Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Класифікація банківських кредитів : Банківські операції : Бібліотека для студентів

5.1. Класифікація банківських кредитів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Кредити, які надаються банками, можна класифіку-вати за різними ознаками.

За строками використання банківські кредити по-діляються на:

•              короткострокові (до 1 року);

•              середньострокові (до 3 років);

•              довгострокові (понад 3 роки).

80            В. I. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Кожному з цих видів банківського кредиту притаманні конк-ретні ознаки, організаційні способи надання позик та їх погашення. За забезпеченням виділяють такі види банківського кредиту:

♦              забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами); вартість застави зазвичай перевищує суму кредиту;

♦              гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

♦              з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхо-вої організації);

♦              незабезпечені (бланкові кредити).

За ступенем ризику банківські позики поділяються на: стан-дартні кредити та кредити з підвищеним ризиком.

Відповідно до Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кре-дитними операціями банків» банківські позики поділяють на п'ять груп: стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні.

Стандартні позики характеризуються мінімальним ступенем ризику (2 %), що відповідає умовам стабільного фінансового ста-ну позичальника. Для позик під контролем ступінь ризику дорів-нює 5 %. Робота з цими позиками не створює проблем для фінан-сової діяльності комерційних банків. Субстандартні позики — це позики з підвищеним ризиком (ступінь ризику — 20 %). Фінан-совий стан позичальника на момент оцінки при такому виді бан-ківського кредиту викликає серйозні побоювання.

Сумнівними є кредити, повернення яких викликає сумнів у банку. Для сумнівних позик характерний ступінь ризику в 50 %. До цих позик відносять пролонговані й прострочені кредити. Пролонгація означає продовження терміну погашення позики пі-сля настання договірних строків погашення позики після настан-ня договірних строків погашення через фінансову неспромож-ність позичальника.

Безнадійні (до погашення) є позики, які не можуть бути пове-рнені і збереження яких на балансі банку як активу не має сенсу (ступінь ризику — 100 %). Безнадійні позики списуються у вста-новленому порядку. У банківській практиці сумнівні, незабезпе-чені та безнадійні позики відносять до категорії проблемних кре-дитів.

За методами надання виділяють такі види банківських кре-дитів:

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

•              у разовому порядку;

•              відповідно до відкритої кредитної лінії;

•              гарантовані (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою).

У сучасних умовах комерційні банки пропонують клієнтам рі-зноманітні схеми кредитування (надання позик).

У світовій банківській практиці найпоширенішими схемами надання позик є кредитна лінія, револьверний (автоматично по-новлюваний) кредит, овердрафт.

Кредитна лінія — це оформлена договором згода банку нада-вати позичальникові кредити протягом певного часу до певної заздалегідь визначеної максимальної величини -- ліміту креди-тування. Кредитна лінія — це перспективний вид банківської по-зики. Протягом дії кредитної лінії клієнт може у будь-який мо-мент отримати позику без оформлення кредитних документів. Позики надаються в межах попередньо встановленого ліміту кредитування. Розмір заборгованості може коливатися залежно від зміни реальних потреб клієнта, але сукупний залишок за кре-дитною лінією не повинен перевищувати встановленого ліміту.

Револьверний кредит — це позика, що надається банком клі-єнту в межах встановленого ліміту заборгованості, який викорис-товується повністю або частинами і відновлюється в міру пога-шення раніше виданого кредиту. Револьверний кредит - це багаторазово поновлюваний кредит. Постійне відновлення пози-ки в умовах тривалих відносин банку й клієнта - - характерна особливість револьверного кредиту. Протягом періоду дії рево-льверного кредиту клієнт неодноразово позичає і повертає борг. Револьверний кредит часто надається на умовах бланкової по-зики.

До категорії револьверних кредитів, як правило, включаються позики, що надаються фізичним особам за кредитними картками.

Овердрафт (англ. overdraft -- перевищення кредиту) є спе-цифічним різновидом контокорентного кредиту; це сума, в межах якої банк кредитує власника поточного рахунку. При овердрафті банк у межах узгодженого ліміту проводить платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку. У результаті на рахунку позичальника виникає дебетове сальдо, яке й виражає суму його заборгованості перед банком. Із від'ємного залишку на рахунку банк стягує відсоток, як за зви-

82            В. I. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

чайний кредит. Правом на отримання овердрафтного кредиту ко-ристуються особливо надійні клієнти банку. Овердрафт, як пра-вило, використовується в сучасній західній банківській практиці для користування приватними особами на поточні потреби.

