Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для самоконтролю до розділу 3 : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Завдання для самоконтролю до розділу 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

1.             За якими критеріями здійснюється класифікація банківсь-ких послуг?

2.             Які операції можна вважати нетрадиційними банківськи-ми операціями?

3.             У чому полягають відмінності між гарантією та порукою?

4.             Які операції називаються трастовими?

5.             Що таке факторинг?

6.             Які переваги дають факторингові операції банкам, а які — постачальникам?

54            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

7.             Які ознаки характерні для форфейтингу?

8.             Які інформаційні послуги можуть надавати банки своїм юіієнтам?

2.             Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених

далі завдань:

1. До специфгчних бстківських послуг вгдносять:

а)             розрахунково-касові;

б)            депозитні;

в)            консультаційні;

г)             кредитні;

д)            трастові;

е усі відповіді правильні; є) правильні відповіді а, б, г; ж) правильні відповіді а, б, в.

2.Лізинг—це:

а)             підприємницька діяльність, яка полягає в наданні у кори-

стування обладнання;

б)            підприємницька діяльність, яка полягає в наданні у кори-

стування основних засобів;

в)            підприємницька діяльність, яка полягає в наданні у кори-

стування майна;

г)             підприємницька діяльність, яка полягає в наданні у кори-

стування землі.

3.             Факторинг—це:

а)             придбання у кредитора боргу, вираженого в оборотному

документі, на безповоротній основі;

б)            переуступка першим кредитором прав вимоги боргу тре-

тьої особи другому кредитору з попередньою або наступною

компенсацією вартості такого боргу першому кредитору;

в)            спосіб забезпечення виконання зобов’язань, що застосо-

вується між будь-якими суб’єктами правовідносин;

г)             передача засновником свого майна у розпорядження ін-

шій особі.

4.             Залежно від рівня окупності об’єкта лізингу розрізня-

ють:

а)             чистий лізинг;

б)            фіктивний лізинг;

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    55

в)            оперативний лізинг;

г)             прямий лізинг;

д)            фінансовий лізинг;

е)             непрямий лізинг.

5.             Об’єктами лізингу можуть бути:

а)             споруди;

б)            транспортні засоби;

в)            цінні папери;

г)             земля;

д)            майнові права.

6.             Отримання банкому клієнта права на стягнення боргів — це:

а)             форфейтинг;

б)            факторинг;

в)            гарантія;

г)             порука.

7.             Діяльність комерційних банків із управлішя майном, що

передається банку за домовленістю з клієнтом, — це:

а)             інформаційні послуги;

б)            банківські гарантії;

в)            форфейтинг;

г)             трастова операція.

8.             Яка з опер:цгй комерцгйного банку не вгдноситься до фа-

а)             придбання в підприємств-постачальників права на одер-

жання платежу з покупця (покупців) протягом визначеного

періоду;

б)            придбання в підприємства-постачальника права на разове

одержання платежу з покупця;

в)            «купівля» у постачальників дебіторської заборгованості з

відвантажених товарів, виконаних робіт, зроблених послуг;

г)             придбання банком права на управління цінними паперами

юіієнта?

9.             Сеоєчасне ткасування борггв для скорочення втрат унас-

лідок затримки платежів — це мета:

а)             лізингової операції;

б)            форфейтингу;

в)            факторингового обслуговування;

г)             трастової операції.

56            Є. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

10. Кожному з приведених нижче положень, відзначених

цифрами, знайдіть відповідне, приведене під буквою, по-

няття.

А Факторинг.

Б Бланковий кредит.

В Форфейтинг.

1.             Кредитування експортера шляхом покупки без обороту на продавця комерційних векселів.

2.             Інкасування дебіторської заборгованості клієнта банку.

3.             Незабезпечений кредит.