Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків : Банківські операції : Бібліотека для студентів

5.4. Резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Для підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків НБУ встановив Порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями коме-рційних банків і затвердив його постановою Правління НБУ від 27.03.98 № 122 та вніс зміни і доповнення до цього Порядку по-становою Правління НБУ від 16.12.98 № 520.

Відповідно до цього Положення комерційні банки форму-ють резерв для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті їх кредитної діяльності. Резерви форму-ються для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи депозити, кре-дити іншим банкам, суб’єктам господарювання (овердрафт,

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), гарантії та поручительства. Резерв використовується на по-криття безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок кре-дитної діяльності банку.

3 метою нарахування резерву комерційний банк здійснює кла-сифікацію наданих кредитів і депозитів та оцінку кредитних ри-зиків.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспек-тив його розвитку кредити слід відносити до таких категорій:

клас A — фінансова діяльність дуже добра й дає змогу пога-шати основну суму кредиту та проценти за ним у встановлені строки;

клас Б фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

клас В — фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;

клас Г фінансова діяльність погана й спостерігається її чіт-ка циклічність протягом коротких періодів часу;

клас Д — фінансова діяльність свідчить про збитки і очевид-но, що ні основна сума кредиту, ні проценти за ним не можуть бути сплачені.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за осно-вним боргом та процентів за ним є:

^добрим, якщо заборгованість за кредитом і процентами сплачується у встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один раз на строк не більше 90 днів;

^слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами становлять не більше 90 днів чи заборгованість за кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо проценти сплачуються;

^недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим кредитом перевищує 90 днів і проценти не спла-чуються.

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кож-ним позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і застави.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель бан-ків класифікується за такими групами (табл. 3).

96            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Таблиця 3

КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

 

Клас позичальника               Погашення заборгованості

 

                добре      слабке     недостатнє

A             Стандартний          Під контролем      Субстандартні

Б             Під контролем      Субстандартний    Сумнівний

В             Субстандартний    Сумнівний             Безнадійний

Г             Сумнівний             Безнадійний           Безнадійний

д              Безнадійний           Безнадійний           Безнадійний

У розрахунок розміру резерву вартість заставного майна

(майнових прав) позичальника (за винятком державних цінних

паперів) включається у розмірі не більше 50 % вартості, визна-

ченої договором застави. Враховуючи кон'юнктуру ринку, ко-

мерційний банк зобов'язаний один раз на рік, a у разі пролон-

гації кредитного договору  під час кожної пролонгації

проводити перегляд вартості заставного майна, визначеної до-говором застави.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у повному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют.

Таблиця 4

ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ РЕЗЕРВУ ВІД ГРУПИ КРЕДИТІВ

 

Групи кредитів     Рівень резерву (ступінь ризику), %

Стандартні             2

Під контролем      5

Субстандартні       20

Сумнівні                50

Безнадійні              100

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Комерційний банк формує резерв під стандартну й нестандартну заборгованість у повному обсязі щоквартально. Якщо банк має філії, резерв формується оьфемо головним банком, окремо підвідомчими установами. Резерв під стандартну заборгованість за ьфедитами облі-ковується на балансі головного банку Резерв під нестандартну забор-гованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

\ Визначення окремих термінів до розділу 5

Відстрочення погашення кредиту — продовження кінцевого строку по-гашення кредиту, встановленого кредитним договором.

Довгострокове кредитування — надання банками на тривалий строк (понад рік) позичок підприємствам, об'єднанням, організаці-ям та приватним особам на відновлення, розширення та створення основних фондів (основного капіталу).

Застава — актив, що його позичальник (клієнт банку) пропонує як за-безпечення виплати своїх боргів.

Іпотечний кредит — особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів фізичним особам — резидентам України під заставу нерухомого майна.

Короткостроковий кредит — кредит з початковим строком погашення до одного року.

Кредит — позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається позичальнику в тимчасове користування на умовах забезпе-ченості, повернення, строковості та платності.

Кредитна лінія — згода банку надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлену суму за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних пере-говорів.

Кредитний договір — договір між банком та позичальником, який ви-значає розмір і умови надання кредиту, права та обов’язки суб'єктів кредитних відносин, а також відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

98            B. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Кредитний рахунок — рахунок, за яким обліковується залишок забор-гованості за наданим кредитом.

Кредитний ризик — ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків за користування кредитом, які належать до сплати, у терміни, визначені кредитним договором.

Кредитні відносини — стосунки, які виникають між банком та позича-льником у процесі здійснення кредитних операцій.

Кредитні операції — вид активних операцій, пов’язаних з наданням клі-єнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зо-бов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, ава-лів, розміщення депозитів, проведення факторингових опе-рацій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі враху-вання векселів, у формі операцій репо.

Кредитоспроможність — наявність у позичальника передумов для одержання кредиту та здатність здійснювати розрахунки за своїми борговими зобов’язаннями в повному обсязі та в строки, визначені кредитним договором.

Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається банком клієнту понад його залишок на поточному рахунку в банку шляхом дебетування його поточного рахунка в межах сум, що визна-чаються відповідними розрахунками за методикою, встанов-леноюбанком.

Овернайт — надані та отримані кредити і депозити строком не більше ніж на один операційний день без урахування неробочих днів банку.

Позичальник — суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах, передбачених креди-тним договором.

Порука — вид забезпечення зобов’язань, при якому поручитель зо-бов’язується перед кредитором іншої особи солідарно відпо-відати (якщо інше не передбачено договором поруки) за ви-конання нею свого зобов’язання в повному обсязі або в частині.

Споживчий кредит — кредит, який надається фізичним особам — ре-зидентам України на придбання споживчих товарів та послуг.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    99