У вітчизняних банках майже абсолютно переважають однора-зові кредити, які надаються з простих позичкових рахунків для обслуговування конкретних комерційних операцій.

За методами погашення банківські кредити поділяються на такі, що погашаються:

—            водночас;

—            у розстрочку;

—            достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичаль-ника);

—            з регресією платежів;

—            після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

Ту банківську позику, яка погашається водночас, часто нази-

вають прямою; вся основна заборгованість за цією позикою має бути погашена на одну кінцеву дату. Відсотки ж можуть сплачу-ватися через певні проміжки часу або по закінченні строку пози-ки. Позички в розстрочку передбачають періодичне погашення основної суми заборгованості, як правило, рівними частинами. У цьому випадку погашення позики не таке обтяжливе для позича-льника, як при погашенні водночас.

За формою залучення (організації) банківський кредит поді-ляється на:

•              двосторонній (комерційний банк-позичальник);

•              консорціумний;

•              багатосторонній (паралельний).

Банківський консорціум — тимчасове добровільне об'єднання комерційних банків для розв'язання конкретних господарських завдань. Банки — учасники консорціуму зберігають свою госпо-дарську самостійність і можуть брати участь у діяльності інших об'єднань.

Банківський консорціум створюється з метою акумуляції кре-дитних ресурсів як у національній, так і в іноземній валюті для здійснення кредитування господарських програм із значними об-сягами фінансування, зменшення кредитних ризиків, дотримання нормативного показника максимального розміру ризику на одно-го позичальника. Консорціумний кредит може надаватися банка-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ми різних країн для кредитування зовнішньоекономічної діяль-ності.

При паралельному кредитуванні в угоді беруть участь два або більше банків, які самостійно ведуть переговори з позичальни-ком. Банки-кредитори узгоджують між собою умови кредитуван-ня, щоб у підсумку укласти кредитний договір із загальними для всіх учасників умовами. Кожний банк самостійно надає позича-льникові визначену частку кредиту, дотримуючись загальних, уз-годжених з іншими банками-кредиторами, умов кредит’вання.

На основі багатосторонніх банківських кредитів зявляється можливість здійснювати великі довгострокові кредитні проекти для задоволення, насамперед, потреб інвестиційної сфери.

При класифікації банківських кредитів використовуються й інші критерії виділення тих чи інших видів позик. Це джерела за-лучення (внутрішні позики, в межах своєї країни; зовнішні, тобто міжнародні позики); економічне призначення (зв’язані позички і незв’язані позички, в яких не зазначається об’єкт кредитування); вид відсоткової ставки (позички з фіксованою ставкою; позички з «плаваючою» ставкою; позички із змішаною ставкою) тощо.

Можна відокремити наступні види економічних відносин, пов’язаних із кредитом, якщо кредитором є комерційний банк:

1.             Кредитні відносини між банком, з одного боку, та підпри-ємствами, господарськими організаціями i товариствами — з ін-шого. Саме такі відносини найкраще відповідають умовам розви-нутих товарно-грошових відносин, що мають місце у ринковій економіці, і є найпоширенішими.

2.             Кредитні відносини між банками та державою. У даний час комерційні банки беруть непряму участь у кредитуванні держави, купуючи облігації державних позик у її генерального агента -Національного банку України, тобто шляхом інвестування капі-талу в державні цінні папери.

3.             Кредитні відносини між банком та населенням для при-дбання фізичними особами споживчих товарів тривалого корис-тування та послуг.

4.             Мiжбанкiвськi кредитні відносини. Зазвичай цей вид креди-тних відносин використовується банками для підтримання необ-хідних нормативів та показників банківської діяльності, а також негайного виконання своїх зобов’язань перед іншими кредито-рами.

84            В. I. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

При проведенні кредитних операцій банк самостійно визначає порядок установлення рівня процентних ставок за кредитами, які надаються клієнтам банку залежно від кредитного ризику, строку користування кредитом, облікової ставки, виду забезпечення та інших факторів.