4.1.  Порядок відкриття,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

переоформлення та закриття рахунків

Порядок проведення операцій на рахунках у націо-нальній та іноземній валюті регулюється чинним зако-нодавством України, нормативними актами Націона-льного банку України. Основні положення викладені в Інструкції «Про відкриття банками рахунків у націона-льній та іноземній валюті», що затверджена Постано-вою Правління НБУ від 18.12.98 № 537.

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів операцій банки відкривають своїм клієнтам кіль-ка видів рахунків у національній валюті: поточні, депо-зитні (вкладні), бюджетні.

Підприємство, одержавши згоду вибраного банку на розрахунково-касове обслуговування, подає йому такі документи для відкриття рахунку:

58            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

1)            заяву за встановленою формою, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства;

2)            засвідчену нотаріально копію свідоцтва про державну ре-єстрацію;

3)            засвідчену нотаріально копію зареєстрованого статуту;

4)            копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально;

5)            картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпо-рядження рахунком та підписання розрахункових документів, за-свідчену нотаріально;

6)            довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

7)            копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних ви-падків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку

Якщо підприємства зареєстровані як господарські товариства, колективні підприємства, громадські об’єднання, то вони зо-бов’язані подати банку також нотаріально засвідчену копію уста-новчого договору чи копію протоколу загальних зборів заснов-ників.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє ім’я, для чого подають банкам документ, що за-свідчує особу, а також той самий пакет документів, що подають юридичні особи, крім копій статуту та установчого договору.

Фізичні особи можуть відкрити в українських банках поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для збері-гання коштів і проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для об-ліку коштів, внесених на визначений строк та за встановлену плату. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, пере-раховані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи влас-ного поточного рахунка.

Для відкриття рахунка фізична особа подає до банку такі до-кументи:

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

1)            заяву на відкриття рахунка;

2)            документ, що посвідчує особу;

3)            договір на відкриття та обслуговування рахунка між уста-новою банку та громадянином;

4)            картку зі зразком підпису, який вчинюється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

Уповноважені банки для формування кредитного потенціалу в іноземній валюті відкривають юридичним і фізичним особам (ре-зидентам і нерезидентам) поточні, розподільчі, кредитні, депози-тні (вкладні) банківські рахунки:

Поточний валютний рахунок призначений для розрахунків клієнтів банку в межах чинного законодавства у безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Підприємцям — фізичним особам-резидентам, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривають розподільчий і поточний рахунки за режимом, який призначений для юридичних осіб-резидентів.

Кредитні рахунки в інвалюті відкривають особам, що одер-жують кредит в іноземній валюті.

Депозитні валютні рахунки призначені для збереження кош-тів і одержання доходу.

На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів за-рахування можуть проводитися через розподільчі рахунки і без-посередньо.

Наприклад, через розподільчі рахунки зараховують:

•              готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноваже-ного банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповно-важеними на транспортних засобах, які надають послуги за ме-жами України, та зареєстровану митною службою при в’їзді в Україну;

•              готівка у формі митних платежів та інших зборів згідно з чинним законодавством України;

•              невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іно-земними платіжними документами, що раніше були отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження тощо;

•              готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;

50            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

♦              кошти за платіжними документами, що надіслані з-за кордо-ну на ім'я власника рахунку або ввезені на територію України і задекларовані;

♦              безготівкові кошти, що перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку за зовнішньоекономічними контрактами або ввезені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовні-шньоекономічними контрактами та інші безготівкові кошти.

Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:

♦              кошти, куплені за дорученням власника рахунку уповнова-женим банком відповідно до чинного законодавства України;

♦              суму поданого кредиту відповідно до кредитної угоди;

♦              кошти, перераховані з власного депозитного рахунку в упо-вноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

♦              суму процентів, нарахованих за залишком коштів на влас-ному поточному і депозитному рахунках;

♦              кошти, перераховані з власного поточного рахунку в іншо-му уповноваженому банку.

3 поточного інвалютного рахунку юридичних осіб-резиден-тів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі опе-рації:

^ виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на закордонні службові відрядження, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном;

^ виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезиден-там, які працюють в Україні за контрактом;

> виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чин-ним законодавством України;

^ перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - - юридичних осіб, за дорученням яких на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезидентові товарів, послуг;

^ перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними контрактами тощо.

Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті в упов-новажених банках України не відкривають, однак такі рахунки мають право відкривати їх представництва, які займаються під-приємницькою діяльністю на території України.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Для відкриття цього рахунку представництво юридичної осо-би-нерезидента подає до уповноваженого банку такі документи:

1)            заяву про відкриття рахунку від свого імені;

2)            копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповно-важених органах України, засвідчену нотаріально;

3)            копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-би-нерезидента, засвідчену нотаріально;

4)            копію легалізованого статуту (положення) юридичної особи, яка засновує представницгво в Україні, засвідчену нотаріально;

5)            копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерези-дента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;

6)            картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідче-ну нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті диплома-тичним, консульським, торговельним та іншим офіційним пред-ставництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:

1)            заяву про відкриття рахунку;

2)            копію посвідчення Міністерства закордонних справ

України про акредитацію посольства (представництва) на те-

риторії України, засвідчену нотаріально або органом, що видав

посвідчення;

3)            картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідче-

ну Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті предста-вництву іноземного банку до уповноваженого банку України по-дають такі документи:

1)            заяву представництва про відкриття рахунку;

2)            копію легалізованого Положення про представництво іно-земного банку, засвідчену нотаріально;

3)            копію легалізованої довіреності на виконання представни-цьких функцій, засвідчену нотаріально;

4)            картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвід-чену нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представ-ництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,

52            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

що займаються підприємницькою діяльністю, зараховуються кошти:

♦              у готівковій формі, що ввезені на територію України упов-новаженим представником юридичної особи-нерезидента і зареє-стровані митною службою при в'їзді в Україну;

♦              у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валю-ти за платіжними документами, що були раніше куплені в упов-новажених банках України, для оплати витрат на відрядження та обслуговування транспортних засобів;

♦              перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

♦              куплені на міжбанківському валютному ринку України вла-сником рахунку за рахунок власних коштів, що є на рахунку типу «П», відкритому в національній валюті України;

♦              перераховані в межах України відповідно до чинного зако-нодавства тощо.

За розпорядженням цих власників з поточного рахунку в інва-люті проводять такі видаткові операції:

♦              виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерези-дентам, що працюють в Україні за контрактом, для витрат на службові відрядження, експлуатаційні та представницькі витрати;

♦              перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нере-зидентів, інтереси яких представляють в Україні ці представнищва;

♦              перерахування коштів на рахунок юридичної особи-резиден-та або як благодійний внесок;

♦              перерахування залишків коштів при закритті поточного ра-хунку в одному банку і відкритті в іншому;

♦              перерахування в рахунок погашення кредиту і процентів за нього;

♦              продаж на міжбанківському валютному ринку України для перерахування на рахунок типу «П» у національній валюті;

♦              інші перерахування, що не суперечать чинному законодав-ству України.

Облік операцій за цими рахунками ведеться за загальними правилами.

Для відкриття поточного валютного рахунку нерезидентові-інвестору — юридичній особі до банку подають такі документи:

1)            заяву на відкриття рахунку;

2)            картку із зразками підписів осіб, уповноважених розпоря-джатися рахунком, засвідчену нотаріально;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

3)            копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого ор-гану влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;

4)            копію легалізованої довіреності на ім’я особи, яка має пра-во відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріа-льно. На поточний рахунок в іноземній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:

 

♦              перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну;

♦              доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України;

♦              повернуті в результаті припинення ним інвестиційної діяль-ності.

Списуються кошти з цього рахунку для таких операцій:

♦              інвестицій і реінвестицій в Україні;

♦              розрахунків з митними органами;

♦              перерахувань за кордон доходів від інвестицій;

♦              сплати послуг уповноваженому банкові, який обслуговує цей рахунок.

У разі, якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, в уповноважений банк подаються такі ж документи, що й юридич-ною особою, крім легалізованого витягу з відповідного реєстру, однак подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок фізичної особи-інвестора.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича коопе-рація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, за участю іноземних інвесторів без утворення юридичної особи в уповноваженому банку відкривається поточний рахунок у націо-нальній валюті України.

Відкривають цей рахунок на підставі таких документів:

1)            заяви про відкриття рахунка;

2)            копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;

3)            копії документа про державну реєстрацію такого договору (контракту), засвідченої нотаріально або органом, що видав до-кумент про реєстрацію;

54            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

4)            рішення учасників договору про визначення осіб, яким на-дається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформляється як довіреність;

5)            картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідче-ної нотаріально.

Операції за рахунком нерезидента-інвестора, що відкритий у національній валюті України, здійснюються за нормативними ак-тами Національного банку України й обліковуються за загальни-ми правилами.

