Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.5. Інші операції банків з векселями : Банківські операції : Бібліотека для студентів

6.5. Інші операції банків з векселями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

3 метою здійснення вексельного кредитування комер-ційні банки можуть не лише викуповувати векселі до настання строку їх погашення, а й приймати їх у вигляді забезпечення на-даних позик. При кредитуванні під заставу векселів позичальник не переуступає вексель банку (на відміну від облікового креди-ту), а лише віддає його під заставу на певний строк, зберігаючи всі права векселедержателя (право власності на вексель може пе-рейти лише у разі непогашення позики). Ще одна відмінність між цими формами вексельного кредиту полягає в тому, що якщо при обліковому кредиті позичальник і той, хто повертає кошти, є різ-ними особами, то при кредитуванні під заставу векселів пога-шення позики здійснюється самим позичальником. Особливістю цього виду кредитування є також порядок надання, зберігання та реалізації застави.

Кредити під заставу векселів можуть надаватись у вигляді:

•              строкових кредитів, тобто позик, дата погашення яких зафі-ксована за домовленістю з позичальником;

•              кредитів до запитання (онкольних кредитів), коли строк по-гашення не вказується або встановлюється термін до настання строку погашення векселів із застави.

Строкові позички під заставу векселів, як правило, є разо-вими. Банк аналізує юридичну й економічну надійність вексе-ля і при позитивному висновку укладає з позичальником кре-дитну угоду та договір застави векселів. Строк кредиту вста-новлюється відповідно до терміну погашення векселя (вексе-лів). Кредит надається в розмірі 60—90 % номінальної суми

||8            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

векселя; заборгованість з позикою обліковується на простому кредитному рахунку.

Онкольні кредити під заставу векселів призначені для задово-лення постійної потреби клієнтів в обігових коштах. Надання ве-ксельного онколю, облік заборгованості, її погашення здійсню-ються за допомогою спеціального позичкового рахунку, котрий є аналогом контокоренту. Цей рахунок є рахунком до запитання, що надає банкові право у будь-який момент вимагати від клієнта повного чи часткового погашення кредиту або внесення додатко-вого забезпечення векселями.

Погашення кредиту під заставу векселів може здійснюватись шляхом перерахування коштів за розпорядженням позичальника з його поточного рахунка (після чого йому повертають векселі) або зарахуванням безпосередньо на спеціальний позичковий ра-хунок платежів, котрі надійшли від векселедавців за векселями, що були передані до застави (якщо позичальник не має змоги по-гасити заборгованість іншим чином).

Кредитування під заставу векселів є досить привабливим для підприємств, що інтенсивно використовують векселі у своїй госпо-дарській діяльності й володіють значним вексельним портфелем. Особливо зручним для суб'єктів господарської діяльності є вексе-льний онколь. Така форма кредитування пов'язана з її високою ела-стичністю, що дає змогу позичальнику оперативно отримувати ко-шти за рахунок банківського ьфедиту, уникаючи тривалої процеду-ри оцінки кредитоспроможності, яка передбачена, наприклад, при обліковому кредиті. Крім цього, позичальник сплачує проценти лише за фактичний термін користування кредитом, на відміну від облікового кредиту, при якому клієнт часто змушений погоджува-тись на строки, що перевищують реальну потребу в позиці.

Комерційні банки за дорученням своїх клієнтів можуть здійс-нювати операції зберігання векселів (оригіналів, копій і примір-ників векселів). Операції зберігання векселів клієнтів можуть по-лягати в:

а)             схові;

б)            передаванні оригіналу векселя законному векселедержате-

лю копії векселя;

в)            передаванні примірника переказного векселя, що признача-

вся для акцепту, законному векселедержателю іншого примірни-

ка векселя;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ   j|9

г) передаванні оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, указаних довірителем.

Зберігання вскселів здійснюється за двома видами:

1)            «закрите зберігання» -- зберігання векселів шляхом на-дання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями;

2)            «відкрите зберігання» — зберігання векселів шляхом по-дання в банк супровідного доручення на зберігання з точними ін-струкціями щодо дій банку з векселями.

Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителем договору про зберігання.

При передаванні векселя для зберігання здійснення індосаме-нту не потрібне. При поверненні векселів зі зберігання вони мо-жуть бути одержані тільки представником довірителя з належним чином оформленими повноваженнями після юридичної експер-тизи копії векселя.

При врученні векселя представник довірителя має дати розпи-ску про його одержання, після чого банк направляє довірителю повідомлення про вручення у термін і способом, що встановлені договором про зберігання. За здійснення операцій зі зберігання банк може утримувати на свою користь винагороду. Розмір вина-городи може встановлюватись як у відсотках до вартості або су-ми векселів, так і становити фіксовану суму за один вексель.

N\ Визначення окремих термінів до розділу 5

Аваль — це вексельна гарантія, внаслідок якої особа, що вчинила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність повністю або в частині суми за зобов'язання якоїсь із зобов'язаних за векселем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Безобігове врахування — різновид врахування, за яким пред'явник ве-кселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб, що здійснюється шляхом учинення пред'явником у тексті індо-саменту безобігового застереження (проставлення безобіго-вого індосаменту) або через передавання банку векселя пред'явником без учинення індосаменту, якщо останній ін-досамент бланковий або на пред'явника.

120          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Бланковий індосамент — індосамент без зазначення певної особи, який складається лише з підпису векселедержателя, за яким векселедержатель передає всі права покупцю векселя.

Вексель — це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зо-бов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержа-телю).

Документарне інкасо — інкасування векселів із супровідними комер-

ційними документами. Доміциліація — це доручення оплатити векселі в особливому місці

платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, ко-

тра зазначена як платник за векселем.

Зберігання векселів — це здійснення банком за дорученням, від імені й за рахунок довірителя (векселедержателя) опера-цій з векселями на підставі одержаних від довірителя ін-струкцій.

Іменний індосамент — індосамент, за яким векселедержатель передає права за векселем покупцю та в якому зазначається особа, якій або за наказом якої має бути здійснений платіж.

Переказний вексель — це вексель, виданий у формі безумовного на-

казу здійснити платіж. Підроблений вексель — це вексель, в якому міститься підроблений

підпис векселедавця, або акцептанта, фальсифіковано век-

сельну суму чи строк погашення. Простий вексель — це вексель, виданий у формі безумовного 30-

бов'язання здійснити платіж.

Урахування з реверсом — різновид урахування, за яким пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати або при на-станні чи ненастанні певних обставин.

Фінансовий вексель виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики.

Чисте інкасо — інкасування векселів без супровідних комерційних до-кументів.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    121