Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Недепозитні ресурси комерційного банку : Банківські операції : Бібліотека для студентів

2.3. Недепозитні ресурси комерційного банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Недепозитні (позичені) кошти банку — це головним чином позики на грошовому ринку, які залучаються у формі між-банківських кредитів і кредитів центрального банку (НБУ), опе-рацій з цінними паперами на вторинному фондовому ринку, а та-кож позик на ринку євродоларів. Ці кошти мають суттєве значен-ня для підтримки поточної банківської ліквідності й тому актив-но використовуються комерційними банками України. Кошти, отримані комерційним банком за допомогою облігацій, не мо-жуть вважатися власним капіталом, тому що облігації випуска-ються на певний строк, після закінчення якого ці кошти поверта-ються інвесторам. Вони свідчать про надання власниками облігацій зазначених коштів у розпорядження емітента у формі довгострокової позики. Якщо комерційний банк і надалі хоче утримувати у своєму обігу кошти, залучені за допомогою обліга-цій, він вдається до рефінансування попередніх випусків. Це здійснюється шляхом викупу раніше випущених облігацій за ра-хунок коштів, отриманих від випуску нових незабезпечених бор-гових зобов'язань.

Облігації, якщо це передбачено умовами емісії, можуть бути конвертовані в прості акції. Тоді залучені з їх допомогою кошти переходять у власний капітал комерційного банку. Конвертова-ність облігацій дає змогу підвищити їх привабливість у колі по-купців, оскільки останні можуть придбати акції банку в найбільш вигідний момент. Власники облігацій ризикують менше, ніж вла-сники акцій, бо у разі банкрутства комерційного банку кредито-рам кошти повертаються раніше, ніж звичайним акціонерам. Не-обхідно відрізняти кошти, що мобілізовані комерційним банком за допомогою облігацій, від внесків і депозитів. Якщо перші на-зиваються в банківській практиці позиковими або позиченими, то другі — залученими.

При випуску облігацій банк відіграє активну роль, ініціатива випуску належить йому, тоді як при залученні внесків роль банку пасивна. До акціонерних банків, що випускають облігації, засто-совуються такі ж самі вимоги, як і при випуску акцій. Емісія об-лігацій регламентується законами України «Про господарські то-вариства», «Про цінні папери та фондову біржу». Комерційний

38            B. /. Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

банк може випускати облігації для залучення позикових коштів лише за умови повної реалізації усіх випущених ним акцій. Реа-лізація облігацій може відбуватися або на основі їх продажу за договорами з покупцями, або шляхом обміну на раніше випущені облігації та цінні папери. Погашаються облігаційні позики коме-рційними банками після закінчення терміну обігу облігацій за їх номінальною вартістю. Банківські облігації в Україні не набули розвитку. Причинами такого становища є їх незабезпеченість, не-здатність нових банків довести статутні капітали до розмірів мі-німальних вимог НБУ, фінансові труднощі, що виникли в біль-шості банків останнім часом, а також фактична відсутність вторинного ринку цінних паперів.

Одним із джерел поповнення ресурсів комерційного банку є міжбанківський кредит. Кредитними ресурсами торгують фінан-сово стійкі комерційні банки, в яких завжди є надлишок ресурсів. Ці банки для одержання прибутку прагнуть розмістити вільні ре-сурси в інших банках. Крім фінансової вигоди, банки-кредитори одержують можливість установлення ділових партнерських сто-сунків.

У принципі банкам вигідно розміщувати кредитні ресурси в інших банках порівняно з кредитуванням суб’єктів господарської діяльності, оскільки перші відрізняються, як правило, більш ви-сокою надійністю.

Терміни міжбанківських кредитів можуть бути різними — від одного дня до трьох-шести місяців. Процентна ставка за міжбан-ківськими кредитами, як правило, нижча, ніж за кредитами, на-даними господарникам, і пов'язана з обліковою ставкою НБУ.

