Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Етапи кредитного процесу : Банківські операції : Бібліотека для студентів

5.2. Етапи кредитного процесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Процес кредитування розподіляється на чотири ета-пи, кожний з яких вносить свій внесок у якісні характеристики позички і визначає ступінь її надійності й прибутковості для банку.

Загальне керівництво за дотриманням правил оформлення, на-дання та своєчасного погашення кредиту покладається на керів-ника та головного бухгалтера установи банку.

/. Розгляд заяеи на отримання кредиту.

При зверненні за отриманням кредиту клієнт повинен подати в банк:

•              офіційну заяву на одержання кредиту;

•              короткий опис поданого кредитування проекту;

•              короткий опис підприємства-позичальника.

Основним завданням кредитного працівника на етапі розгляду заяви є професійна оцінка сильних і слабких сторін поданого для кредитування проекту чи господарської операції і визначення мі-ри ризику банку. Якщо в ході розгляду заяви не будуть отримані відповіді на ключові питання, пов'язані з видачею кредиту, її не-обхідно безумовно відхилити навіть при наявності солідного за-безпечення.

Після ознайомлення з документами працівник банку прово-дить особисту бесіду з майбутнім позичальником-власником чи уповноваженим представником керівництва підприємства. У ході бесіди необхідно сконцентрувати увагу на п'яти групах ключо-вих запитань, які становлять найбільший інтерес банку:

а) загальні відомості про клієнта (форма власності та організа-ційна побудова підприємства, основна продукція, досвід і квалі-фікація керівників, обсяги реалізації, основні споживачі, канали збуту, рівень доходності господарської діяльності);

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

б)            запитання стосовно позички (яку суму фірма планує отри-

мати у позику, на що і як буде витрачена ця сума, чи правильно

складено прогноз фінансових потреб; чи враховано термін служ-

би активів, що фінансуються за рахунок позики);

в)            запитання, пов'язанні з погашенням кредиту (як клієнт планує

погашати кредит, скільки коштів отримає позичальник у процесі

операційного циклу, чи має клієнт спеціальне джерело погашення

кредиту, чи є у клієнта гаранти і який їх фінансовий стан);

г)             запитання стосовно забезпечення позички (яке забезпечення

може бути передано у заставу, хто є власником забезпечення, де

воно зберігається, чи знаходиться забезпечення під повним конт-

ролем позичальника, як була зроблена оцінка майна, що пропо-

нується як забезпечення, які витрати на зберігання забезпечення);

д)            запитання стосовно зв'язків клієнта з іншими банками (у

якому банку клієнт має рахунок, у яких банках клієнт має валют-

ні рахунки, чи має клієнт непогашені позички і які вони за харак-

тером).

Якщо кредитний працівник вирішив продовжити роботу з клі-єнтом, він складає в письмовій формі свої висновки, пропозиції і пропонує клієнту подати всі необхідні документи ЗГІДНО 3 ниж-ченаведеним переліком:

•              нотаріально засвідчені копії статуту та установчого догово-ру позичальника чи положення про госпорган разом з установ-чими документами і належним чином оформленим дорученням вищої установи на право укладати кредитні угоди від імені юри-дичної особи (для філій і відділень підприємств, які не є юридич-ними особами),

•              техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту,

•              розрахунок строку окупності та рентабельності об'єкта кре-дитування;

•              графік надходжень та платежів підприємства-позичальника на весь термін користування кредитом;

•              нотаріально завірені копії контрактів (при одержанні креди-ту під закупівлю товарно-матеріальних цінностей);

•              копії документів для підтвердження угод, що кредитуються;

•              відомості про кредити, що отримані в інших банках;

•              нотаріально завірена картка із зразками підписів керівника й головного бухгалтера та відтиском печатки госпоргану, що отри-мує кредит;

85            В. I. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

•              завірені податковою інспекцією фінансові звіти, які вклю-чають баланс позичальника і рахунок прибутків та збитків. Для підприємств, які існують більш трьох років, фінансові звіти по-даються за останні три роки плюс фінансовий звіт на останню звітну дату. Якщо підприємство існує менш як три роки, кіль-кість звітів узгоджується з кредитним працівником банку;

•              бізнес-план (для підприємств, які розпочинають свою діяль-ність). Вони обов'язково повинні включати такі розділи, як опис про-дуктів (послуг), галузевий і ринковий прогнози, плани маркетингу;

•              матеріали й документи за запропонованим позичальником видом забезпечення кредиту.

