Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Авалювання та акцептування векселів : Банківські операції : Бібліотека для студентів

6.2. Авалювання та акцептування векселів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Гарантійні банківські операції з векселями полягають у наданні банком забезпечення платежу за векселем за будь-яку із зобов'язаних за ним осіб. Гарантування оплати векселів є фор-мою кредитування банком суб'єкта господарювання і здійсню-ється на загальних принципах банківського кредитування за до-рученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу за векселем надається шляхом авалювання векселя та письмової гарантії в за-безпечення оплати векселя.

Аваль — це вексельна гарантія, внаслідок якої особа, що вчи-нила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність повніс-тю або в частині суми за зобов'язання якоїсь із зобов'язаних за векселем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Аваль вчиняється на переказному векселі або на додатковому аркуші (алонжі). Також аваль може даватись і на окремому ар-куші із зазначенням місця видачі. Аваль виражається словами «Вважати за аваль», «Гарантую», «Як аваліст за...» або іншими рівнозначними формулюваннями, а також підписом аваліста. Для авалю достатньо одного лише підпису, поставленого авалістом на лицьовому боці переказного векселя, якщо тільки цей підпис не поставлений платником або векселедавцем.

Обсяг та порядок відповідальності банку за гарантією визна-чається законодавством тієї місцевості, де надано гарантію, та змістом самої гарантії. Для того, щоб зобов'язання за гарантією

\\2            В. I. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

регулювалося нормами законодавства про вексельний обіг, до-статньо, щоб в ній були такі реквізити:

•              повне найменування банку-гаранта;

•              безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гаран-тійної суми;

•              сума гарантії;

•              місце видачі.

Крім того, в гарантії платежу за векселем може міститися: по-вна назва позичальника (особи, від імені якої видається гарантія); повна назва бенефіціара — особи, на користь якої видана гаран-тія; строк платежу та/або подія, яка обумовлює строк платежу; умови подання вимоги платежу; можливе врегулювання скоро-чення гарантійної суми; застереження про витрати.

Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий ьфедит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем). Як правило, можуть бути авальовані векселі, в яких точно визначений строк платежу, а саме: визначено-строкові, дато- і візовекселі, причо-му на останніх має бути відмітка про дату подання. Аваль може бути наданий у будь-який час: при складанні, видачі та на будь-якому на-ступному етапі обігу векселя. Аваліст може бути як третьою особою, котра не має відношення до векселя, так і одним із написантів векселя.

Аваліст відповідає так само, як і особа, за яку видана гарантія, однак аваліст є боржником «другої черги», і аваль набуває чин-ності лише після невиконання зобов'язань особою, за яку він ви-даний. Зобов'язання аваліста є дійсними навіть у тому разі, якщо те зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якої іншої причини, крім дефекту форми.

За умови невиконання клієнтом своїх зобов'язань банк має оплатити вексель. Оплачуючи переказний вексель, банк-аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя як проти тієї особи, за котру був виданий аваль, так і проти тих осіб, які зо-бов’язані перед цією особою.

У міжнародній торгівлі, де наявність гарантії оплати особливо велика, значного поширення набули акцептні операції комерцій-них банків. Вони полягають у тому, що банк гарантує оплату своїм клієнтом поставленої продукції (виконаних робіт) шляхом акцептування замість нього переказного векселя. У результаті виникають так звані банківські акцепти -- акцептовані векселі, які здатні обертатись на грошовому ринку.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Акцептант — це платник, що акцептував виставлений на ньо-го переказний вексель. Завдяки акцепту платник стає головним боржником за векселем. Таким чином, акцепт є письмовим зо-бов'язанням на векселі платника сплатити його держателю в строк. 3 того моменту, як акцептант повернув акцептований ним вексель, його зобов'язання за векселем стає безвідкличним (на-віть якщо він пізніше й закреслив свій акцепт).

Акцепт здійснюється у вигляді напису на лицьовій стороні ве-кселя. Акцепт повинен бути простим і нічим не обумовленим, але може бути як повним (на всю суму векселя), так і частковим (на частину суми векселя).

У випадку відмови (повної або часткової) в акцепті векселеде-ржатель повинен опротестувати вексель в неакцепті. В цьому ви-падку у його держателя виникає право оплати в порядку регресу, тобто зворотньої вимоги до попередніх зобов'язаних за векселем осіб.

Через свою високу ліквідність та надійність банківські акцеп-ти виступають як міжнародний платіжний засіб, адже завдяки на-явності подвійної гарантії оплати — імпортера, який надає кошти на оплату векселя, і банку, котрий гарантує і здійснює безпосере-дній платіж, — їх охоче приймають в оплату експортери продук-ції; крім цього, під банківський акцепт легко рефінансуватись, бо на грошовому ринку існує попит на дані інструменти.