насамперед - - колективної (правильніше було б назвати цю форму інвестицій «недержавними», але в економічній теорії та практиці вживається термін «приватні«).

Під державними інвестиціями розуміють вкладення, здійс-нювані центральними і місцевими органами влади й управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичених коштів, а також державними підприємствами й установами за ра-хунок власних і позичених коштів.

Іноземні інвестиції являють собою вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами і державами.

Під спільними інвестиціями розуміють вкладення, здійсню-вані суб’єктами даної країни й іноземних держав.

5.             За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині

країни і за кордоном.

Інвестиції всередині країни (внутрішні інвестиції) означають вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені в територіа-льних межах даної країни.

Під інвестиціями за кордоном (зарубіжними інвестиціями) розуміють вкладення коштів в об’єкти інвестування, розміщені за межами території даної країни (до цих інвестицій відносять та-кож придбання різноманітних фінансових інструментів інших країн - - акцій закордонних компаній, облігацій інших держав тощо). Наведена класифікація інвестицій відбиває найістотніші їхні ознаки і за необхідності може бути розширена залежно від підприємницьких або дослідницьких цілей.