Банк може вимагати іншу документацію й матеріали для оцін-ки обґрунтованості потреби в позичці, фінансового стану й кре-дитоспроможності потенційного позичальника.

Наведені вище документи використовуються як необхідна складова частина інформації для аналізу на другому етапі видачі

2. Виечення кредитоспроможності, фінансоеого стану клі-єнта та оцінкаризику за позичкою.

Аналіз кредитоспроможності, фінансового стану клієнта й оцінка ризику за позичкою базуються на використанні таких джерел інформації:

 

матеріали, отримані безпосередньо від клієнта;

 

матеріали про клієнта, які знаходяться в архівах і базах да-них банку (якщо клієнт має кредитну «історію«);

—            необхідні відомості можуть бути отримані від зовнішнього оточення клієнта (постачальники, кредитори, покупці продукції, обслуговуючі банки, податкова служба та ін.);

—            звіти та інші матеріали державних і приватних установ (га-лузеві аналітичні дослідження, статистична інформація, довідни-ки з інвестицій та ін.).

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану потенційного позичальника є його бухгалтерські звіти.

У результаті розгляду звітів визначаються кількісні парамет-ри, що характеризують господарську діяльність позичальника:

•              ліквідність;

•              економічну та фінансову стабільність;

•              прибутковість (рентабельність);

•              перспективи грошових потоків.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Перші три параметри характеризуються системою фінансових коефіцієнтів — коефіцієнти ліквідності, покриття, забезпечення власними коштами, дохід на капітал та інші.

Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності визначаєть-ся відношенням суми залишків за статтями грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми залишків з непо-гашених кредитів та поточної кредиторської заборгованості. Він характеризує, наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами, тобто здатність позичальника швидко роз-рахуватись за своїми зобов'язаннями.

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням загальної суми поточних активів до загальної суми фінансових і поточних зобов'язань. Бажано, щоб цей коефіцієнт перевищував одиницю. Таким чином визначають, чи вистачить у підприємства всіх обігових засобів для повної ліквідації своїх боргових зо-бов'язань.

Коефіцієнт платоспроможності визначається відношенням суми поточних активів до суми поточних зобов'язань. Це дає можливість визначити спроможність підприємства щодо пога-шення ним своїх короткострокових зобов'язань.

Різниця між сумами поточних активів і поточних зобов'язань визначає величину оборотного (робочого) капіталу. Цей показ-ник свідчить про те, наскільки господарська діяльність підприєм-ства забезпечена власними фінансовими ресурсами.

Падіння коефіцієнтів ліквідності в порівнянні з попередньою звітною датою свідчить про погіршення фінансового стану під-приємства.

До показників економічної стабільності відносяться обіговість запасів, обіговість дебіторської заборгованості, обіговість креди-торської заборгованості та інші.

Обіговість запасів визначається відношенням суми середніх залишків запасів до виручки від одноденної реалізації продукції. Цей коефіцієнт відображає забезпеченість виробничого циклу необхідними обіговими коштами.

Обіговість дебіторської заборгованості обчислюється від-ношенням суми середніх залишків дебіторської заборгованості до виручки від одноденної реалізації. Це співвідношення свідчить про швидкість вивільнення коштів із дебіторської заборгованості.

88            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Обіговість кредиторської заборгованості визначається від-ношенням суми середніх залишків кредиторської заборгованості до одноденних витрат на придбання запасів. Показник відобра-жає швидкість погашення кредиторської заборгованості.

He менш важливими в аналізі є коефіцієнти фінансової стабі-льності та фінансової незалежності (автономії), коефіцієнт мане-вреності власних коштів.

Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношен-ням суми власних коштів до позикових. При одержанні високого коефіцієнта (більше одиниці) не варто на цьому заспокоюватись і припиняти аналіз. Високий коефіцієнт фінансової стабільності сам собою не є ознакою цілковитого благополуччя.

Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється відно-шенням суми власних коштів до валюти балансу.

Зворотним до коефіцієнту стабільності є коефіцієнт співвід-ношення залучених і власних коштів, який характеризує роз-мір залучених коштів на одну гривню власних коштів.

Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує сту-пінь мобільності використання власних коштів.

Важливим показником, що характеризує ефективність діяль-ності підприємства, є рентабельність виробництва.

Рентабельність визначається як співвідношення прибутку до обсягу реалізації або іншого кількісного показника.

Під час проведення експертизи кредитного проекту та здійс-нення аналізу фінансового стану клієнта кредитний працівник повинен звернути увагу на необхідність спрямування на здійс-нення кредитного проекту власних коштів позичальника.

