Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 3 ВЕКСЕЛЯМИ 6.1.Векселі:економічна природа, види, основні операції : Банківські операції : Бібліотека для студентів

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 3 ВЕКСЕЛЯМИ 6.1.Векселі:економічна природа, види, основні операції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Невід’ємним елементом сучасного грошового обігу є вексель. Як платіжний засіб вексель може використо-вуватись для погашення заборгованості між ринковими суб’єктами, запобігаючи платіжній кризі. Водночас ве-ксель є інструментом комерційного кредиту, що ви-ступає у вигляді відстрочення платежу за надані това-ри та послуги.

Українські комерційні банки здійснюють операції з векселями відповідно до законів України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про підприємства в Украї-ні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Механізм проведення банками вексельних операцій базується також на Положенні про простий і переказний вексель (затверджене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104 1341), Правилах виготовлення і використання вексельних бланків (за-тверджене Постановою КМУ і НБУ від 10 вересня 1992 р. № 528), Положенні про операції банків з вексе-лями (затверджене Постановою Правління НБУ від 28 серпня 1999 р. № 258).

Закон України «Про цінні папери та фондову бір-жу» від 18 червня 1991 р. визначає вексель як цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визна-чену суму грошей власнику векселя (векселедержа-телю).

За формою та способом використання векселі поді-ляють на прості й переказні.

Простий вексель означає зобов’язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поста-влені товари чи надані послуги.

104          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Це зобов'язання можна виразити словами:

«Ми заплатимо...» або будь-якою іншою формулою, що міс-тить зобов'язання платежу в тексті векселя і стосується особи, яка підписала вексель.

Переказний вексель (тратта) є наказом позичальнику випла-тити певну суму коштів пред'явнику векселя. Наказ цей виража-ється будь-якою формулою, яка містить наказ здійснити платіж в тексті векселя і звернена до особи, якій особа, що підписала век-сель, доручає здійснити платіж.

Виходячи із визначення простого і переказного векселів, пер-винними сторонами простого векселя виступають дві особи:

•              векселедавець — особа, що виписує вексель, яка одночасно є і платником за векселем;

•              ремітент — перший отримувач за векселем або перший век-селедержатель, перед яким платник приймає зобов'язання про платіж. У переказному векселі первісними учасниками є:

•              трасант (векселедавець) — особа, що виписує вексель;

•              трасат (платник), до якого трасант звертає свій наказ про платіж за векселем;

•              ремітент - - перший отримувач або перший векселедержа-тель, на користь якого виставляється вексель. Тобто, за переказ-ним векселем, на відміну від простого, платником є не векселеда-вець, а інша особа, яка повинна письмово підтвердити свою згоду здійснити платіж за векселем у визначений строк — ця спеціаль-на дія називається акцептом тратти.

Тому переказний вексель має форму наказу трасанта плат-нику (який після акцепту стає акцептантом) здійснити платіж за векселем.

Всіх учасників векселя пов'язують визначені правовідносини, предметом яких є, в кінцевому результаті, сплата вексельної суми.

Трасант, підписуючи вексель і видаючи його ремітенту, приймає на себе перед ремітентом, а також і перед наступним дер