Для відкриття поточного валютного рахунка фізична особа-резидент подає до уповноваженого банку такі документи:

1)            заяву встановленого зразка;

2)            паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

3)            картку із зразком підпису, який проставляється в присутно-сті працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником);

4)            ідентифікаційний код.

Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття пото-чного рахунку в іноземній валюті.

Фізичній особі-резидентові — суб’єкту підприємницької дія-льності для відкриття відповідного рахунку, крім документів, пе-рерахованих вище, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво.

Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерези-дентові відьфивають на підставі договору за умови пред’явлення па-спорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку таких же документів, як і в попередньому випадку, і, ьфім того, копії легалізованого дозволу центрального ба-нку іноземної країни на відкриття рахунку в разі, якщо це передба-чено угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів:

1) Зараховують:

• готівкову валюту та валюту за платіжними документами, виписаними уповноваженими банками України чи надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунку;

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

•              валюту, переказану з-за кордону чи одержану від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, гонорар тощо;

•              готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документа-ми, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну;

•              інвалюту, одержану в Україні як оплата праці, премії, авто-рські гонорари;

•              валюту, що перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного інвалютного рахунка тощо.

2) Списують:

•              інвалюту, що перераховується за межі України через корес-пондентські рахунки уповноважених банків України;

•              готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами для вивезення за межі України;

•              інвалюту для перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку тощо. Операції на рахунках фізи-чних осіб в іноземній валюті обліковуються так, як і на рахунках у національній валюті.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті можуть від-кривати як юридичні, так і фізичні особи. Особливістю цих раху-нків є те, що кошти зберігаються тривалий термін, а відкри-ваються рахунки для заощаджень і одержання доходів - - про-центів.

Документи для відкриття вкладного рахунка такі ж, як і при відкритті поточних валютних рахунків. Між банком і клієнтом укладається депозитний договір.

На депозитний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховують готівкові та безготівкові кошти з інших валютних рахунків, видають готівку або платіжні документи для вивезення інвалюти за кордон, перераховують інвалюту безготів-ково на інші рахунки в іноземній валюті.

Подібний режим роботи і за депозитними рахунками фізичних осіб-нерезидентів, однак при зарахуванні іноземної валюти нере-зиденти повинні подати митну декларацію.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті юридич-на особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

1) заяву на відкриття рахунка, яку підписують керівник і голо-вний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

66            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

2)            картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпо-ряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;

3)            копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі держав-ної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це свідоцтво;

4)            копію належним чином зареєстрованого статуту (положен-ня), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

5)            копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим банком;

6)            копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фо-нду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ. У разі. якщо поточний рахунок в іноземній валюті від-кривають у тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у націо-нальній валюті, надання повного пакета документів не обов’яз-кове, а тільки подають:

 

1)            заяву про відкриття рахунку в іноземній валюті;

2)            картку із зразками підписів та відбитком печатки.

Банк з власником рахунка укладає договір на розрахунково-касове валютне обслуговування поточного рахунку.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємс-тва, що має право використовувати іноземну валюту в своїх роз-рахунках.

Документи для відкриття таких рахунків відокремлені підроз-діли подають такі ж, що й при відкритті поточних рахунків у на-ціональній валюті.

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКА

У разі переоформлення рахунку у зв’язку з реорганізацією під-приємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) по-даються такі самі документи, як і для створення підприємства.

У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, до установи банку подається заява вла-сника рахунка, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів, завірені в установленому по-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

рядку, а при зміні характеру діяльності власника рахунка пода-ється один із примірників нового статуту (положення).

При ліквідації підприємства його основний рахунок переофо-рмляються на ім'я ліквідаційної комісії, для чого подається рі-шення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена кар-тка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Лік-відаційна комісія вживає заходів щодо закриття додаткових рахунків.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а)             на підставі заяви власника рахунка;

б)            на підставі рішення органу, на який законом покладено фу-

нкції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

в)            на підставі відповідного рішення суду або арбітражного су-

ду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

г)             на інших підставах, передбачених чинним законодавством

України чи договором між установою банку та власником рахунка.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів, установа банку на підставі платіжного доручення власника рахунка перераховує такі залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок (основний чи додатковий). У разі наявності у підприємства лише одного (основного) рахунка для його закриття та перераху-вання залишків коштів необхідно відкрити додатковий рахунок.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в уста-нові банку. Операції за рахунками можуть бути тимчасово припи-нені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохо-ронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахун-ках вони не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.