Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Класифікація банківських послуг : Банківські операції : Бібліотека для студентів

3.1. Класифікація банківських послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Таблиця 2

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

 

Критерії класифікації           Тип наданих послуг

Залежно від відповідності специ-фіці банківської діяльності         Специфічні послуги Неспецифічні послуги

Залежно від суб'єктів одержання послуг          Юридичні особи Фізичні особи

Залежно від способу формування і розміщення ресурсів банку   Активні операції Пасивні операції

Залежно від оплати за надання послуг               Платні послуги Безкоштовні послуги

Залежно від зв'язку з рухом ма-теріального продукту  Послуги, зв'язані з рухом матеріального

продукту

Чисті послуги

Банківські послуги насамперед можна підрозділити на специфічні й неспецифічні послуги. Специфічними послугами є всі ті, що випливають зі специфіки діяль-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ності банку як особливого підприємства. До специфічних відно-сяться три види виконуваних ним операцій:

1)            депозитні операції;

2)            кредитні операції;

3)            розрахунково-касові операції.

Ці типи банківських операцій називають традиційними бан-ківськими операціями.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу входять валютні операції, операції з цінними паперами, операції з золо-том, дорогоцінними металами і злитками.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всі інші послуги. їх досить багато, у тому числі:

•              посередницькі послуги;

•              послуги, спрямовані на розвиток підприємства (упрова-дження на біржу, розміщення акцій, юридична допомога, інфор-маційні послуги і т.п.);

•              надання гарантій і поручительств;

•              довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в ке-руванні власністю з доручення клієнта);

•              бухгалтерська допомога підприємствам;

•              представлення клієнтських інтересів у судових органах;

•              послуги з надання сейфів (депозитарні) та ін.

Відповідно до розглянутої класифікації й у залежності від

суб’єктів одержання послуги надаються як юридичним, так і фі-зичним особам. Практично набір послуг тим та іншим особам може бути в тих чи інших банках однаковий, неоднаковим може виявитися тільки їхній обсяг.

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти і їх пе-рерозподіляють, направляють на поворотній основі господарсь-ким організаціям, які мають у цьому потребу, банківські послуги можуть здійснюватися у формі як пасивних, так і активних опе-рацій. За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси (наприклад, за рахунок депозитів, продажу сертифікатів, кредитів, отриманих в інших банків, і т.п.). Здійснюючи активні операції, банки розміщають залучені та власні ресурси на неста-тки різних господарських організацій і населення.

У залежності від плати за надання банківські послуги підроз-діляються на платні й безкоштовні послуги. Це, однак, не озна-

46            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

чає, що якийсь визначений тип послуг є цілком платним або без-коштовним. Справа банку визначити, за який різновид, напри-клад, розрахункових операцій, необхідно стягувати плату з клієн-тів, а за який — плату не встановлювати. За рядом понять окремі операції в складі розрахункових, кредитних і депозитних можуть здійснюватися безкоштовно.

У залежності від зв’язку з рухом матеріального продукту бан-ківські послуги підрозділяються на два види:

1)            послуги, зв’язані з його рухом;

2)            чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговують головним чином рух матеріального продукту, їхня основна час-тина, безперечно, відноситься до першого виду послуг. Сприяю-чи просуванню товарів, ці послуги банку (такі як, наприклад, по-слуги підприємствам транспорту, зв’язку, торгівлі) створюють нову додаткову вартість. Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а також окремим громадянам для задоволення їхніх особистих потреб.