Завдання для самоконтролю до розділу 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

1.             Які банківські рахунки відкриваються підприємствами в Україні?

2.             Які документи необхідно подати до банку юридичній особі для відкриття рахунка в національній валюті?

3.             Які форми розрахункових документів використовуються для здійснення безготівкових розрахункових операцій?

4.             Що таке платіжна вимога-доручення?

5.             Які види акредитивів може відкривати банк-емітент?

6.             За якими документами приймається готівка прибутковою касою банку?

7.             У яких випадках здійснюється підкріплення операційної каси банку?

8.             Яким чином установа банку може підкріпити операційну касу?

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

1. Документи, що надійшли в банк після операційного часу зг штампом «вечірня» повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку:

а)             у цей же робочий день;

б)            протягом 3 днів;

в)            протягом 7 днів;

г не пізніше наступного робочого дня.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    77

2.             Документи, що надійшли е банк протягом визначеного

часу, :овинні бути відбиті на рахунках бухгалтерського

а)             не пізніше наступного робочого дня;

б)            у цей же робочий день;

в)            протягом звітного місяця;

г протягом звітного кварталу.

3.             Який з документгв не може служити тдставою для при-

йому готівки від клієнтів у касу комерційного банку:

а)             оголошення на внесок готівки;

б)            прибутковий касовий ордер;

в)            заява власника коштів;

г)             повідомлення розрахункової книжки для платежів за ко-

мунальні послуги?

4.             Який вид каси не вгдноситься до кас комерцгйного банку:

а)             прибуткова;

б)            каса перерахування;

в)            операційна;

г оборотна?

5.             Як документально повинна бути оформлена одночасна

здача клгєнтом готгвки в касу банку й одержання таког ж

суми грошей на заробгтну плату:

а)             оголошенням на внесок готівки;

б)            прибутковим касовим ордером;

в фошовим чеком клієнта;

г)             одночасно оголошенням на внесок готівки і грошовим че-

ком клієнта?

6.             Уякому еипадку банк не прийме платіжне доручення клі-

єнта для розрахунку за матеріали на суму 20 тис. гривень:

а)             при попередній оплаті;

б)            при наявності коштів на рахунку в суму 35 тис. грн;

в)            при наявності коштів на рахунку в суму 19 тис. грн

г при платежі за отримані матеріали?

7.             Указати кглькгсть чекгв, за якими можна одержати го-

тівкові кошти протягом одного дня:

а)             1;

б)            2;

в)            3;

г)             необмежено.

78            B. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

8.             Указати кількість внесків клієнтами готівки в банк про-

тягом одного дня:

а)             необмежено;

б)            2 рази;

в)            1 раз;

г)             3 рази.

9.             Укажгть граничний термгн дії чека, виписаного з розра-

х)нковог чековог книжки:

а)             десять днів із дня виписки;

б)            т’идцять днів, не вважаючи дня виписки;

в)            пять днів, не вважаючи дня виписки;

г десять днів, не вважаючи дня виписки.

10.           Який з документів не може служити підставою для

п)ийому готівки від клієнтів у касу комерційного банку:

а)             оголошення на внесок готівкою;

б)            прибутковий касовий ордер;

в)            наьсладна до інкасаторської сумки;

г заява на відкриття рахунка?

11.           У:ажіть причини зменшуваного попиту на банківські по-

а)             клієнти не знають про новий вид банківських послуг,

б)            пропонована банком послуга випереджає вимоги клієнтів;

в)            насичення ринку даним видом послуг;

г баланс між попитом та пропозицією банківських послуг.

12.           Кожному з наведенш нижче положень, відзначених ци-

фрами, знайдіть відповідне наведене під буквою поняття:

A.            Вексель.

Б. Чек.

B.            Кредитна картка.

а)             боргове зобов’язання, що дає право власнику вимагати від

боржника зазначену в ньому суму;

б)            іменний документ, що дає можливість оплачувати покуп-

ки з використанням ЕОМ;

в)            наказ власника поточного рахунка банку про виплату су-

ми іншій особі.