Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.  Порядок відкриття, : Банківські операції : Бібліотека для студентів

4.1.  Порядок відкриття,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

переоформлення та закриття рахунків

Порядок проведення операцій на рахунках у націо-нальній та іноземній валюті регулюється чинним зако-нодавством України, нормативними актами Націона-льного банку України. Основні положення викладені в Інструкції «Про відкриття банками рахунків у націона-льній та іноземній валюті», що затверджена Постано-вою Правління НБУ від 18.12.98 № 537.

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів операцій банки відкривають своїм клієнтам кіль-ка видів рахунків у національній валюті: поточні, депо-зитні (вкладні), бюджетні.

Підприємство, одержавши згоду вибраного банку на розрахунково-касове обслуговування, подає йому такі документи для відкриття рахунку:

58            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

1)            заяву за встановленою формою, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства;

2)            засвідчену нотаріально копію свідоцтва про державну ре-єстрацію;

3)            засвідчену нотаріально копію зареєстрованого статуту;

4)            копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально;

5)            картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпо-рядження рахунком та підписання розрахункових документів, за-свідчену нотаріально;

6)            довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

7)            копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних ви-падків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку

Якщо підприємства зареєстровані як господарські товариства, колективні підприємства, громадські об’єднання, то вони зо-бов’язані подати банку також нотаріально засвідчену копію уста-новчого договору чи копію протоколу загальних зборів заснов-ників.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє ім’я, для чого подають банкам документ, що за-свідчує особу, а також той самий пакет документів, що подають юридичні особи, крім копій статуту та установчого договору.

Фізичні особи можуть відкрити в українських банках поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для збері-гання коштів і проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для об-ліку коштів, внесених на визначений строк та за встановлену плату. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, пере-раховані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи влас-ного поточного рахунка.

Для відкриття рахунка фізична особа подає до банку такі до-кументи:

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

1)            заяву на відкриття рахунка;

2)            документ, що посвідчує особу;

3)            договір на відкриття та обслуговування рахунка між уста-новою банку та громадянином;

4)            картку зі зразком підпису, який вчинюється у присутності працівника банку, що в