Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Урахування та переврахування векселів : Банківські операції : Бібліотека для студентів

6.4. Урахування та переврахування векселів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

До вексельних кредитів комерційних банків належать операції з урахування та переврахування векселів, а також надан-ня позик під забезпечення векселями.

Операція врахування (дисконту) векселів полягає у купівлі банком векселя за іменним індосаментом у векселедержателя до настання строку платежу. При цьому банк стає повноправним власником векселя з усіма правами й обов'язками згідно з вексе-льним правом, а векселедержатель отримує суму векселя, змен-шену на величину банківської процентної ставки, яка ще назива-ється дисконтом, а також накладних витрат на здійснення операції. За економічним змістом дана операція являє собою трансформацію комерційного кредиту у кредит банківський, адже купівля банком векселя рівнозначна кредитуванню векселе-державця на строк, що залишився до погашення векселя. Цей кредит називається обліковим кредитом. Иого особливістю є те, що повернення кредиту здійснює не позичальник, а зобов'язана за векселем особа. Тому подібні кредити називають позиками, що самоліквідуються.

Векселі до врахування надаються в банк при реєстрах. Ре-єстри складаються позичальником-векселедержателем і міс-тять інформацію про векселі, що передаються банкові, а саме: номер векселя, вексельну суму, назву і реквізити векселедавця (акцептанта), індосантів, аваліста, дату й місце платежу, скла-дання векселя.

|j5            В. I. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Сума, яка підлягає утриманню на користь банку, складається з процентної ставки (дисконту), а для іногородніх векселів -- та-кож з порто (поштових витрат) і дамно (комісії за інкасування іногородніх векселів). Нарахування суми дисконту здійснюється за формулою:

100- п

де D — сума дисконту;

і — процентна ставка;

S — номінальна сума векселя;

t — строк у днях від дня врахування до дня платежу за век-селем;

п — кількість днів року.

Особливістю дисконтного кредиту є те, що проценти стягу-ються банком у момент видачі позики, однак зараховуються на його дохідний рахунок після отримання платежу за векселем. Конкретний розмір облікової ставки встановлюється банком за узгодженням з клієнтом. При цьому слід враховувати, що факти-чна ставка банківського відсотка при дисконтуванні суми векселя буде вищою за номінальну ставку процента.

До різновидів урахування векселів належать безоборотне вра-хування і врахування з реверсом, які відрізняються від звичайно-го врахування порядком і обсягом відповідальності клієнта.

Безоборотне врахування     різновид врахування, за яким

пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб, що здійснюється шляхом учинення пред'явником у тексті індосаменту безоборотного застереження (проставлення безобо-ротного індосаменту) або через передавання банку векселя пред'явником без учинення індосаменту, якщо останній індоса-мент бланковий або на пред'явника.

Ризик, пов'язаний з можливістю втрати підпису пред'явника, банк має компенсувати утриманням підвищеного дисконту. Та-кож банк може вимагати від клієнта позавексельного поручите-льства третьої особи щодо викупу векселя у разі його несплати в строк.

Урахування з реверсом       різновид урахування, за яким

пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання вику-пити враховані векселі до настання строку їх оплати або при на-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

станні чи ненастанні певних обставин. Від звичайного врахуван-ня цей різновид врахування відрізняється тим, що платіж за век-селем виконує не безпосередньо зобов'язана за векселем особа-платник, а пред'явник, який підписує письмове зобов'язання ви-купити векселі до настання строку їх оплати та/або при настан-ні/ненастанні певних обставин (реверс) і викуповує вексель. За допомогою реверсу векселі відчужуються і тимчасово переда-ються банку.