Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Інкасування та доміциляція векселів : Банківські операції : Бібліотека для студентів

6.3. Інкасування та доміциляція векселів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Комерційні банки можуть виконувати доручення своїх клієнтів-векселедержателів, беручи на себе відповідальність за подання векселів і супровідних комерційних документів у строк платнику та одержання належних платежів. Ця послуга назива-ється інкасуванням векселів.

В інкасовій операції беруть участь п'ять учасників: векследержа-тель, який дає доручення інкасувати вексель (принципал, комітент); банк, якому дано доручення здійснити інкасування векселя (ремі-тент); банк, який бере участь в інкасуванні, але не є банком-ремі-тентом (інкасуючий банк); платник за векселем; інкасуючий банк, який здійснює подання векселів платнику (пред'являючий банк).

114          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

На практиці використовуються такі види інкасування векселів і супровідних комерційних документів:

1)            чисте інкасо — інкасування векселів без супровідних коме-рційних документів;

2)            документарне інкасо — інкасування векселів із супровід-ними комерційними документами.

Чисте і документарне інкасо векселів здійснюється банком на підставі укладеного з векселедержателем договору про інкасу-вання.

Привабливість інкасової операції для банку полягає не лише у вилученні комісійної винагороди, а й в отриманні у тимчасове розпорядження ресурсів, які можна використати для своїх актив-них операцій. При цьому, здійснюючи інкасування векселів, банк не несе ризику, бо його роль зводиться лише до точного вико-нання інструкцій свого клієнта.

Доміціляція векселя - - це доручення оплатити вексель в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнахо-дження (доміциль) особи, котра зазначена як платник за вексе-лем. Відповідно, вексель, що підлягає оплаті в місці доміциляції, називається доміцильованим.

Ті векселі, оплата яких повинна здійснитися за місцезнахо-дженням платника, вважаються недоміцильованими, а особа, призначена для оплати таких векселів, є особливим платником. Натомість особа, призначена для оплати векселів поза місцезна-ходженням платників, виступає в ролі доміциліанта.

Ознакою доміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця: «Доміцильований в (на-йменування особливого місця платежу і назва банку)»,«Платник (назва банку та найменування особливого місця платежу)», «Під-лягає сплаті в (назва банку та найменування особливого місця платежу)». Платіж банк-доміциліат виконує: від імені і за дору-ченням платника за векселем — векселедавця. Векселедавець пе-рераховує в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достат-ньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого вскселедавцю кредиту, сума якого попередньо зарахо-вана на відповідний рахунок для оплати векселів, банк-доміци-ліант і здійснює платіж за векселем законному векселедавцю.

Для виконання послуги доміциляції між банком і векселедер-жателем укладається спеціальна угода, згідно з якою банк зо-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

бов'язується здійснити оплату за наданими йому клієнтом (дові-рителем) векселями за відповідну винагороду — комісію. Клієнт дає зобов'язання до настання терміну платежу за векселями, але не пізніше визначеного угодою терміну (звичайно 3-5 днів) заре-зервувати у банку грошові кошти в сумі доміцильованих вексе-лів. Договір може укладатися на певний термін або на оплату ви-значеної суми та/або визначених векселів.

Після оплати векселів банк повідомляє про це клієнта і повер-тає йому векселі під розписку або вони відсилаються з повідом-ленням про оплату.