Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Касові операції банків : Банківські операції : Бібліотека для студентів

4.3. Касові операції банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Касове обслуговування — це сукупність банківсь-ких операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зара-хування їх на відповідні банківські рахунки та видачі з клієнт-ських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законо-давством.

Касові операції виконуються відповідно до інструкції з органі-зації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвер-дженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 № 129.

Для проведення касових операцій у банку створюється струк-турний підрозділ — касовий апарат.

Операційна каса — це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів. Опера-ційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибуткову, видаткову, вечірню, касу перерахунку. Як правило, основний об-сяг готівки в системі комерційних банків проходить через прибу-тково-видаткові каси.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні усі підприємства незалежно від форм власності зо-бов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Разом з тим для забезпечення поточних потреб у готівкових коштах підпри-ємства можуть тримати певну суму готівкових грошей у власній касі в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Ліміт каси встановлюється для кожного підприємства комер-ційними банками за місцем відкриття поточного рахунка щорічно протягом першого кварталу кожного року з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від банку, розміру касових оборотів, порядку здавання виручки в банк тощо.

Готівка приймається прибутковими касами за такими докуме-нтами: оголошення на внесення готівки, повідомлення, прибут-кові касові ордери.

За оголошенням на внесення готівки приймаються гроші від суб'єктів господарської діяльності для зарахування внесених сум на їхній поточний рахунок, а також від громадян до вкладів (про що робиться запис у вкладній книжці). Платежі від населення приймаються за повідомленням. Усі інші надходження, в тому числі й від працівників банку, оформлюються прибутковими ка-совими ордерами з видачею підписаних касиром копій прибутко-вих ордерів з відбитком їх печатки.

Найбільша сума готівки проходить через касу банку за оголо-шенням на внесення готівки. По суті, даний прибутковий доку-мент складається з трьох окремих документів, а саме: оголошен-ня, квитанції і ордера.

Уся готівка, що надійшла до закінчення операційного дня, оприбутковується до операційної каси і зараховується на відпові-дні поточні рахунки контрагентів або синтетичні балансові раху-нки за балансом комерційного банку у той самий робочий день.

Вечірні каси створюються для поліпшення обслуговування клієнтів і з метою залучення готівкових коштів.

Вони здійснюють приймання грошей від підприємств, уста-нов, організацій і населення після закінчення операційного дня. Жодних видаткових операцій (за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами) працівники вечірніх кас не проводять. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані на рахунки клієнтів наступного дня.

74            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Основним документом при здійсненні видаткових операцій готівки є грошовий чек встановленої форми. У внутрішньобан-ківських операціях використовується видатковий касовий ордер. Цей документ також заповнюється індивідуальними позичальни-ками, що одержують позики в банках, вкладниками і пенсіоне-рами.

Установи комерційних банків задовольняють потреби клієнтів у готівці насамперед за рахунок грошей, що надійшли в їхні каси від клієнтів, які здають готівку в банки. Проте готівки інколи надходить недостатньо для забезпечення поточних виплат, що спричинюється нерівномірністю надходжень і видач готівки по окремих банках та нерівномірністю розподілу клієнтури між бан-ками. Тому установи банків заздалегідь визначають свої потреби в підкріпленні операційної каси, виходячи з прогнозних розраху-нків готівкових надходжень та виплат. За два-три дні до настання дати, коли можливі видатки готівки перевищать надходження, установа банку подає регіональній установі НБУ заявку на під-кріплення каси. Установи комерційних банків також повідомля-ють регіональні установи НБУ про продаж їм надлишків готівки зі своїх операційних кас. Ця інформація дає можливість устано-вам НБУ своєчасно відрегулювати свої оборотні каси для задово-лення заявок установ комерційних банків для підкріплення опе-раційних кас.

Шдкріплення операційних кас банків здійснюється з оборот-них кас регіональних установ НБУ за платіжними дорученнями, поданими їм установами банків. Указана в дорученні сума готівки списується з коррахунку установи комерційного банку і видається їй в той самий день. Доставку одержаної готівки установи банків здійснюють власними засобами або через інкасаторів НБУ.

Установа банку може підкріпити операційну касу шляхом ку-півлі готівки в іншій установі того самого чи іншого банку. Ви-дача готівки з операційної каси банку-продавця здійснюється пі-сля перерахування на її коррахунок відповідної суми грошей з рахунку грошей з коррахунку банку — покупця готівки. Про таке підкріплення своєї операційної каси банк повинен повідомити відповідну установу НБУ.

Операції з приймання та видачі готівки можуть здійснюватися за допомогою банківських ідентифікаційних карток та банківсь-ких автоматів.

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    75

Банкомат — це пристрій для автоматизованого обслуговуван-ня клієнтів. Банкомати включаються в систему автоматизації ба-нків і можуть виконувати такі операції:

•              інформувати клієнтів про стан їхніх рахунків;

•              видавати готівку з рахунків;

•              приймати готівку для розміщення на рахунках клієнтів;

•              приймати готівку для погашення позичок;

•              приймати доручення про переведення грошей з одного ра-хунку клієнта на інший тощо.

^J Визначення окремих термінів до розділу 4

Акредитив — це зобов’язання банку оплатити платіжну вимогу, яку він дає на прохання свого клієнта-платника його контрагенту-постачальнику (бенефіціару) за умови дотримання останнім передбачених в акредитиві умов поставки та платежу.

Касова готівка — готівкові гроші в касах, банкоматах та обмінних пунк-тах банків, філій, безбалансових установ.

Касові операції — операції, які здійснює банк, а саме: видача готівки, приймання її та обмін не придатних до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумні-вних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами.

Операційна каса — це приміщення банку (філії, відділення), у яких здій-снюються касові операції.

Платіжне доручення — це письмовий документ стандартної форми з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перераху-вання визначеної суми коштів з його рахунку на рахунок оде-ржувача.

Платіжна вимога-доручення — це комбінований документ, в якому передбачаються два види дій: 1) вимога продавця до по-купця оплатити надіслані йому комерційні документи на відвантажені товари; 2) доручення покупця (платника) своєму банку оплатити вказані документи і перерахувати кошти продавцю.

76            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

Реквізити документів — обов’язкові дані для документів, передбачені діючими правилами або законом, без яких вони не можуть бути підставою для здійснення операцій (найменування, да-та, сума і т.д.).

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпоряджен-ня власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емі-тенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю за-значену в чеку суму коштів.