Банки-позичальники залучають міжбанківський кредит для розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами, а також у зв'язку з необхідністю регулювання банківської ліквідності. В Україні, у зв'язку з упровадженням електронних розрахунків, міжбанківське кредитування здійснюється шляхом прямих кон-тактів між банком-кредитором і банком-позичальником. Креди-тування здійснюється на договірних умовах на чітко визначений термін. Досить активно використовуються міжбанківські кредити терміном на один день, мета яких полягає у підтримці поточної ліквідності банку. У договорі на міжбанківське кредитування крім терміну обумовлюється сума кредиту, рівень процентної ставки, порядок погашення. Зазвичай при порушенні терміну по-

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

гашення міжбанківського кредиту банк-кредитор передбачає своє право на беззаперечне списання боргу. Якщо банк, що позичив кредитні ресурси, не може їх повернути в установлений термін, то він купує гроші в іншому банку.

При укладанні договору на міжбанківський кредит банк-позичальник повинен повідомити банку-кредитору значення своїх економічних нормативів (платоспроможності, ліквідності).

Купувати і продавати кредитні ресурси можуть не тільки ко-мерційні банки, а й їх відділення та філії. Проте це право реалізу-ється тільки в системі одного банку, що має філійну мережу.

НБУ застосовує механізм рефінансування комерційних банків через операції РЕПО та ломбардне кредитування, а також надан-ня кредитів під заставу конверсійних облігацій внутрішньої дер-жавної позики (КОВДП) та стабілізаційних кредитів.

Основною формою рефінансування комерційних банків є ломбардне кредитування та операції РЕПО, їх частка в загальних кредитах НБУ комерційним банкам становить більш як 76 %, у тому числі на операції РЕПО припадає понад 54 %, а на ломбард-не кредитування -- понад 21 %. На інші механізми рефінансу-вання (кредити під заставу КОВДП та стабілізаційні) припадає близько 24 %.

Ломбардний кредит надається на строк до 30 днів у межах лі-мітів, установлених на квартал НБУ для своїх регіональних управлінь.

Операції РЕПО — це операції з цінними паперами, які скла-даються з двох частин. Для їх здійснення укладається єдина гене-ральна угода між учасниками ринку (НБУ і комерційними банка-ми) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Використання НБУ державних цінних паперів для операцій РЕПО здійснюється через:

—«пряме РЕПО» — купівлю у комерційного банку державних цінних паперів;

—«зворотне РЕПО» -- обов'язковий продаж державних цін-них паперів.

У ситуації, коли в межах визначених основних монетарних параметрів існує потреба підвищення ліквідності комерційних

40            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

банків, НБУ здійснює операції «прямого РЕПО» і на підставі гене-ральної угоди купує у комерційного банку державні цінні папери на відповідний період з обов'язковою умовою зворотного їх викупу цим комерційним банком у встановлений строк. У разі накопичення надлишкової ліквідності в банківській системі, зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж передбачалося, НБУ може про-дати комерційним банкам через механізм «зворотного РЕПО» дер-жавні цінні папери, які є в його портфелі, на певний період, за умо-ви викупу їх у комерційного банку в установлений строк.

Національний банк може здійснювати операції РЕПО купівлі-продажу державних цінних паперів як через безпосередню домо-вленість із комерційними банками, так і проведенням тендера за-явок комерційних банків на участь в операціях РЕПО. У разі про-ведення тендера Національний банк через свої регіональні управління не пізніш як за тиждень надсилає повідомлення про проведення такого тендера з зазначенням терміну операцій РЕПО та умов його проведення.

Визначення окремих термінів до розділу 2

Банківські ресурси — це сукупність коштів, що знаходяться в розпоря-дженні банків і використовуються ними для проведення акти-внихоперацій.

Депозит до запитання — банківський вклад, який може бути вилучений

за першою вимогою. Депозитний сертифікат — це цінний папір, що може використовувати-

ся його власником як платіжний засіб і мати обіг на фондо-

вому ринку.

«Зворотне РЕПО» — обов’язковий продаж державних цінних паперів.

Капітал регулятивний (власні кошти) — складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Недепозитні (позичені) кошти банку — це головним чином позики на грошовому ринку, які залучаються у формі міжбанківських

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

кредитів і кредитів центрального банку (НБУ), операцій з цін-ними паперами на вторинному фондовому ринку, а також по-зик на ринку євродоларів.

Проспект емісії — це документ, у якому визначаються відомості про ви-

пуск і розміщення цінних паперів. «Пряме РЕПО» — купівля у комерційного банку державних цінних паперів.

Строкові депозити (вклади) — це кошти, які розміщені у банку на пев-ний строк не менше від одного місяця і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попереднього по-відомлення банку.