КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Згідно з Положенням Національного банку України «Про кредитування», затвердженим постановою Прав-ління НБУ від 28.09.95 р. №246, кредит — позиковий капітал банку у грошовій формі, переданий у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, тер-міновості, платності й цільового характеру використання.

Принцип забезпеченості надання кредиту означає на-явність у банку права для захисту власних інтересів, не-допущення збитків від можливого неповернення боргу позичальником через його неплатоспроможність. Прин-цип тимчасового користування, повернення та строково-сті має на увазі те, що кредит повинен бути повернутий банку позичальником не пізніше обумовленого при на-данні позики терміну. Принцип платності за кредит пе-редбачає право банку справляти плату у вигляді процента за користування позикою, котра, власне, є основним джерелом традиційних доходів комерційного банку й складає зміст банківського бізнесу Принцип цільового використання ьфедиту визначає вкладення позичкових коштів у коньфетні цiлi діяльності позичальника.