Необхідно надавати перевагу кредитним проектам, на здійснен-ня яких позичальник спрямовує не менше 30 % власних коштів, тобто співвідношення банківського кредиту та власних коштів по-зичальника у вартості кредитного проекту складає 70 % на 30 %.

За результатами проведення аналізу ухвалюється рішення сто-совно кредитоспроможності та фінансового стану позичальника,

У процесі розробки умов кредитної угоди співробітник банку визначає основні характеристики позички: вид кредиту, суму кредиту, термін кредиту, спосіб погашення, забезпечення, ціну кредиту, інші умови.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    89

Основним видом плати за користування банківським креди-том є процент. Поряд з процентом банки можуть установлювати комісію, що застосовується як додатковий елемент ціни банків-ського кредитування.

Фактори, що впливають на ціну банківського кредиту:

а)             облікова ставка НБУ;

б)            строк і розмір позики;

в)            вартість ресурсів і цілі доходної політики банку;

г)             ризик;

д)            характер відносин між банком і клієнтом;

е)             попит на банківські позики;

є) мета кредиту та рентабельність проекту;

є) процентні ставки інших банків в регіоні;

з) витрати на управління кредитом.

Після того, як чітко визначені характеристики позички, а та-кож умови угоди, за якими можливий компроміс і обов'язкові умови угоди, без виконання яких кредит не може бути наданий, проводяться остаточні переговори з позичальником.

Якщо з клієнтом досягнуто взаєморозуміння, узгоджені спірні питання і позичальником виконані всі вимоги банку щодо офор-млення необхідної документації, складається текст кредитної угоди.

Після підписання кредитної угоди працівник кредитного від-ділу оформляє документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового рахунку та видачі кредиту. Ці документи повинні містити дозвільні підписи керівника банку або уповноважених ним для виконання зазначених операцій посадових осіб.

Оформлені згідно з банківськими вимогами документи пере-даються в обліково-операційний відділ для виконання.

4. Контроль за еиконанням умое угоди погашення кредиту.

Для ефективного контролю за виконанням кредитної угоди кредитний працівник повинен оформити кредитну «справу» по-зичальника в розрізі конкретної позички. Документи в кредитній «справі» повинні бути згруповані за такими розділами: документи з позички;

фінансова і економічна інформація про позичальника; запити і звіти про кредитоспроможність; матеріали щодо забезпечення позички; листування і пам'ятні записки.

90            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Кредитна «справа» після закінчення роботи з позичкою зда-ється у кредитний архів банку.

Працівник кредитного відділу банку на основі записів прово-дить контроль за своєчасністю та повнотою надходження коштів в рахунок погашення боргу за кредитом та процентами за корис-тування кредитом.

Якщо в процесі кредитування змінились умови здійснення кредитованого проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, банк може задовольнити цю потребу на умовах укладан-ня додаткової кредитної угоди.

У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зо-бов'язань позичальника за кредитним договором у встановлено-му чинним законодавством порядку.

У разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень сторони можуть подовжувати строк дії кредитного договору (пролонгація). При прийнятті рішення щодо пролонгу-вання кредиту складається додаткова угода між банком та пози-чальником, яка є невід'ємною частиною кредитної угоди.

При настанні строку погашення кредиту й відсутності у клієн-та достатньої суми коштів для його погашення банк починає про-водити роботу з проблемними кредитами. У день визначеного строку погашення частина непогашеної або непогашена забор-гованість за позичкою переноситься на рахунок прострочених позик.

Труднощі з погашенням позичок можуть виникати з різних причин. Найбільш поширеними з них є: помилки самого банку при розгляді кредитної заявки, при розробці умов кредитної уго-ди; нерентабельна робота клієнта, що отримав позичку; фактори, непідконтрольні банку, або форс-мажорні обставини.

Існує багато сигналів, що свідчать про погіршення фінансово-го стану позичальника, які працівник банку повинен вміти розпі-знавати. Для цього використовуються аналіз фінансової звітності, особисті контакти з позичальником, повідомлення від третіх осіб.

Якщо банк виявляє проблемну позичку, він негайно повинен вжити заходів для забезпечення повного та своєчасного її повер-нення. Найдоцільнішим кроком буде розробка разом з позичаль-ником заходів щодо покращання фінансового стану підприємст-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ва. Якщо цей спосіб не дасть результатів, банк повинен забезпе-чити свої інтереси шляхом реалізації забезпечення, висунути претензії до гаранта і т. ін. Крайній захід — це порушення питан-ня про оголошення позичальника банкрутом.